Өлең, жыр, ақындар

Әкімшілік талап қою мерзімдері және талап қою мерзімін өткізіп алу салдарлары

"Тұран университеті" білім беру мекемесі ф.ғ. к., қауымдастырылған профессор.,
"МАМ" академик Тулекова Гульжан Хажмуратовна Алматы қ., Қазақстан Республикасы "Тұран университеті" білім беру мекемесі
"Тұран университеті" Нургазина Азиза

Әкімшілік талап қою мерзімдері және талап қою мерзімін өткізіп алу салдарлары

Аннотация

Бұл мақалада әкімшілік талап қою мерзімдерін және Қазақстанда талап қою мерзімін өткізіп алудың салдарын қысқаша талқылаймыз. Талап қою мерзімдерін, мерзімді өткізіп алудың ықтимал салдарын, өткізіп алудың себептерін, сондай-ақ мерзімді қайта бастау мүмкіндігін қоса алғанда, негізгі аспектілер қарастырылады. Аталмыш жұмыс сот процесінде азаматтардың құқықтары мен қоғамдық әділеттілікті қорғауды қамтамасыз ету үшін заңмен белгіленген мерзімдерді сақтаудың маңыздылығын көрсетеді.

Аннотация

Данная статья кратко обсуждает сроки подачи административного иска и последствия пропуска срока исковой давности в Казахстане. Рассмотрены основные аспекты, включая сроки подачи иска, возможные последствия пропуска срока, причины пропуска, а также возможность возобновления срока. Аннотация подчеркивает важность соблюдения установленных законом сроков для обеспечения защиты прав граждан и общественной справедливости в судебном процессе.

Annotation

This abstract briefly discusses the timing of filing an administrative claim and the consequences of missing the statute of limitations in Kazakhstan. The main aspects are considered, including the timing of filing a claim, the possible consequences of missing the deadline, the reasons for missing it, as well as the possibility of resuming the deadline. The abstract emphasizes the importance of observing the deadlines established by law to ensure the protection of citizens' rights and public justice in the judicial process.

Қазақстанда әкімшілік талап қою мерзімдері және талап қою мерзімін өткізіп алудың салдары азаматтық процесс және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамамен реттеледі.

Әкімшілік талап қою мерзімі әкімшілік құқық бұзушылықтың сипатына байланысты өзгеріп,  тиісті нормативтік актілермен белгіленеді. Әдетте, талап қою мерзімі әкімшілік құқық бұзушылық жасалған сәттен басталады және бірнеше күннен бірнеше айға дейін созылуы мүмкін.

Ескіру мерзімін өткізіп алудың салдары ауыр болуы мүмкін. Бұл істің нақты жағдайларына байланысты. Әкімшілік талап қою мерзімін өткізіп алған жағдайда, сот сотқа жүгіну құқығының жоғалуына байланысты істі мәні бойынша қараудан бас тартады. Яғни, әкімшілік құқығы бұзылған адам өз құқықтарын сот арқылы қорғау мүмкіндігін жоғалтады.

Сондықтан теріс салдарларды болдырмау және өз құқықтарыңызды сот тәртібімен қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін әкімшілік талап қоюдың белгіленген мерзімдерін сақтау және оларды өткізіп алмау маңызды [1, 5б.] .

Қазақстанда Әкімшілік рәсімдер мен талап қою мерзімдерін реттейтін негізгі заңдар мыналарды қамтиды:

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі: бұл заңда әкімшілік құқық бұзушылықтардың әртүрлі түрлері үшін талап қою мерзімдері, сондай-ақ әкімшілік талап қою тәртібі белгіленген. Ескіру мерзімі құқық бұзушылықтың сипатына байланысты өзгереді.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі - Қазақстан аумағында әкімшілік құқық бұзушылық жасауға байланысты құқықтық қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық акт. Ол әкімшілік құқық бұзушылық саласындағы негізгі заң болып саналады.

Бұл кодексте әкімшілік құқық бұзушылықтардың анықтамалары, олардың біліктілігі, оларды жасағаны үшін жауаптылық, жауапкершілікке тарту тәртібі, сондай-ақ мәжбүрлеу шаралары және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамдарға қолданылатын өзге де шаралар белгіленеді.

