Корейская косметика премиум класса

Май күйі

 • admin
 • 30.07.2022
 • 0
 • 0
 • 86
I
Жер жаһан жұмыскер табы
Бүгін тасид
Радиомен тілегім,
Бұлтылдайды
Бұлшық етім - білегім.
Бүгін күймен,
Гүріс-гүріс бимен,
Соққан сүймен.
Гүрсіліндей
Ойнақтайды жүрегім.
Бүгін солқ-солқ
Дүбірлейді дүние.
Бүгін көкке
Жұмыскер тап үні ие.
Құралды асып,
Тұрған басып,
Ұрандасып,
Күшін сынайд
Дүниеге шын ие.
Бүгін мыңның ұраны,
Саңқылдайды
Мың миллион түр әні;
Құрыш шыңдап,
Лек-лек мыңдап,
Жұбын сымдап,
Бүгін жарқ-жұрқ
Жұмыскер тап құралы.
Жұмыскер тап
Бүгін жалау бұлғасад.
Өзі соққан
Көк алмасты қынға асад...
Оқ ат байға!
Серт қылмайда!
Жолдан тайма!
Қаһарлы үндер
Көкте ың-шың ұлғасад.
Жұмыскер тап
Бүгін ұран салысад.
Бір-бірінен
Шартты сәлем алысад.
Тілек біреу,
Білек біреу,
Жүрек біреу,
- Мың тілді ну
«Бауырмыз» деп табысад.
Зығырданы
Жаудың қайнап күйісед.
Мың тілді еңбек
Сәлемдесіп сүйісед.
Сан үн мың-мың,
Шат боп ың-жың,
Аспанда ың-шың
Айқыш-ұйқыш
Жер түйісед.
Жер үстінде
Мың-мың жалау жайқасад.
Зор майданға
Күш дайындап байқасад.
Жалшы тап - тірік,
Сом білек — ірік,
Жер үсті бірік!
Айқыш-ұйқыш
Радио — үндер айқасад.
Жұмыскер тап
Бүгін күшін білейді,
Қарын сұмға
Көк найзаны тірейді...
Нық бас, сарт-сұрт!
Жұп бас, жалт-жұлт!
От шаш, жарқ-жұрқ.
Сап-сап миллион
Адымын нық шірейді.
Сансыз тілдің
Құшақтары қабысад.
Жер түптерден,
Шаттық сәлем қағысад.
Шаттық шашып,
Мұхит асып,
Құшақтасып,
Радиомен
Көкте үндері табысад.
Сіңірлі қол
Бүгін құрал шыңдайды.
Арыстандай,
Бүгін сол мың-мыңда айдын.
Бір жерде бас,
Бір жерде пәс,
Бір жерде тас,
Жер түптерден
Бірін-бірі тыңдайды.
Еңбекші әлем
Бүгін толқын мұхиттай.
Теңіз туын,
Дауыл, шуын,
- Белді буын,
Қос тізені,
Көтер басты бұқитпай.
Мың мың лек,
Марш бас!
Жігіңді ашпа.
Бас штаб бастап,
Мүлт қадам баспас!..
Екпінің, - дауыл.
Қарынбай жауың
Қалтырап тауы,
Құласын жауыз!..
Ескі әлем солқ-солқ!
Сом балға, соқ-соқ!
Бас штаб
Тап бірлігін
Жар қылады іс табы.
Бүйте алмаған
Адамзаттың һеш табы.
Биік тұран,
Радио — ұран,
Жар сап ұран,
Бүгін қызу
Коминтерн —
Штаб шашад жарлығын,
Қозғамаққа
Жер табының барлығын.
Жаса теңдік!
Еркін кеңдік.
Болма жемдік
Сұм қарының
Құртпақ құлдық тарлығын.
Штаб қызу -
Ұстаның іс үйіндей,
Екпін мен рух, -
Көріктің гу күйіндей.
Құрыш шыңдап
Ұштап, сымдап,
Соққан жымдап,
Жігер қимыл
Бұт балғаның биіндей.
Штаб құж-құж, -
Құмырысқаның илеуі.
Жалынды сөз, —
Бу машина күйлеуі.
Гүрс - гүрс ұрған,
Өлшеп құрған,
Қайнап тұрған,
Сарт - сұрт жүріс, -
Мың балғаның билеуі.
Жұмыскер тап,
Ұйымдастың күш таптың,
Штабына
Алмас жарақ ұштаттың,
Сымдай тігін!..
Тыңдап ұғын!
Шашқан бүгін
Радиомен
Әмір жарын штабтың.
Жер тобында,
Қарын әкім жерлерде,
Қарынбайдың
Зынданындағы ерлерге,
Штаб сәлем
Шашты кәлем,
Еңбекші әлем
Октябрін,
Шуын күткен жерлерге.
Еңбекші әлем
Құлдық заңын
Қиратуға алдымда!
Миллион-мыңды, Қытай.
Үнді, күшейт үнді -
Чанхай қаны
Еңбекші әлем жадында!

