Фильтр для воды
Корейская косметика премиум класса

Заттың агрегаттық күйлері. Тест

Ақтөбе қаласы
№ 59 жалпы білім беретін орта мектебінің
Физика пәні мұғалімі: Қуатбаева Орынгүл Айнашқызы

Заттың агрегаттық күйлері

І нұсқа

1. Қандай процесс балқу деп аталады?

а) сұйық күйге ауысу
ә) еріп кету
б) қатты күйге ауысу
в) дұрыс жауабы жоқ

2. Қандай процесс қатаю деп ататлады?

а) қатты күйден сұйыққа ауысу
ә) сұйық күйден қатты күйге ауысу
б) кристалдану
в) заттың сууы

3. Жаңбырдан кейінгі шалшық қандай күні тезірек кебеді?

а) тынық  күні
ә) желді күні
б) жылы күні
в) суық күні

4.Заттың агрегаттық күйіне жатпайтыны?

а) қатты
ә) плазма
б) сұйық
в) газ

5. Меншікті балқу жылуын есептеу формуласы:

а) Q=qm
ә) m=Q/q
б) q = Q/m
в) Q= cm( t2-t1)

6.Температурасы 00 С массасы 4 кг мұзды еріту үшін қанша энергия қажет?

а) 13,6 *105Дж/кг
ә) 21,8*105Дж/кг
б) 4,2* 105Дж/кг
в) 49*105Дж/кг

7. Меншікті булану жылуын есептеу формуласын:

а) Q= λm
ә) m=Q/ λ
б) λ = Q/m
в) Q= cm( t2-t1)

8. Массасы 5 кг суды қайнатып, буға айналдыру үшін қандай мөлшерде энегия жұмсалады? / λ=2,8*106Дж/кг/

а) 11,5 *106Дж
ә) 2*106Дж
б) 9* 106Дж
в) 23*106Дж

9. Сутегінің мольдік массасы:

а) 0,002 кг/моль
ә) 0,004 кг/моль      
б) 0,003 кг/моль       
в) 0,001 кг/моль

10.  Массасы 2 кг температурасы 20 0С-тағы судың температурасы 100 0С буға айналдыру үшін қандай мөлшерде энергия жұмсалады?

а) 57,2 *10 3кДж
ә) 4,2*10 3кДж  
б) 8,6*10 3кДж
в) 9,1*10 3кДж

11. Отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын машиналарды не деп атайды?

а) бу турбинасы
ә) іштен жану двигателі
б) поршенді насос
в) жылу двигателі

12. Сұйықтың газ тәрізді күйге айналуы қандай құбылыс?

а) қайнау
ә) конвекция
б) кебу
в) булану

13. Меншікті балқу жылуының өлшем бірлігі:

а) Дж/кг
ә) Н/кг
б) Дж/кг*0С
в) Дж

14. Будың сұйыққа айналу құбылысы не деп айтылады?

а) кебу
ә) конденцация
б) қайнау
в) булану

15. Қайнау кезінде сұйықтың температурасы қалай өзгереді?

а) өзгереді
ә) өзгермейді
б) артады
в) кемиді

16. Металл балқыған кезде энергия жұтылама, шығарылады?

а) жұтылады
ә) шығарылады
б) артады
в) өзгермейді

17. Кристалдану процесінде дененің температурасы қалай өзгереді?

а) температура тұрақты
ә) өзгереді
б) өзгермейді
в) температура тұрақты, белгілі шамаға тең

18. Мұз тұрақты 00 С температурада ериді. Осы кезде энергия жұтыла ма, шығарыла ма?

а) шығарылады
ә) жұтылады
б) өзгермейді
в) алдымен шығарылады, сосын жұтылады

19. Балқу кезінде дененің температурасында қалай өзгереді?

а) көтеріледі
ә) төмендейді
б) денелерге қарай өзгереді
в) өзгермейді

20. Іштен жанатын қозғалтқыштың, бірінші такт аяқталған кездегі жұмысы

а) сығу
ә) сорып алу
б) жұмыстың жүріс
в) сыртқа шығару

 

ІІ нұсқа

1. Термодинамиканың  1-ші заңы қандай заңның негізінде алынған?

а) импульстің сақталу заңы.
ә) энергияның  сақталу заңы
б) Нютонның 2 –ші заңы.
в) Масса мен энергияның байланысы.

2. Жылу машинасы бір циклде 400 Дж жылу шығарып 600 Дж жұмыс істейді. Жылу машинасының ПӘК –і  неге  тең?

а) 100%
ә) 60%
б) 40%
в) 20%

3. Қыздырғышы 227С, салқындатқышы  270 С жылу  машинасының  ПӘК –і  неге тең?
а) 100%
ә) 60%
б) 40%
в) 20%

4. Газға 500 Дж  мөлшерін жұмсағанда сыртқы күштердің жұмысы 300 Дж болды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

а) 100 Дж
ә) 200 Дж
б) 300 Дж
в) 500 Дж

5. Газ 300 Дж жылу мөлшерін алғанда ішкі энергиясы 200 Дж артты. Газдың істеген жұмысы неге тең?

а) 100 Дж
ә) 200 Дж
б) 50 Дж
в) 150 Дж

6. Кристалдық денелердің негізгі қасиеті:

а) қаттылығы, морттылығы
ә) қаттылығы
б) морттылығы
в) балқу температурасы тұрақты

7. Қандай процесс адиабатталық деп аталады?

а) тұрақты қысым
ә) тұрақты температура
б)  жұмыс жасалмайды
в) сыртқы ортамен жұлу алмаспайды

8. 270 С температурадағы жабық ыдыстағы қысым 60 кПа -23 0С  температурада қысым қандай?

а) 50 кПа
ә) 40 кПа
б) 56 кПа
в) 150 кПа

9. Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз?

а) Газдың алған жылу мөлшері
ә) Бір циклде істелген жұмыстың қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасы
б) Бір циклде істелген жұмыстың суытқышқа берілген жылу мөлшеріне қатынасы
в) Қыздырғыштан алынған жылу мөлшері

10. Қаныққан бу дегеніміз?

а) температурасы төмен бу
ә) температурасы қайнау температурасынан  жоғары бу
б) сұйықпен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу
в) қайнау температурасындағы бу

11. Жылу машинасының құрамды бөлігі:

а) қыздырғыш, жұмыстық дене, суытқыш
ә) қыздырғыш, салқындатқыш
б) жұмыстық дене
в) бу немесе газ

12. Жылу қозғлтқышының ПӘК-інің шарты:

а) η<1
ә) η>1
б) η=1
в) η=0

13. Карно циклі бойынша жұмыс істейтін идеал жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

а) η=T1 /(T1 –T2)
ә) η=(T1 +T2) /T1
б) η=(T1 –T2)/T1
в) η =(T1 –T2)/  T2

14. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңының формуласы:

а) ΔQ=ΔU+A
ә) ΔΑ=-ΔU
б) ΔQ=ΔU
в) ΔQ=ΔΑ

15. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңының формуласы:

а) ΔQ=ΔU+A
ә) ΔΑ=-ΔU
б) ΔQ=ΔU
в) ΔQ=ΔΑ

16.Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңының формуласы:

а) ΔQ=ΔU+A
ә) ΔΑ=-ΔU
б) ΔQ=ΔU
в) ΔQ=ΔΑ

17.Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңының формуласы:

а) ΔQ=ΔU+A
ә) ΔΑ=-ΔU
б) ΔQ=ΔU
в) ΔQ=ΔΑ

18. Жабық ыдыстағы газды 150 Дж жылу жұмсап қыздырады. Газ қандай жұмыс атқарады?

а) А=О   
ә) А= 150 Дж  
б) А=-150Дж
в) 200 Дж

19. Кафельденген еденге бірдей биіктіктен массалары бірдей, біреуі - мыс, екіншісі - болат, үшіншісі - темір үш шарик түседі. Олардың қайсысы қаттырақ қызады?

а) мыс
ә) болат
б) темір  
в) бірдей

20. Адиабаталық процесс кезінде 350 Дж жұмыс атқылса, онда гздың ішкі энергиясы қаншаға қалай өзгереді?

а) 350Дж-ге артады
ә) 350 Дж-ге кемиді  
б) өзгермейді
в) ΔИ=О


Қарап көріңіз

×