Бұдан басқа, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексте әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қаулы шығару тәртібін, әкімшілік істерде сот ісін жүргізуді және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайтын органдардың шешімдері мен қаулыларына шағымдану тәртібін қоса алғанда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау рәсімдері реттеледі.

Осылайша, әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс заңдылықтың сақталуын, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және Қазақстанда азаматтардың және жалпы қоғамның құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін маңызды.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі көптеген баптардан тұрады, олардың әрқайсысы құқық бұзушылықтардың белгілі бір аспектілерін, олардың біліктілігін, жауапкершілігін және істерді қарау рәсімдерін реттейді. Заңнамада әртүрлі құқықтық нормалар мен ережелерді анықтау үшін нақты баптарға сілтемелер жиі қолданылады.

Әкімшілік құқық бұзушылық саласындағы негізгі принциптер мен нормаларды реттейтін нақты бап Құқық бұзушылықтың немесе рәсімнің нақты аспектісіне байланысты. Мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 1-бабында әдетте жалпы анықтамалар мен принциптер бар, ал 2-ден 213-ке дейінгі баптарда әртүрлі құқық бұзушылықтар, жауапкершілік және оларды қарау тәртібі туралы нақты нормалар бар [1, 10б.] .

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі: бұл Кодексте азаматтық істерде талап қою арыздарын беру мерзімдері туралы жалпы ережелер қамтылған. Ол азаматтық істер бойынша соттарға талап арыз беру тәртібі мен мерзімдерін реттейді.

Мысалы, Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 118-бабында азаматтық істерде талап арыз беру үшін жалпы мерзімдер белгіленеді. Бұл бап талап қоюшы өз құқығының бұзылғанын білген немесе білуі керек болған күннен бастап үш жыл ішінде сотқа берілуі керек екенін анықтайды.

Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің басқа баптарында істі алдын ала қарау рәсімдері, дәлелдемелерді ұсыну ережелері, сот отырыстарын өткізу тәртібі және т. б. белгіленеді.

Осылайша, азаматтық сот ісін жүргізу процесін және оның ережелерін толық түсіну үшін Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің мәтінімен және осы заңнамалық актінің тиісті баптарымен танысу маңызды.

Қазақстан Республикасының салық кодексі: онда салық құқық бұзушылықтары үшін талап қою мерзімдері және салық саласындағы әкімшілік талап қою процесін жүзеге асыру тәртібі туралы ережелер қамтылған.

Қазақстан Республикасының Салық кодексінде салық қатынастарын, салық төлеу тәртібін, салық төлеушілер мен салық органдарының құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ салық салудың басқа да аспектілерін реттейтін көптеген баптар бар.

Мысалы, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 157-бабында салықтар мен төлемдерді есептеу туралы талаптарды қою тәртібі регламенттеледі. Сондай-ақ,  салықтар мен төлемдерді есептеу талаптарының мерзімі мен нысаны, талаптардың мазмұнына қойылатын талаптар белгіленеді [2, 5б.].

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің басқа баптарында салық төлеу ережелері, салықтық бақылауды жүзеге асыру тәртібі, салық агенттерінің құқықтары мен міндеттері және т. б. белгіленеді.

Қазақстандағы салық нормалары мен ережелері туралы толығырақ ақпарат алу үшін Салық кодексінің мәтініне жүгініп, осы заңнамалық актінің тиісті баптарын зерделеу қажет.

Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілер туралы заң: бұл Заңда мемлекеттік органдар немесе олардың лауазымды тұлғалары азаматтардың құқықтарын бұзған жағдайда әкімшілік талап қою мерзімдері туралы ережелер қарастырылған.

Аталмыш заң әкімшілік шағымдар мен істерді сотта қараудың негізгі ережелері мен мерзімдерін белгілейді. Сот тәртібімен өз құқықтарыңыздың қорғалуын қамтамасыз ету үшін тиісті ережелермен танысып, белгіленген мерзімдерді сақтау маңызды.

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілер туралы заңда мемлекеттік қызмет саласындағы құқықтық қатынастарды, мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттерін, мемлекеттік лауазымдарға орналасу тәртібі мен шарттарын және Мемлекеттік қызметтің басқа да аспектілерін реттейтін әртүрлі баптар бар.

