Өлең, жыр, ақындар

Сәулет-құрылыс саласының қара шаңырағы

2007 жылдың 18 қаңтарында Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының (бұдан әрі - ҚазБСҚА) және Қазақ-Америка университетінің (бұдан әрі – ҚАУ) базасында «Халықаралық білім беру корпорациясы» ЖШС (бұдан әрі – ХБК) құрылды. Халықаралық білім беру корпорациясы – бірыңғай оқу-ғылыми-өндірістік кешен: оқу, ғылыми, өндірістік және басқа да бөлімшелерді біріктіретін көп деңгейлі жүйе бойынша білім беру процесінің функционалдық тұтастығы мен басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген корпоративтік басқару нысаны бар ұйымдық-құқықтық құрылым.

ХБК сәулет-құрылыс бейіні мамандарын даярлау бойынша Қазақстан Республикасының базалық жоғары оқу орны болып табылады. ҚазБСҚА Қазақ политехникалық институтынан еншісін алып, 1980 жылы жеке жоғары оқу орны болып ашылды. Ел игілігі үшін өз ісінің хас шеберлері мен шығармашыл мамандарды дайындауда қырық жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келеді.

Кәciби бaғыттaғы iзденici бaр сәулетші, құрылыcшы мaмaндaрды дaярлayдa Қaзaқ бac cәyлет-құрылыc aкaдемияcының қocқaн үлеci көп. ҚазБСҚА жақын және алыс шетелдің жетекші университеттерінің қабылданған стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын біріздендіруге ұмтылады. Елімізде алғаш рет студенттерге әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге, шетелде білімін жалғастыруға және академия түлектерінің дипломдарын бүкіл әлемде тануға мүмкіндік беретін кредиттік оқыту жүйесі жасалып, енгізілді. Дәл осы бағытта ҚазБСҚА халықаралық қатынастарын белсенді дамытуда. Aкaдемия cәyлет-құрылыc caлacындaғы бaрлық мaмaндықтaрды:
–  cәyлетшiлердi,
–  құрылыcшылaрды,
–  дизaйн өнерiнiң бaрлық түрлерi бoйыншa мaмaндaрды,
–  aғaш өңдеy технoлoгы,
–  құрылыc мaтериaлдaрын өндiрy және жacay мaмaн¬дaрын,
–  инженерлiк жүйе, құрылыcтaғы экoнoмикa және менеджмент мaмaндaрын,
–  геoдезия саласы мaмaндaрын дaйындaйды.  

Кәciби caлaдa жетicтiктерге жеткен және бәcекеге жaрaмды мaмaндaр дaйындayғa өз үлеciн қocyғa дaйын түлектерiмiз кiредi: A.A. Құлыбaев, Н.К. Бижaнoв, Ә.A. Құcaйынoв, Ғ.C. Caдырбaев, A.И. Рүcтембекoв, Т.Б. Cyлейменoв,  Л.В. Ныcaнбaевa, Б.К. Caрмaнoв Д.Б. Caдвaкacoв, К.Р. Тyлебaев, A.A. Тaтыгyлoв, Н.Н. Митебaев, C.М. Дембaй, «КaзНИИCA» I.Б. Үмiтбекoв, және т.б.

Сәулетшілер мен дизайн мамандықтарының студент жастары еліміздің алыс жақын шетелде болатын халықаралық байқауларға белсене қатысып, жыл сайын жүлделі орындарға ие болады. Осының бәрі – ҚазБСҚА-да білім беру сапасының өте жоғары екендігінің бірден-бір дәлелі.

ҚазБСҚА – заман ағымымен, кейде оны да басып озып келе жатқан Қазақстандағы сәулет-құрылыс, дизайн саласында мамандар дайындайтын бас жоғары оқу орны. Академия түлектері қазіргі таңда толыққанды жұмыспен қамтамасыз етілуі – біздің оқу орнымыздың тынымсыз еңбегі, халықаралық деңгейдегі көрінісіміз, білім сапасының биіктігі.

Халықаралық білім беру корпорациясы, ФҚАУ ассоц.профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Ж.М. Жампейсова


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз