Өлеңдер Бөлімі

"Cи, Си++ бағдарламасы бойынша" тест тапсырмалары

1    

Си тілі қай жылы жасалды?

1970

1980

1972

1975

2

Си тілінде жазылған алғашқы жүйелік программалық өнім?

MS- DOS

UNIX

PS-DOS

NC

3

Си тілінің объектілі- бағдарлы кеңейтілуі қашан жасалды?

1985

1972

1975

1980

4

Си тілінің объектілі- бағдарлы кеңейтілуі қалай аталады?

BorlandC

СС

TurboC

Си++

5

Си тілінде * белгісі қайда қойылады?

көрсеткіште

массивте

символдық айнымалыда

құрылымда

6

Си тілінде дұрыс жазылған идентификаторды анықтаңдар 1. max 2. rus_disk 3. # include 4. 1B5C

1,2

2,3

2,4

1,4

7

Си тілінде %u спецификаторы нені анықтайды?

нақты

таңбасыз бүтін

бүтін

таңбасыз нақты

8

Си тілінде %ld спецификаторы нені анықтайды?

таңбасыз бүтін

нақты

ұзын бүтін

бүтін

9

Си тілінде long int типті шығаруда қандай формат спецификаторы қолданылады?

lf

ls

ld

Ld

10

Си тілінде массив индексінің тақтығын тексеру шартының дұрысы:

if (i%2= =1)

IF (i%2= 1)

if (i%2= =0)

if (i%2! =1)

11

Си тілінде қандай тип таңбасыз болып табылады?

float

long

double

unsigned long

12

Си тілінде айнымалыларды сипаттау фрагментінің қайсысы дұрыс?

main () int x, y; float a, b; char x;

{main (); int x, y; float, a, b; char c;}

main () int x, y; {float a, b; char c;}

main () { int x, y; float a, b; char c;}

13

Си -де логикалық тип қалай анықталады?

boolean

Си -де логикалық тип анықталмаған

char

string

14

Си -де логикалық шаманың мәні не болады?

+ және -

true, false

0 және 1

0, 255

15

Си тілінде өрнек неден құралады?

айнымалылардан, операция белгілерінен

аталғандардың бәрінен

функциядан

тұрақтыдан, жақшадан

16

Си тілінде # символы нені көрсетеді?

препроцессорлық директиваны

тақырыптың басын

программа басын

кәдімгі синтаксис

17

Си тілінде қай типтер базалық болып табылады?

char,long int, long double, float

char, int, float,double

char, unsigned int, float,double

char,enum, long, int

18

Си тілінде комментарийді белгілеу үшін қандай символдар қолданылады?

{ }

/* */ немесе \\

( )

[ ]

19

Си тілінде негізгі функцияның денесі қандай жақшаға алынады?

/* */

[ ]

( )

{ }

20

Си тіліндегі тақырыптық файлдың типі қандай?

exe

h

cpp

c

21

Cи тілінде бүтін де символдық та болатын тип?

char

int

float

longint

22

Базалық типтер ішінен Cи тілінде қандай тип жоқ?

бүтін

логикалық

нақты

символ

23

Си тілінде басқару символдарын жазуда қандай символ қолданылады?

/

\\

\

//

24

Си тілінде 5/2 өрнегінің мәні нешеге тең?

0,5

2,5

2

1

25

Си тілінде 7/2 өрнегінің мәні нешеге тең?

1

3,5

0,5

3

26

Си тілінде 7/3 өрнегінің мәні нешеге тең?

2

2,5

0,5

1

27

Си тілінде cout KK 8%(7/2) нәтижесінде экранға қандай сан шығады?

3

2

0,5

1

28

Си тілінде cout KK 9%(7/2) нәтижесінде экранға қандай сан шығады?

0

9

3

1

29

Си тілінде бүтін санды бүтін санға бөлгендегі бөліндіні (Паскальдағы div функциясы) табатын операция?

\

%

/

^

30

Си тілінде айнымалы мәнін 1- ге арттыруды жүзеге асырмайтын өрнек?

x++

х=x+1

x*=1

x+=1

31

Си тілінде [-20, 50] арасындағы кездейсоқ бүтін сан шығару операторы қалай жазылады?

rand%( 70)+20

rand%(70+20)

rand%(70)-20

rand%( 50)-20

32

Си тілінде х= rand%(20)-5 нәтижесінде х-тің мәні қандай аралықтағы сан болады?

[-5,15]

[5,20]

[-5,20]

[5,15]

33

DevC++ - те программаны әр орындатқан сайын әртүрлі кездейсоқ сан шығару генераторын іске қосу операторы?

srand(time(0))

randomize

time()

random

34

Си тілінде x=0;x++;x=x+1;x=x*x; нәтижеде x-тің мәні неге тең болады?

1

4

2

0

35

Си тілінде x=0;x++;x=x*1;x=x*x; нәтижеде x-тің мәні неге тең болады?

2

0

4

1

36

Си тілінде айнымалы мәнін 1- ге арттыруды қай команда жүзеге асырады?

барлық берілген командалар

х=x+1

x++

x+=1

37

Си тілінде символдық тұрақты қайсысы:

A

“A”

‘A’

65

38

Си тілінде n%=3 қай жазуға эквивалентті

n=n/3

n=n%3

n=n*3

n=n\3

39

Си тілінде 3!=5 || 7 == 2 өрнегінің қорытынды мәнін анықта:

10

0

1

false

40

Си тілінде 6!=2*3 && 5= =5 өрнегінің қорытынды мәнін анықта:

true

1

10

0

41

Си тілінде y = (x=9, x/3) сәйкес x және y қандай мәндерге тең болады?

x = 9 y = 3

x = 3 y = 3

x = 9 y = 9

x = 3 y = 0

42

Си тілінде a =5; b = 8 берілген. (a YLKEN b) ? x = a/5 : z = 3 нәтижесінде не шығады?

шешімі жоқ

x = 1 z = 3

x = 1

z = 3

43

Си тілінде int n = 10 мәні программада анықталған. x = 5 + n ++ нәтижесін анықтаңдар:

дұрыс жауабы жоқ

n = 11 x = 16

n = 10 x = 5

n = 11 x = 15

44

Си тілінде программада х=2 айнымалысы анықталған. х+=х; х+=х; нәтижесінде х неге тең болады?

8

12

4

10

45

Си тілінде x=10; y = (х/5= = 2) ? 5 : х/10 өрнегіндегі у-тің мәні неге тең болады?

0,5

1

5

10

46

Си тілінде x=10; y = (х%2!=0) ? 5 : х/10 өрнегіндегі у-тің мәні неге тең болады?

1

5

0,5

10

47

Си тіліндегі келесі программа фрагменті не орындайды? main() {int x,i; srand(time(0)); for (i=1; i KISHI =5;i++) {x=rand()%20+10; cout KK"\nx="KKx;} getch();}

[10,20] аралығындағы кездейсоқ 5 санды экранға шығарады

[10,30] аралығындағы кездейсоқ 5 санды экранға шығарады

[10,30] аралығындағы кездейсоқ 6 санды экранға шығарады

[10,40] аралығындағы кездейсоқ 5 санды экранға шығарады

48

Си тілінде қабырғасы берілген кубтың көлемін есептеудің дұрыс программасын көрсет:

v= a*а;

v=pow (a,2);

v=pow (a,4);

v=pow (a,3);

49

Си тілінде x=[1,10] аралығында y=x2 функциясын есептеу кестесін алудың қате вариантын көрсет:

for (х=1; х KISHI =10; х++) { y=pow (x,2); cout KK y; }

х=1; while (х KISHI =10) { y=pow (x,2); cout KK y; х++; }

х=1; do y=pow (x,2); cout KK y; х++; while (x KISHI =10);

for (х=1; х KISHI =10; х++); { y=x*x; cout KK y; }

50

Си тілінде x=[1,10] аралығында y=2*x функциясын есептеу кестесін алудың дұрыс вариантын көрсет:

х=1; while (х KISHI =10) { y=x*2; cout KK y; }

х=1; while (х KISHI =10) { y=x*2; cout KK y; x++; }

for (х=1; х KISHI =10; х++) y=x*2; cout KK y;

for (х=1; х KISHI =10; х++); { y=2*x; cout KK y; }

51

Си тілінде x - = a+b операциясының стандарт жазылуы:

x = x - (a+b)

x = x - a+b

x = (x - a)+b

x = - a+b

52

Си тілінде модуль бойынша бөлуді жүзеге асыратын операция:

/

%

=/

mod

53

Си тілінде операция унарлы деп аталады, егер ол неше операндқа қолданылса?

үш операндқа

екі операндқа

бір операндқа

кез-келген санды операндқа

54

Си тілінде операция бинарлы деп аталады, егер ол неше операндқа қолданылса?

екі операндқа

бір операндқа

үш операндқа

кез-келген санды операндқа

55

Си тілінде операцияның жазылуының постфикстік формасын көрсет: 1)+ +Х 2)- -Х 3)Х + + 4) Х - -

1,3

3,4

2,4

1,4

56

Си тілінде операцияның жазылуының префикстік формасын көрсет: 1)+ +Х 2)- -Х 3)Х ++ 4) Х - -

2,4

1,2

3,4

1,4

57

Си тілінде х =5; х KISHI 0 ? -х: х; әрекетінің орындалу нәтижесі неге тең:

х=5;

х = -5;

х =|5|;

х=0

58

Си тілінде егер бөлгіш пен бөлінгіш бүтін сандар болса, 5-ті 3-ке бөлу нәтижесі (/ амалы) неге тең болады?

1

2

1,666

қате туралы хабарлама шығады

59

Си тілінде егер бөлгіш пен бөлінгіш бүтін сандар болса, 7-ні 3-ке бөлу нәтижесі неге тең болады?

3

2,333

0

2

60

Си тілінде int x=5,y=3;cout KK “%d”,x/y; нәтижесі неге тең болады?

0

1.666

1

2

61

Си тілінде % операциясы қандай сандарға қолданылады?

бүтін сандарға

нақты сандарға

символдыққа

кез-келген типке

62

Си тілінде деректерді шығару жолы неден тұрады?

кез- келген мәтіннен

барлық айтылғандардан

формат спецификаторынан

басқару символдарынан

63

Си тілінде математикалық функцияны іске қосу үшін қолданылатын препроцессорлық директива:

# include KISHI stdlib.h YLKEN

# include KISHI iostream.h YLKEN

# include KISHI conio.h YLKEN

# include KISHI math.h YLKEN

64

Си тілінде массив индексінің жұптығын тексеру шартының дұрысы:

if (a[i]%2= =0)

if (i%2= =0)

if (i%2= =1)

if (i%2=0)

65

Си тілінде { float x=60,y; y=atan(x*3.14/180); cout KK y;} программасы нені есептейді?

тангенсті

арктангенсті

арккотангенсті

котангенсті

66

Си тілінде pow(x,y); стандарт функциясы қай файлда анықталған?

conio.h

iostream.h

math.h

stdlib.h

67

Си тілінде cout KK sqrt(pow(5,4)); нәтижесі нешеге тең болады?

625

25

20

15

68

Си тілінде қабырғасы берілген квадраттың ауданын есептеу фрагментінің дұрысын тап:

int a, s;{ main () cin YY a; s=pow (a,3);}

int a, s; main () { cin KK a; s = a*а; }

int a, s; main () { cin YY a; s:=a*a; }

int a, s; { main () cin YY a; s=pow (a,2); }

69

Си-де файлды сипаттау үшін қолданылатын қызметші сөз:

eof

fopen

struct

FILE

70

Си тілінде инкремент унарлық операциясын көрсет:

- =

- -

+ =

+ +

71

Си тіліндегі қатынас операцияларын көрсет:

KISHI , KISHI =, YLKEN , YLKEN =, = =, ! =

KISHI , KISHI = , YLKEN , YLKEN = , =, KISHI YLKEN

KISHI , KISHI =, YLKEN , YLKEN =, = =, KISHI YLKEN

KISHI , YLKEN , KISHI =, YLKEN =, =, ! =

72

Си тілінде меншіктеудің дұрыс операциясын көрсет: 1. а + = 2; 2. а:= а+2; 3. а =c+ +; 4. r= r % 5;

1,2 -варианттар

1,3,4 -варианттар

2- вариант

1-4 варианттар

73

Си тілінде y=(х=3, 5*х) нәтижесінде не шығады?

х=3; у=15;

у=15;

х=3;

х=3; у=5;

74

Си тіліндегі lgx ондық логарифмнің жазылуы:

lg(x)

log (10x)

log10(x)

ln (x)

75

Си тілінде инкремент және декремент операциялары неге қолданылады?

өрнекке

тұрақтыға

айнымалыға

символға

76

Си тілінде бастапқыда х=2 болса, х*=(х+1) нәтижесінде х-тің мәні неге тең болады?

6

5

3

9

77

Си тілінде катеттің х,у мәні бойынша тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын қай функция есептейді?

fmod (x,y)

hypot (x,y)

pow (x,y)

atan2(y,x);

78

Си тілінде long int типті бүтін аргументтің абсолют шамасын қай функция қайтарады?

labs (x)

abs (x)

fabs (x)

ондай стандарт функция жоқ

79

Си тілінде asin(x) функциясы нені есептейді?

ондай функция анықталмаған

синус

гиперболалық синус

арксинус

80

main() {int x,i; srand(time(0)); x=rand()%5;cout KK x;} программа фрагменті не орындайды?

[0,5] аралығындағы кездейсоқ нақты санды шығарады

[1,5] аралығындағы кездейсоқ бүтін санды шығарады

[0,5] аралығындағы кездейсоқ бүтін санды шығарады

[1,5] аралығындағы кездейсоқ нақты санды шығарады

81

Си тілінде х-ті квадраттаудың дұрыс вариантын көрсет:

sqrt (x)

sqr (x)

x^2

pow (x,2)

82

Си тілінде х нақты санның модулін көрсет:

%

abs (x)

abc (x)

fabs (x)

83

Си тілінде y = ctg (x+3) / ex+2 өрнегінің дұрыс жазылуын көрсет:

y = (cos (x+3) / sin (x+3)) / exp (x+2)

y = ctg (x+3) / exp (x+2)

y = atn (x+3) / exp (x+2)

y = (sin (x+3) / cos (x+3)) / exp (x+2)

84

Си тілінде y = arctg(x) / ex өрнегінің дұрыс жазылуын көрсет:

y = arctan(x) / exp (x)

y = atn (x) / exp (x)

y = atan(x) / exp (x)

y = atan(x) / expx

85

Си тілінде y = tgx/|x+5| өрнегінің дұрыс жазылуын көрсет:

tan(x)/ abs(x+5)

(cos(x)/sin(x)) / abs(x+5)

y = tgx / abs(x+5)

y = tanx / abs(x+5)

86

y=ctgx+x^5/3 формуласының Cи тілінде жазылуы:

у= cos(x)/sin(x)+pow(x,5/3)

у= cos(x)/sin(x)+pow(x,3/5)

y= sin(x)/cos(x)+pow(x,3/5)

у= cos(x)\sin(x)+pow(x,5/3)

87

abs(pow(x,2)+pow(y,1/3)) Cи тілінде жазылған өрнектің математикалық өрнек түрінде жазылуы қандай?

|x2| +y1/3

|x2+y1/3|

|x2+e1/3|

x2+y1/3

88

Си тілінде ақпарат өлшемі S кбайтпен берілген тең. Оны байтқа айналдыру формуласының дұрыс жазылуы:

s/sqr(1024)

s/1024

s/(exp(3*ln(1024))

s*1024

89

Си тілінде төмендегі программалардың қайсысында цикл қолданылмайды?

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу

екі санның ең кіші ортақ еселігін табу

квадрат теңдеуді шешу

n факториалды табу

90

Си тілі. Төмендегі программалардың қайсысында цикл қолданылады?

екі санның арифметикалық ортасын табу

екі санның ең үлкенін табу

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу

екі санның геометриялық ортасын табу

91

Си тілі. Екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы берілген үшбұрыш ауданын табу формуласының дұрысын көрсет:

s=1/2* a*b*sin x ;

s=1/2* a*b*sin (x*3.14/180);

s=1\2* a*b*sin (x*3.14/180);

s=( a*b*sin (x)) /2;

92

Си тілі. Радиусы R, центрі (2, 5) нүктесінде орналасқан шеңбердің теңдеуі қандай болады?

pow(x-2, 2)+pow(y-5, 2)=R*R

pow(x+2, 2)-pow(y+5, 2)=R*R

pow(x-2, 2)+pow(y-5, 2) KISHI R

x*x+y*y YLKEN R*R

93

#include KISHI iostream.h YLKEN {int s=5,f; clrscr(); f=pow(s,3); cout KK f;} Программаны орындауға жібергенде қате туралы хабарлама шықты. Қандай қате жіберілген?

math.h, conio.h директивалары қосылмаған

math.h директивасы қосылмаған

stdlib.h директивасы қосылмаған

f нақты сан болу керек

94

#include KISHI iostream.h YLKEN {int x=10,y; y=x*x-x*5; cout KISHI y;} Программаны орындауға жібергенде қате туралы хабарлама шықты. Қандай қате жіберілген?

y-тің типі символ болып хабарлануы керек

math.h директиваcы қосылмаған

cin YY операторы жазылмаған

cout жолында KK болу керек

95

Си тілі. Горизонталь табуляцияны шығаруда қолданылатын басқару символы:

\t

\r

\v

\b

96

C++ тіліндегі cin және cout функциясын қосу үшін қажет директива:

KISHI math.h YLKEN

KISHI iostream.h YLKEN

KISHI conio.h YLKEN

KISHI iostream.h YLKEN

97

Си тілі. Нәтиже экспоненциальды формада шығу үшін қажет спецификатор:

% u

%f

%d

%e

98

Си тілі. double типінің спецификаторы:

%f

%d

%e

%u

99

Си тілі. float типінің спецификаторы:

%e

%d

%f

%u

100

Си тілінде таңбасыз сан спецификаторы:

%f

%u

%d

%e

101

Си тілі. \f басқарушы символы нені білдіреді?

келесі бетке өтеді

курсорды жаңа жолға көшіреді

бір позицияға кері қайтарады

мұндай басқару символы жоқ

102

Си тілі. %е спецификаторы қандай санды шығаруда қолданылады?

символды

нақты санды

таңбасыз бүтін санды

жылжымалы нүктелі нақты санды

103

Си тілі. нақты типке қайсысы жатпайды?

unsigned long

float

double

long double

104

x = 0.572; y = 3.725; cout KK “x=" KK" y=” KK y әрекетінің нәтижесі не болады?

x = 0.572 y = 3.725

x = 0.57 y = 3.7

x = 0.57 y = 3.72

x = 0 y = 3.72

105

Си тілі. Енгізу-шығару командасын қолдану үшін қосылатын директива:

# include KISHI stdlib.h YLKEN

# include KISHI math.h YLKEN

# include KISHI conio.h YLKEN

# include KISHI iostream.h YLKEN

106

Си тілі. Шығару операторының функциялары:

cout KK ; puts();

cout KK ;cin YY ;

puts (); cin YY ;

print();

107

Си тілі. cout KK операторындағы \v басқару символы не атқарады?

горизонталь табуляция;

жаңа жолға өту;

вертикаль табуляция;

сигнал - дыбыс;

108

Си тілі. puts () функциясының дұрыс жазылуын көрсет: 1. puts ("\n Мәтін"); 2. puts ("Мәтін"); 3. puts ("Мәтін = % f", к); 4. puts (Мәтін);

1

1, 2

3

3,4

109

Си тілі. Ені 5-ке тең, дәлдігі 2-ге тең форматтап шығарудың дұрыс жазылуын көрсет:

“%5.2f”

“5.2%f”

“%f5.2”

“%5f2”;

110

scanf(“% d % f % e % c”,&a, &b, &с, &d”) жазуы нені білдіреді?

а - бүтін (int), b - нақты - (float) ,c - экспоненциальды нақты, d - символдық (char)

a- екілік дәлдікті нақты(double),b - нақты (float),c - экспоненциальды нақты,d - символдық (char)

а - double - екілік дәлдікті нақты, b - float - нақты ,c - экспоненциальды нақты, d - жолдық (string)

а - ұзын бүтін,b - нақты,c -double екілік дәлдікті нақты, d - жолдық (double)

111

Си++ тіліндегі енгізу операторы:

cout YY x

cin KK x

cout KK x

cin YY x

112

Си тілі. cout KK “ \nа=“ KK a жазуының мағынасы:

а мәнін шығару және горизонталь табуляция;

а мәнін шығару;

а мәнін шығару және жаңа жолға өту;

дыбыстық сигнал беру;

113

Си тілі. break операторы не үшін қолданылады? 1)циклден шығу 2) таңдаудан шығу 3) функциядан шығу

1,3

1,2

2,3

1

114

Си тілі. case қызметші сөзі нені анықтайды

таңдау операторының вариантын

таңдау операторын

программадағы таңбаны

шартты операторды

115

Си тілі. return операторының мәні:

жалғастыру

өту

үзіліс

функциядан қайтару

116

Си тілі. 3 : ; жазуы нені білдіреді?

метканы

бос операторлы метканы

тұрақтыны

жазу қате

117

Си тілі. switch операторы үшін break қандай функция орындайды?

таңдаудағы үзіліс

таңдауды жалғастыру

таңдауды аяқтау

қолдануға болмайды

118

Си тілі. continue операторы қандай жағдай үшін қолданылады?

программадан шығу

цикл соңына жетпей, циклдің кезекті қадамын тоқтату үшін

циклден шығу үшін

ішкі программадан шығу

119

Си тілі. Айырып -қосқыштағы default операторы нені білдіреді?

әйтпесе

шығу

жалғастыру

таңдау

120

Си тілі. Келесі программа нені орындайды? {int a=5,b=3, c; {c=a; a=b; b=c;} cout KK a,b;}

min және max табады

2 санды салыстырады

екі санды алмастырады

өсуі бойынша реттейді

121

Си тілі. Келесі программа нәтижесінде экранға не шығады? {int a=5,b=3, c; if (a YLKEN b) {c=a; =b; b=c;} cout KK a*a KK b*b;}

a=9 b=25

a=5 b=3

a=3 b=5

a=25 b=9

122

Си тілі. Үшбұрыштың болуының шартын жазыңдар:

if ((a+b) YLKEN c || (a+c) YLKEN b || (b+c) YLKEN a)

if (a YLKEN 0 && b YLKEN 0 && c YLKEN 0)

if (a+b) KISHI c && (a+c) KISHI b && (b+c) KISHI a)

if ((a+b) YLKEN c && (a+c) YLKEN b && (b+c) YLKEN a)

123

Си тілі. х=6 болса, келесі программаның орындалу нәтижесінде экранға не шығады?{ int x; cin YY x; switch (x) { case 1: puts( "2"); break; case 2: puts( "3"); break; case 3: puts( "4"); break; case 4: puts( "5"); break;default: puts( "Ондай баға жоқ"); }}

2

Ондай баға жоқ

5

4

124

Си тілі. a=0 және b≠0 шарттарының дұрыс жазылуы:

if (a= = 0 && b!=0)

if (a=0) && (b KISHI YLKEN 0)

if (a= =0) || (b!=0)

if (a= = 0 & b!=0)

125

Си тілі. Берілген нүктенің үшінші координаталық жазықтықта жататындығының дұрыс шартын табыңдар:

if х KISHI 0 && у KISHI 0

if (х YLKEN =0 && у YLKEN =0)

if (х YLKEN =0) || (у YLKEN =0)

if (х KISHI 0 && у KISHI 0)

126

Си тілі. Берілген нүктенің төртінші координаталық жазықтықта жататындығының шартын жазыңдар:

if (х YLKEN 0 && у KISHI 0 )

if (х KISHI 0 && у KISHI 0)

if (х YLKEN 0 & у KISHI 0 )

if (х KISHI 0 && у YLKEN 0)

127

Си тілі. а және b екі санның үлкенін және кішісін табудың дұрыс вариантын таңда:

if (а YLKEN b) {maх =а; min=b;} else {maх=b; min=а;}

if (а YLKEN b) then{maх =а; min=b;}else {maх =b; min=а;}

if а YLKEN b {maх =а; min=b;}else {maх =b; min=а;}

if а YLKEN b maх =а; min=b; else maх =b; min=а;

128

Си -де тармақталуды программалауды қалай жүзеге асыруға болады?

таңдау операторы арқылы

шартты оператор арқылы

аталғандардың барлығы арқылы

шартты операция арқылы

129

Си тілі. Шартты оператордың жазылуының толық және дұрыс жазылуы:

if (шарт) оператор1; else оператор2;

if (шарт) then оператор1; else оператор2;

if (шарт) оператор;

if шарт оператор1 else оператор2;

130

Си тілі. Егер х YLKEN 0, онда y=x2; әйтпесе y=√x шартты операторының дұрыс жазылу вариантын таңда:

if (x YLKEN 0) then y=x*x; else y=sqrt(x);

if (x YLKEN 0) y= pow (x,2); else y= sqrt(x);

if x YLKEN 0 y=x*x; else y=sqrt(x);

if (x YLKEN 0) y= x*x else y= sqrt(x);

131

Си тілі. getch(); операторы не орындайды?

деректі енгізеді

кез келген перне басылуын күтеді

деректі шығарады

экранды тазартады

132

Си тілі. Төмендегі программада цикл неше рет қайталанады? for (x=1;х KISHI = 10;x=x+2)

5

3

4

10

133

Си тілі. Төмендегі программада цикл неше рет қайталанады? х=2; while (х KISHI 10) { y=x*x; х=х+2;}

6

3

5

4

134

Си тілі. Төмендегі программада цикл неше рет қайталанады? х=7; while (х KISHI =10) { cout KK x; х++; }

6

3

5

4

135

Си тілі. Төмендегі программада цикл неше рет қайталанады? х=7; while (х KISHI 10) { cout KK x; х++; }

5

4

3

6

136

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде k-ның мәні неге тең болады? k=0; for (х=1;x KISHI =10;x++) if (x % 3= =0) k++;

3

1

2

4

137

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде k-ның мәні неге тең болады? k=0; for (х=1;x KISHI =10;x++) if (x % 5= =0) k++;

1

2

3

4

138

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде k-ның мәні неге тең болады? k=0; for х=1;x KISHI =10;x++) if (x % 9= =0) k++;

1

3

2

4

139

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде n-ның мәні нешеге тең болады? n=0; for х=1;x KISHI =10;x++) if ( x % 4= =0) n++;

2

7

1

0

140

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде n-ның мәні нешеге тең болады? n=0;for х=1;x KISHI =10;x++) if (x % 6= =0) n++; cout KK n;

3

2

1

0

141

Си тілі. Программаның орындалу нәтижесінде s-тің мәні нешеге тең болады? s=0;for(х=1;x KISHI =10;x++) if (x % 4 = =0) s=s+х; cout KK s;

12

10

14

8

142

Си тілі. n=6 үшін төмендегі программаның нәтижесі нeге тең болады? for (i=1;i KISHI =n;i++) if (n% i= =0) cout KK i;

1, 2, 6

1, 2, 4, 6

1-ден 6-ға дейінгі барлық сан

1, 2, 3, 6

143

Си тілі. Төмендегі программа нені анықтайды? cin YY n; for (i=1;i KISHI =n;i++) if (n % i== 0) cout KK i;

берілген санның барлық жәй бөлгіштерін

берілген санның барлық бөлгіштерін

берілген санның қалдықтарын

берілген санның жұптығын

144

Си тілі. continue ,break операторлары қандай команданы басқару үшін қолданылады?

таңдау командасын

тармақталу командасын

циклді

деректерді енгізу, шығаруды

145

Си тілі. шартты алдын- ала тексеру циклінің жазылуы:

do операторлар while (шарт)

while (шарт) оператор

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);

146

Си тілі. шартты соңынан тексеру циклінің жазылуы:

do операторлар while (шарт)

while (шарт) оператор

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);

147

Си тілі. параметрлі циклдің жазылуы:

while (шарт) оператор

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)

do операторлар while (шарт)

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);

148

Си тілі. Берілген программа нені орындайды? main ( ) { long int f; int i,n; cin YY n; f=i=1; while (i KISHI =n) f*i++; cout KK f;}

n элементтің көбейтіндісін және санын табады

n элементтің қосындысын табады

n элементтің қосындысын және көбейтіндісін табады

n факториалды табады

149

Си тілі. Берілген программа не табады? int n=5,i,f; main () { for (f=1, i=1; i KISHI =n; f*=i++);}

5 факториалды табады

элементтердің қосындысын табады

элементтердің қосындысын және көбейтіндісін табады

есептің шешімі жоқ

150

Си тілі. srand(time(0)) процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?

bios.h

dos.h

stdlib.h

time.h

151

Си тілінде цикл операторының неше типі бар?

3

1

2

4

152

Си тілі. Программа не есептейді? main () {int f, i, n=5; f=i=1;do f*= i++; while (i KISHI =n);}

дейін циклін қолданып, 5 факториалды есептейді

әзір циклін қолданып, көбейтіндіні есептейді

әзір циклін қолданып, n факториалды есептейді

параметрлі циклді қолданып, 5 факториалды есептейді

153

Си тілі. getch() процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?

bios.h

stdlib.h

iostream.h

conio.h

154

Си тілі. Екі өлшемді массивті сипаттаудың дұрысын көрсет:

int a[1:3,1:2]

int a[3],[2]

int a[3][2]

int a[1..3,1..2]

155

Си тілі. Төмендегі сипатталған массивте қанша элемент бар? int a[n][m];

m-n

n+m

n+m-1

n * m

156

Си тілі. Келесі программа не орындайды: {int a[10], i, k=0; for (i=0;i KISHI 10;i++) {cin YY a[i]); if (a[i] % 2 !=0) k++;} cout KK k;}

массивтің барлық элементтерін санайды

массивтің тақ элементтерін санайды

массивтің жұп элементтерін санайды

массивтегі жай сандарды санайды

157

Си тілі. Келесі программа не орындайды: {int a[10], i, k=0; for (i=0;i KISHI 10;i++) {cin YY a[i]; if (a[i] % 2 = =0) k+=a[i];} cout KK k;}

массивтің тақ элементтерін қосады

массивтің элементтерін санайды

массивтің жұп элементтерін қосады

массивтегі жұп элементтерді санайды

158

Си тілі. Келесі программа не орындайды:{int a[10], i, k=0; for (i=0;i KISHI 10;i++) {cin YY a[i]; if (i % 2 = =0) k+=a[i];} cout KK k;}

массивтің тақ элементтерін қосады

массивтің жұп элементтерін қосады

массивтің жұп индексті элементтерін қосады

массивтегі жұп элементтерді санайды

159

Си тілі. Келесі программа не орындайды:{int a[10], i, k=1; for (i=0;i KISHI 10;i++) {cin YY a[i]; if (i % 2 ! =0) k*=a[i];} cout KK k;}

массивтің тақ индексті элементтерін көбейтеді

массивтің жұп индексті элементтерін қосады

массивтің тақ элементтерін көбейтеді

массивтегі тақ индексті элементтерді санайды

160

Си тілі. int a[10] жазуы нені білдіреді:

массивті хабарлайды;

айнымалыны хабарлайды;

функцияны хабарлайды

құрылымды хабарлайды

161

Си тілі. Массив - бұл

кез-келген элементтер жиынтығы

бір типті элементтер жиынтығы

әртүрлі элементтер жиынтығы

айнымалылыр тізбегі

162

Си тілі. int a[] = {3,5,8,0,2} жазуы нені білдіреді?

құрылым элементтерін енгізеді

массивті хабарлайды;

жиын элементтерін енгізеді

массив элементтерін енгізеді

163

Си тілі. Келесі программа нені орындайды? for (i=0;i KISHI =n;i++) a[i] = rand()%5;

кездейсоқ сандар массивін толтырады

массивті хабарлайды;

массивті енгізеді

массивті 5 санымен толтырады

164

Си тілі. Келесі программа не табады? int c=0, i, j;int a[3][2]; main () { for (i=0; i KISHI 3; i++) for (j=0; j KISHI 2; j++) {cin YY a[i][j]); c+=a[i][j];}}

матрицаның жұп элементтерінің қосындысын табады

матрицаның элементтерін санайды

матрицаның барлық элементтерінің қосындысын табады

матрицаның тақ элементтерінің қосындысын табады

165

Си тілі. Келесі программа не табады?int c=0, i, j;int a[3][2]; main () { for (i=0; i KISHI 3; i++) for (j=0; j KISHI 2; j++) {cin YY a[i][j]; if (a[i][j]%2= =0) c+=a[i][j];}}

массив элементтерін санайды

массивтің жұп элементтерінің қосындысын табады

массивтің барлық элементтерінің қосындысын табады

массивтің тақ элементтерінің қосындысын табады

166

Си тілі. Келесі программа не табады?int c=0, i, j; int a[3][2]; main () { for (i=0; i KISHI 3; i++) for (j=0; j KISHI 2; j++) {cin YY a[i][j]; if (a[i][j]%2! =0) c+=a[i][j];}}

массивтің жұп элементтерінің қосындысын табады

массив элементтерін санайды

массивтің барлық элементтерінің қосындысын табады

массивтің тақ элементтерінің қосындысын табады

167

Си тілі. float a[3][2] жазуы нені білдіреді?

матрицаны сипаттайды

массивті енгізеді

массивті реттейді

қате жазу

168

Си тілі. массивті енгізудің дұрыс вариантын көрсет: 1). int M[5]={5,2}; 2). int M [5] = {5,2,3,4,0}; 3). int M [5] = {5,2,3,4,0,7,8}; 4) int M [] = {5,2,3,4,0};

2, 3, 4

1, 3, 4

1, 2, 4

1,2 , 3

169

Си тілі. Көпөлшемді массивті сипаттаудың дұрысын көрсет:

int a[2] [3,2];

int a[2,3,2];

int a[2,3], [2];

int a[2] [3] [2];

170

Си тілі. Екі өлшемді массивті шығарудың дұрыс вариантын көрсет:

for (i=0; i KISHI =4; i++) for (j=0; j KISHI =3; j++) cout KK a[i][j];

for (i=0; i KISHI =4; i++) for (j=0; j KISHI =3; j++) cout KK a[i][j];

for (i=0; i KISHI =4; i++) { for (j=0; j KISHI =3; j++) cout KK a[i][j] KK "\t"; cout KK “\n”; }

for (i=0; i KISHI =4; i++) cout KK “\n”; for (j=0; j KISHI =3; j++) cout KK a[i][j];

171

Си тілі. Берілген программа нені орындайтынын анықта: main( ) { int i,j, a[10][10]; for (i=1; i KISHI =9; i++) { for (j=1; j KISHI =9; j++) { a[i][j]= i*j; cout KK “\t” KK a [i][j]; сout KK "\n"; } }}

көбейту кестесін шығарады

факториал табады

негізгі диагонал элементтерінің көбейтіндісін табады

матрица элементтерінің көбейтіндісін табады

172

Cи тіліндегі экранды тазарту функциясы:

cls

clear screen

clrscr

clrscr()

173

Си тілі. Экранды тазарту функциясын қолдану үшін қосылатын тақырыптық файл:

iostream.h

conio.h

stdlib.h

bios.h

174

Си тілінде кездейсоқ сандарды шығару функциясы:

random

rand

r n d

randomize

175

Си тілі. Кездейсоқ сандарды шығару функциясын қолдану үшін қосылатын тақырыптық файл:

stdlib.h

iostream.h

conio.h

bios.h

176

Си тілі. [ a,b ] аралығындағы кездейсоқ санды шығару функциясының жазылуы:

rand()%(b)+a

rand()*(b-a)+a

(b-a)* rand()%+a

rand()%(b-a+1)+a

177

Си тілі. bioskey функциясы не орындайды?

кез-келген перне басылуын күтеді

bios-қа қатынауды жүзеге асырады

айнымалы енгізуді күтеді

сан енгізуді күтеді

178

Си тілі. Төмендегі программа не орындайды? # include KISHI ctype.h YLKEN main(){char k; int x; for(x=0;x KISHI =32; x++) {k=toascii(x); cout KK x KK k);}}

0-ден 32-ге дейінгі кодты шығарады

0-ден 32-ге дейінгі санды және оған сәйкес символды шығарады

32 санды және символды шығарады

бүтін сандарды шығарады

179

Си тілі. Төмендегі программа не орындайды? # include KISHI bios.h YLKEN main(){char k;k=bioskey(0);if (k= =32) puts(“Иә”);}

пробел пернесі енгізілсе хабарлама шығарады

32 саны енгізілсе хабарлама шығарады

'32' символы енгізілсе хабарлама шығарады

32 санына сәйкес символ енгізілсе хабарлама шығарады

180

Си тілі. Формальды параметрлер деген не?

процедурадағы айнымалылар

негізгі программадағы айнымалылар

ішкі программадағы айнымалылар

массивтегі айнымалылар

181

Си тілі. Символдық айнымалыларға әрекеттер жасау үшін қосылатын тақырыптық файл:

stdlib.h

iostream.h

string.h

conio.h

182

Си тілі. Жолдың ұзындығын табу үшін қолданатын функция:

strcpy()

strcat()

strlen()

strchr()

183

Си тілі. Екі жолды біріктіру үшін қолданатын функция:

strlen()

strcat()

+ амалы

strcpy ()

184

Си тілі. Төмендегі ішкі программа-функция нені анықтайды? int ppp(int x,int y) {while (x!=y) if (x KISHI y) y=y-x; else x=x-y; return x;}

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін

екі санның ең кішісін

екі санның ең кіші ортақ еселігін

екі санның ең үлкенін

185

Си тілі. Төмендегі ішкі программа-функция нені анықтайды? int ppp(int x,int y) {int k; k=x*y; while (x!=y) if (x KISHI y) y=y-x; else x=x-y; k=k/x; return k;}

екі санның ең үлкенін

екі санның ең кішісін

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін

екі санның ең кіші ортақ еселігін

186

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті нені анықтайды? int pp(int x,int y) {if (x KISHI y) return y ; else return x;} cout KK pp(pp(a,b),c);

үш санның ең үлкенін

үш санның ең кішісін

үш санның ең кіші ортақ еселігін

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін

187

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті нені анықтайды? int pp(int x,int y) {if (x YLKEN y) return y ; else return x;} cout KK pp(pp(a,b),c);

үш санның ең кішісін

үш санның ең кіші ортақ еселігін

екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін

үш санның ең үлкенін

188

Си тілі. Төмендегі ішкі программа-функция нені анықтайды? long int pp(int x) {long int s; int i; for (s=1,i=1; i KISHI =x; s*=i++) return s;}

x санның қосындысын

х санның факториалын

х ұзын бүтін санды 1-ге арттырады

массив элементтерінің көбейтіндісін

189

Си тілі. x cимволдық жолын енгізу функциясының дұрысы қайсылары? 1)scanf(“%s”,&x) 2)gets(x) 3)scanf(“%с”,&x) 4)puts(x)

1,2

3

1,4

1

190

Си тілі. x cимволын енгізу функциясының дұрысы қайсылары? 1)scanf(“%s”,&x) 2)gets(x) 3)scanf(“%с”,&x) 4)puts(x)

2

3

1, 4

2,3

191

Әртекті элементтер жиынтығы Си-де қалай аталады:

жазу

массив

құрылым

файл

192

Си тілі. Құрылымды сипаттауда қолданылатын қызметші сөз:

fopen

file

struct

getchar

193

Си тілі. Құрылымды сипаттаудың қайсысы дұрыс:

айтылған пункттердің барлығы

# define stud struct{ }

struct stud{ }

typedef struct{ } stud

194

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті не орындайды? for (i=0;i KISHI n-1;i++)for (j=i+1; j KISHI n;j++) if (stud[i].x KISHI stud[j].x) {r=stud[i].x;stud[i].x=stud[j].x;stud[j].x=r;}

2 өлшемді массивтің элементтерін кемуі бойынша реттеу

1 өлшемді массивтің элементтерін кемуі бойынша реттеу

құрылымның бір өрісін кемуі бойынша реттеу

құрылымның бір өрісін өсуі бойынша реттеу

195

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті не орындайды? p=a[0].x; k=0; for (i=0;i KISHI n;i++) if (p KISHI a[i].x) {p=a[i].x; k=i;} cout KK p;

1 өлшемді массивтің ең үлкен элементін табады

құрылымның бір өрісінің ең үлкен элементін табады

1 өлшемді массивтің ең кіші элементін табады

құрылымның бір өрісінің ең кіші элементін табады

196

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті не орындайды? p=a[0].x; k=0; for (i=0;i KISHI n;i++) if (p YLKEN a[i].x) {p=a[i].x; k=i;} cout KK p;

құрылымның бір өрісінің ең үлкен элементін табады

құрылымның бір өрісінің ең кіші элементін табады

1 өлшемді массивтің ең кіші элементін табады

1 өлшемді массивтің ең үлкен элементін табады

197

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті не орындайды? for (i=0;i KISHI n-1;i++) for (j=i+1; j KISHI n;j++) if (stud[i].x YLKEN stud[j].x) {r=stud[i].x;stud[i].x=stud[j].x;stud[j].x=r;}

құрылымның бір өрісін өсуі бойынша реттеу

1 өлшемді массивтің элементтерін кемуі бойынша реттеу

2 өлшемді массивтің элементтерін кемуі бойынша реттеу

құрылымның бір өрісін кемуі бойынша реттеу

198

Си-де файлды сипаттау жолының дұрыс жазылуы:

int FILE *f

FILE f

FILE *f

FILE int *f

199

Си тілі. Файлдан мәліметтерді оқу үшін қойылатын параметр:

r

w

a

w+

200

Си тілі. Файлға мәліметтерді жазу үшін қойылатын параметр:

w

a

w+

r

201

Си тілі. Файлды ашуды жүзеге асыратын функция:

putw

file

stdin

fopen

202

Си тілі. Файлға мәліметтер қосу үшін қойылатын параметр:

a

w

w+

r

203

Си тілі. Мәліметтерді оқу және жазу үшін файлды ашуда қойылатын параметр:

w+

w

r+

a

204

Си тілі. Мәліметтерді оқу және жазу үшін файлды жасауда қойылатын параметр:

a

w

w+

r+

205

Си тілі. Файлды жабуды жүзеге асыратын функция:

fclose

file

close

eof

206

Си тілі. Файл соңын білдіретін функция:

file

eof

close

fclose

207

Си тілі. Төмендегі программа фрагменті не орындайды? for (i=0;i KISHI n;i++) {puts(“\n”); for(=0;j KISHI n;j++) {fscanf(f1,“\t%d”,&a[i][j]; fpritnf(f2,“\t%d”,a[i][j]);}}

матрицаны енгізеді

матрицаны файлға жазады

кез-келген матрицаны файлдан оқиды

квадрат матрицаны файлдан оқиды, шығарады

208

Си тілі. Мәтіндік экранда курсор позициясын орнату операторы

gotoxy x,y

gotoxy( х, у)

goto x,y

gotoxy (y,x)

209

Си тілі. delay (n) процедурасында n мәнінің максимал мәні?

65535

шексіз

256

32768

210

Си тілі. delay (n) процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?

conio.h

string.h

dos.h

stdlib.h

211

Си тілі. clrscr () процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?

dos.h

string.h

conio.h

stdlib.h

212

Си тілі. sound() процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?

dos.h

conio.h

string.h

stdlib.h

213

Си тілі. Cи -дегі дыбысты тоқтату процедурасы:

reset ()

stop()

close()

nosound()

214

Си мәтіндік режимінде мәтін түсін орнату процедурасы:

setcolor

color

textcolor

textbackground

215

Си-де мәтіндік экранды тазарту операторы:

cls

clear screen

clrscr()

clrscr

216

Си тілі. Кез- келген пернені басуды күту операторы:

bioskey()

cin YY ()

gets()

readkey()

217

Си тілі. bioskey() функциясы қай тақырыптық файлда анықталған?

dos.h

conio.h

string.h

bios.h

218

Cи тіліндегі дыбысты программалау операторы:

sound

beep

play

delay

219

Си тілі. Мәтіндік режимде мәтіннің фонын орнататын процедура:

textbackcolor

textbkground

textbkcolor

textbackground

220

Си тілі. Графиктік режимге өту үшін қосылатын тақырыптық файл:

dos.h

graph.h

conio.h

graphics.h

221

Си тілі. 640х480 шешімді графиктік режимде экранның центрінде қызыл түсті нүкте салу операторы:

putpixel (240,320,4);

putpixel 320,240,red

putpixel (320,240,4);

putpixel (320,240,C);

222

Си тілі. rectangle(х1, у1,х2, у2) процедурасы қандай фигура сызады?

іші боялған тіктөртбұрыш

тіктөртбұрыш

кесінді

кез-келген төртбұрыш

223

Си тілі. bar(х1, у1,х2, у2) процедурасы қандай фигура сызады?

іші боялған тіктөртбұрыш

тіктөртбұрыш

кесінді

кез-келген төртбұрыш

224

Си тілі. arc (x, y, a, b, r) нәтижесінде экранға қандай фигура сызылады?

эллипс

доға

шеңбер

сектор

225

Си тілі. Графиктік режимде мәтін шығару үшін қолданылатын процедура:

printf()

textcolor()

textbackground()

outtextxy()

226

Си тілі. Графиктік режимдегі settextstyle() процедурасы не үшін қолданылады?

мәтін стилін өзгерту үшін

мәтін түсін өзгерту үшін

мәтін позициясын өзгерту үшін

мәтінді редакциялау үшін

227

Си тілі. Графиктік көрсеткішті координатасы (х,у) нүктесіне орналастыру процедурасы:

getx,gety

outtextxy()

outtext()

moveto(x,y)

228

Си тілі. Графиктік режимдегі settextstyle() процедурасы мәтіннің қандай параметрін өзгертпейді?

бағытын

түсін

өлшемін

шрифт атын

229

Си тілі. Графиктік режимде экранды тазалау операторы:

cleardevice()

clear()

clrscr()

cls()

230

Си тілі. Графиктік режимді жабу үшін қойылатын оператор:

fclose

close

closegraph

exit

231

Си тілінде қанша қатынас операциялары бар?

7

6

12

18

232

С тілінде != пернелер комбинациясы нені білдіреді?

Жолдың басы

Ескерту

Тең емес

Жолдың соңы

233

С тілінде = = пернелер комбинациясы нені білдіреді?

Тең

Жоларалық интервал

Екі теңдік белгісі

Жолдың басы немесе соңы

234

С тілінде қатынас операциялар қандай жағдайда қолданылады?

Ақпаратты шығару кезінде

Шартты өрнектерде

Пернетақтамен жұмыс кезінде

Ақпаратты енгізу кезінде

235

С тілінде шартты өрнектің мәні не болады?

True немесе false

0 немесе 1

шындық немесе жалған

Иә немесе жоқ

236

С тілінде «шындық» қандай санға сәйкес келеді?

Оң кез- келген санға

Нөлге

Теріс санға

Бірге

237

Си тілі. Қатынас операцияcын көрсетіңіз

Емес

Және

Артық

Немесе

2338

Си тілі. «123+45!=800» өрнегінің мәні шындық па әлде жалған ба?

Мағынасы жоқ

Жалған

Шын да, жалған да емес

Шындық

239

С тілінде шындыққа қайсысы сәйкес келеді? 1)2003 YLKEN 2000 2) 7890 KISHI 9600 3) 56.76!=77.96 4) 456= =456

1, 2 және 3

1

1 және 2

Барлығы

240

Си тілі. Сызықтық алгоритмде қатынас операциялар қолданыла ма?

Жоқ

Иә

Иә, бірақ кейде

Барлығы есептің мазмұнына байланысты

241

С тілінде «жалған» қандай санға сәйкес келеді?

10

1

0

-1

242

С тілінде қатынас операциялар не үшін қолданылады?

Дискіге жазу үшін немесе дисктен ақпаратты оқу үшін рұқсат беруге

Салыстыру үшін

Принтерде стандартты беттің соңын бақылау үшін

Басылған перненің кодын анықтау үшін

243

Си тілі. Шарттың орындалу нәтижесіндегі 1 нені білдіреді?

Шындық

Жалған

Программаның дұрыс компиляция нәтижесі

Ақпаратты енгізгендегі қатенің болмауы

244

Си тілі. Шарттың орындалу нәтижесіндегі 0 нені білдіреді?

Компьютер жұмысының уақытша тоқтатылуын

Жалған

ақиқат

шарт қате

245

С тілінде қатынас операцияларға төменде келтірілген символдардың қайсысы жатпайды: &&, ||, !=, !, ==, KISHI =

==

Барлығы

&&, ||

&&, || , !

246

С тілінде қанша логикалық операция бар?

3

5

4

6

247

С тілінде ! символы нені білдіреді?

Назар аудару

Леп белгісі

Ескерту

Емес

248

С тілінде && символдар жиыны қандай операцияны білдіреді?

Теңмәнділік

Он алтылық санау жүйесін

Логикалық көбейту

Көрсеткішті

249

С тілінде шартты және логикалық өрнек кайда қолданылады?

препроцессорлық директивада

eнгізу операторында

шығару операторында

шартта

250

С тілінде логикалық операциясының мәні нені білдіреді?

0 немесе 1

Формула шешімі

Математикалық амал

циклдік есептеу

251

Си тілі. Логикалық операцияны таңдаңыз:

Тең емес

Артық

Емес

Бөлу

252

С тілінде (1 != 1) өрнегі ақиқат па, әлде жалған ба?

Ақиқат

Жалған

Белгісіз

Мағынасы жоқ

253

С тілінде (2003 YLKEN 2000) && (7890 KISHI 9600) өрнегі ақиқат па, әлде жалған ба?

Ақиқат

Жалған

Белгісіз

Мағынасы жоқ

254

С тілінің негізгі мәліметтер типі

Char, int, float, double

Екілік, ондық

тұрақты, айнымалы

Стектік, регистрлік

255

С тілі қашан жасап шығарылды?

1974 ж

1973 ж

1972 ж

1971 ж

256

С тілін кім жасап шығарды?

Гай Ритчи

Денис Ритчи

Билл Гейтс

Дж. Нейман

257

Си тілі. Программа тақырыбы қалай басталады?

#KISHI тақырыптық файл аты YLKEN жолынан

KISHI тақырыптық файл аты YLKEN # include жолынан

# include KISHI тақырыптық файл аты YLKEN жолынан

include KISHI тақырыптық файл аты YLKEN жолынан

258

Меншіктеу операторының Си тілінде жалпы түрде жазылуы

айнымалы=өрнек;

айнымалы:=өрнек;

өрнек=айнымалы;

өрнек=өрнек;

259

С тілінде деректерді енгізу операторы

cin YY

cout KK

puts

for

260

C тілінде неше цикл бар?

4

2

1

3

261

Си тілі. Цикл ішіндегі артығын көрсетіңіз

Шартты цикл

Параметрлі цикл

Әзір циклі

Дейін циклі

262

Си тілі. Бір атпен аталатын, бір типті айнымалылар тізбегі:

Айнымалылар

Құрылым

Массив

Өрнек

263

Си тілі. Массивті кездейсоқ сандармен толтыру үшін қандай тақырыптық файлды қосу керек?

stdlib.h

iostream.h

conio.h

ctype.h

264

Си тілі. [а,в] аралығындағы кездейсоқ сандарды шығару үшін команданың жазылуы

x=rand()%(b+a)+a;

x=rand()%(b-a)-a;

x=rand()%(a-b)+b;

x=rand()%(b-a+1)+a;

265

Символдық айнымалыларға әрекеттер жасау үшін Си тілінде қандай тақырыптық файлда анықталған функциялар қолданылады?

conio.h

iostream.h

stdlib.h

string.h

266

Си тілі. Жолдың ұзындығы табу үшін қолданылатын функция:

strcat

strlen

strcpy

strncpy

267

Си тілі. Екі жолды біріктіру үшін қолданылатын функция

strcpy

strlen

strcat

strncpy

268

Си тілі. Жолдық айнымалыны басқа жолдық айнымалыға түгелдей көшіру үшін қолданылатын функция

strlen

strcpy

strcat

strcopy

269

Си тілі. Бүтін санды ASCII кодына түрлендіретін функция

toascii

toasci

asciito

toasic

270

Си тілі. сhar типінің түрлендіру спецификаторы

%ld

%s

%f

271

Си тілі. \n басқару символы

Келесі бетке өту

Горизонталь табуляция

Жаңа жолға өту

\ символын n рет жазу

272

Си тілі. \t басқару символы

Жаңа жолға өту

Келесі бетке өту

Горизонталь табуляция

Вертикаль табуляция

273

Си тілі. int типінің түрлендіру спецификаторы

%d

%s

%ld

%c

274

Си тілі. \f басқару символы

Келесі бетке өту

Горизонталь табуляция

Келесі жолға өту

Вертикаль табуляция

275

Си тілі. s=s+x өрнегіне эквивалентті өрнек

s=+x

s+=x

s=x++

s=s++

276

Си тілі. Екінші жолдың n символын бірінші жолға көшіру функциясы

strncopy

strcpy

strcpyn

strncpy

277

Си тілі. Функциядан қайтару үшін қандай оператор қолданылады?

break

return

puts

cout KK

278

Си тілі. Бір атпен аталатын әр текті элементтер жиынтығы

Құрылым

Массив

Жол

файл

279

Си тіліндегі графиктік операторлар қандай тақырыптық файлында жинақталған?

ctype.h

stdlib.h

conio.h

graphics.h

280

Си тілінің алфавитіне қайсысы кірмейді?

Орыс алфавитінің бас әріптері

Арнайы символдар

Латын алфавитінің кіші және бас әріптері

0-9 араб цифрлары

281

Си тілінде түсініктеме қалай жазылады?

*/ /*

/* */

\* *\

{ }

282

Си тілі. \n нені білдіреді?

Келесі бетке оту

Жаңа жолға өту

Түсініктеме

Горизонталь табуляция

283

Си тілі. Char типінің мәндер аралығы

-128..127

0..255

0..65535

0..65536

284

Си тілінде программа құрылымы неше бөліктен тұрады?

6

2

3

5

285

Си тілі. Меншіктеу операциясының жалпы түрі

Айнымалы аты=өрнек;

Айнымалы аты= =өрнек

Айнымалы аты:=өрнек

типі=өрнек

286

Натурал логарифм Си тілінде қалай жазылады?

Xlog

Logx

Log10

log(x)

287

Си тілі. Тұрақтыны сипаттау үшін қолданылатын операторлар нешеу?

4

6

3

2

288

Программаны трансляциялау деген не?

программаның орындалу барысын сөзбен сипаттау

программа мәтінін түсінікті машина тіліне аудару

программа мәтінін алгоритм тілінен Паскаль программаға айналдыру

программа мәтінін жадының 1 облысынан келесі облысына көшіру

289

Екі натурал санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу алгоритмі қалай аталады?

Паскаль

Ада Лавлейс

Евклид

Беббидж

290

Си тілінде continue ,break операторлары қандай команданы басқару үшін қолданылады?

циклді

тармақталу командасын

таңдау командасын

деректерді енгізу, шығаруды

291

Си. Сілтеу типтері бар айнымалы қалай аталады?

динамикалық

статикалық

көрсеткіш

бүтін

292

Си тілінің графиктік режиміне өту үшін қосылатын модуль

graphics

graph

graphic

ондай модуль жоқ

293

fscanf(f1,"%s",&s); max=strlen(s); for(i=1; i<4; i++) {fscanf(f1,"%s",&s); if (max KISHI strlen(s)) max=strlen(s);} printf("\n max= %d",max); Фрагмент нені есептейді?

Файлда берілген сөздерді алфавит бойынша реттейді

Файлда берілген сөздердің ішінен ең қысқа сөзді табады

Файлда берілген сөздерді ұзындығының өсуі бойынша реттейді

Файлда берілген сөздердің ішінен ең ұзын сөзді табады

294

Си тілі. Формальды параметрлер деген не?

негізгі программадағы айнымалылар

ішкі программадағы айнымалылар

процедурадағы айнымалылар

массивтегі айнымалылар

295

Си тілі. Символдық айнымалыларға әрекеттер жасау үшін қосылатын тақырыптық файл:

iostream.h

string.h

stdlib.h

conio.h

296

Си тілі. Жолдың ұзындығын табу үшін қолданатын функция:

strlen()

strcat()

strcpy()

strchr()

297

Си тілі. Екі жолды біріктіру үшін қолданатын функция:

strcat()

strlen()

+ амалы

strcpy ()

298

Си тілінде бүтін санды бүтін санға бөлгендегі бөліндіні (Паскальдағы div функциясы) табатын операция?

/

%

\

^

299

Си тілі. continue ,break операторлары қандай команданы басқару үшін қолданылады?

циклді

тармақталу командасын

таңдау командасын

деректерді енгізу, шығаруды

300

Си тілі. параметрлі циклдің жазылуы:

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)

while (шарт) оператор

do операторлар while (шарт)

for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);


Қарап көріңіз

Пікірлер (8)

Буля

Жауаптары керек

Ержігіт

жауаптарын қайдан аламыз

Жібек

Жауаптарын керек

Жандос

саламатсызба жауабын калай алуга болады екен

Жібек

Мимен ойлау керек значит

Асыл

Жауап сатып аламыз ба? Қалай сатып аламыз ?

Дана

жауаптарын жибере аласызддара????плиз

жауаптары жокпа

Пікір қалдырыңыз

×