3
СССР жұмыскер табы
Жұмыскер тап,
Қаттырақ соқ балғаны! Талқан болсын
Қарынның сұм жалғаны!
Арам қудың
Зәлім – удың
Тез құласын,
Октябрьден қалғаны!
Гулет көрік,
Қызсын қорық, қайнасын!
Қорық пеште
Өрт боп көмір жайнасын!
Тұрмысты онда,
Соғып сомда,
Қорық пешке
Өрт қып жақсақ кемірді,
Құйып, илеп,
Үйсек сайман, темірді,
Қызса завод, —
Апталау ат,
Тасыр сауыт,
Қызықтырақ,
Көркейтеміз өмірді!..
Тегершіктер
Шапшаңырақ зырласа,
Біздің тұрмыс, -
Жаңа құрлыс,
Жайнар қырмыз,
- Екпіндірек
Машина күй жырласа.
Мың шет түкпір
Жақсын жанған шырақты.
Далаларды
Талқандасын трактор,
Отарба, апта,
Радио аттап,
Гулеп қаптап,
Аэроплан –
Ұмыттырсын жырақты.

4
Қызыл әскер
Күңіренеді
Еңбекші әлем, жас-кәрі,
Лек-лек болып
Біленеді жастары,
Жауды, жатты,
Аңдып қатты,
Еңбек тапты,
Қорғамаққа
Ант етеді әскері.
Қызыл әскер, -
Қызыл қосын нудағы,
Матростар
Кемедегі - судағы,
Жас, арыстан, іштен, тыстан,
Пыссын дұшпан, —
Қызыл жұлдыз
Маңдайында тудағы!
Қызыл қосын,
Жаңа тұрмыс түзеткен,
Жұмыскер тап
Өз отанын күзеткен,
Сол аяқ,
Жұп бас!
Құж табан,
Нық бас!
Адымда,
Сып бас!
Қатарды нықтас,
Мылтықты иыққа ас,
Еңбекші ер бүкбас!
Майданға тік бас!
Майданда бұғып,
Тек қулар шықпас.
Қатарды нықтас!
Ешбір жау жықпас!

5
Пионерлер
Марш пионер,
Марш жас ұлан, ауылға!
Мәдениет
Майданында дауылда.
Дүңк-дүңк, - дабыл.
Лек-лек ағыл! Іске жабыл!
Тез дайындал,
Жеңіл істен ауырға.
Еңбек таптың
Сендер де бір қосыны.
Әрбір істе
Ұмытпа әсте осыны! Сансыз қырлы,
Бір-ақ сырлы,
Еңбек жырлы, -
Көтер иыққа мылтық, балға, мосыны!
Надандықтың
Тамырына шапқыла. Маскүнемді,
Хулиганды атқыла! Сондай шолжау, -
Тағы мол жау.
Бит те зор жау, —
Не жамылып
Бұқса-дағы тапқыла.
Надандықты
Трактормен айғызда,
Салт-санаға
Сасық иісін жайғызба!
Марш, лек, алға.
Жас күш, талма!
Нық тұт, балға.
Тістес, күрес,
Табаныңды тайғызба!
Құлаш ұрып
Ескіліктің ордасын,
Қират бұзып
Шырмау, шірік мордасын!
Жаңалықты қада мықты,
Кепке де ұқтыр, -
Надандықтың
Ұшыр көкке қордасын
Тас түлек, алға!
Жас білек!
Талма!
Нық сілте балға!
От ұшсын маңға,
Дүңкілдет дабыл
Дұшпанды қаға ұр!

6
Кедей шаруалар
Кедей шаруа,
Жұмыла кір ұйымға!
Бірлік еңбек
Бәрін жеңбек,
Егін еңбек,
Күш береке –
Ұйымдасқан жиында!
Өнер, ғылым
Шаруаны сүйресін,
Тракторды
Еңбекші аттай билесін,
Атша мініп,
Түгел біліп,
Машинаның
Әрбір тетік түймесін.

7
Қарыш мен үбірлері
Жер тобы шат —
Сүйсінеді, дүбірлейд.
Қарын ыза -
Сөгінеді күбірлейд.
Салып жанды, істеп «қамды»,
Қу сары үрпек
Арам қанды,
Балалары шүбірлейді.
Бүгін тырс-тырс
Қарынбайдың талағы.
Топ танысад
Гіл сары үрпек қарағы.
Аз өмірін
Қылмақ «шырын» - ішкені ірің, -
Айырылмауға
Арам тамақ тұрмыстан,
Оқ жонады
Тырнақты ылғи тырмысқан, ішіп арақ,
Құшып қарақ,
Жүрмек қарап,
Жаза тартпай
Сансыз қанды қылмысқа.
Қарын сұмның
Солқылдайды сарайы,
Тырсияды
Борсаңдайды торайы.
Арам борсық,
Жарыл борсып,
Сасық қорсық.
— Өмір сорған
Қанның қайтпақ орайы.
Өргеш, паш, Алаш,
Шілем, пош, Палаш,
- Жалдаған
Бәрін капитал қарын,
Көр толқын шуды,
Ал теңіз туды!..
Гіл арам ауыз,
Қалтыра жауыз!

(Социалистан)


Бозторғай

 • 0
 • 0

Міне, торғай,
Үйін қорғай,
Жер бауырлап зырлайды.
Шырқап биік,

Толық

Ленин кетті

 • 0
 • 0

Жау бар ма еді
Оған оғын атпаған?
Ащы тұрмыс
Қай уын ол татпаған?..

Толық

Көкшетау

 • 0
 • 3

Арқаның кербез сұлу Көкшетауы,
Дамылсыз сұлу бетін жуған жауын.
Жан-жақтан ертелі-кеш бұлттар келіп,
Жүреді біліп кетіп есен-сауын.

Толық

Қарап көріңіз


×