Мысалы, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілер туралы Заңның 21-бабында мемлекеттік қызметшілерге қойылатын жалпы талаптар, олардың құқықтары мен міндеттері белгіленеді. Бұл бапта мемлекеттік қызметшілердің кәсіби этикасы мен мінез-құлқының негізгі принциптері, сондай-ақ олардың біліктілігі мен құзыретіне қойылатын талаптар айқындалады [3, 10б.] .

Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілер туралы заңның басқа баптары конкурстық іріктеу және мемлекеттік лауазымдарға тағайындау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және оқыту ережелері, қызметтік тергеу тәртібі, тәртіптік жауапкершілік сияқты мәселелерді реттейді.

Қазақстанда әкімшілік талап қою мерзімдері және оларды өткізіп алған жағдайда олардың салдары істің нақты мән-жайларына және құқық бұзушылық түріне байланысты болады. Мәселен:

Әкімшілік талап қою мерзімдері: әдетте әкімшілік талап қою мерзімі әкімшілік құқық бұзушылық түрін реттейтін нақты заңмен анықталады. Мерзімдер құқық бұзушылық жасалған сәттен бастап бірнеше күннен бірнеше айға дейін өзгеруі мүмкін.

Ескіру мерзімін өткізіп алудың салдары: егер талапкер әкімшілік талап қою мерзімін өткізіп алса, сот сотқа жүгіну құқығынан айырылуына байланысты істі қараудан бас тартуы мүмкін. Бұл дегеніміз, құқықтары бұзылған адам өз құқықтарын сот арқылы қорғау мүмкіндігінен айырылады.

Ескіру мерзімін өткізіп алу себептері: ескіру мерзімін өткізіп алу әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, мысалы, заңнаманы білмеу, талап қою процесін кешіктіру немесе түсінбеу, талап қою үшін қажетті құжаттар мен куәліктердің болмауы және т. б.

Мерзімді қайта бастау мүмкіндігі: кейбір жағдайларда сот өткізіп алған ескіру мерзімін дәлелді себептермен қайта бастауға рұқсат беруі мүмкін, мысалы, егер талапкер өзіне тәуелді емес мән-жайлар бойынша сотқа жүгіну құқығын пайдалана алмаса.

Қорытындылай келе, Қазақстанда әкімшілік талап қою мерзімдері және талап қою мерзімін өткізіп алудың салдары әділдікті қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтарын қорғау үшін маңызды мәнге ие. Әкімшілік талап қою мерзімі әдетте әкімшілік құқық бұзушылық түрін реттейтін заңмен анықталады және нақты жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін. Ескіру мерзімін өткізіп алу сотқа жүгіну құқығының жоғалуына байланысты істі қараудан бас тартуға әкелуі мүмкін. Алайда сот мерзімін дәлелді себептермен қайта бастауға рұқсат бере алады. Жалпы, әр тұлға  өз құқығы мен міндетін білуі, заңмен белгіленген мерзімдерді сақтауы және өз мүдделерін сот тәртібімен қорғау үшін мерзімде әрекет етуі маңызды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстандағы мемлекеттік қызметті жетілдіру/ С. Ғ. Қапаров; Орал мемлекеттік қызмет Академиясы; Мемлекеттік басқарудың ғылыми-зерттеу институты ; [аударғандар: А. Мухимов, А. Рымханов]... – Астана : Алсем-Астана, 2010. - 302 б.
2. Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник института законодательства и правовой информации Республики Казахстан; бас ред. Е. А. Дүйсенов; ҚР Заңнама және құқықтық ақпарат ин-ты. – Астана: "Қазақстан Республикасының (Заңнама) Заң шығару институты" ММ, 2020.
3. Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы=Вестник Академии правоохранительных органов: ғылыми журнал; Нұр-Сұлтан:Құқық қорғау органдары академиясы, 2017.
4. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы = Вестник Института законодательства Республики Казахстан: ғылыми-құқықтық журнал ; ред.: Ж. О. Кулжабаева. – Астана : Қазақстан Республикасының (Заңңама) Заң шығару институты ММ, 2017.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз