Өлеңдер Бөлімі

Интернет желісі.

Интернет желісі.

 

 1

Жергілікті желі ќ±рамына не кірмейді?:

A) Компьютерлер.

B) Перифериялыќ ќ±рылѓылар .

C) Коммутациялыќ ќ±рылѓылар.  

D) Факстар.

E) Барлыќ аталѓан компоненттер жергілікті желі ќ±рамына кіреді.

 2

НТМL – б±л:

А) WWW-ќ±жаттарды ќарау программа.

В) Қолданбалы  программа.

С) Гипертексттердіњ  белгішелер тілі.

D) Кез келген форматтаѓы мєтін жєне графикалыќ суреттер.

Е) Кез келген  мультимедиа-файлдар.

 3

Компьютерлерге мәліметтермен ауысуға мүмкіндік беретін аппараттық және программалық комплекс – бұл:

A) Магистраль.

B) Интерфейс.

C) Мәліметтер шиналары.

D) Адаптер.

E) Компьютерлік желі.

 4

Келесі Интернет желісіне қосылу тәсілдердің қайсысы ақпараттық қорларға  қатынасу мүмкіндігін береді?:

A) Телефон каналдары арқылы жүретін қашықтағы қатынас.

B) Оптоволоконды канал арқылы жүретін тұрақты байланыс.

C) Белгіленген канал арқылы жүретін тұрақты байланыс.

D) Коммутацияланған  телефон канал арқылы жүретін терминалды байланыс.

E) Телефон каналы арқылы жүретін уақытша қатынас.

 5

Интернет желісіне қосылған компьютердің:

A) Домендік аты бар.

B) WEB-беті бар.

C) IP-адресі бар.

D) URL-адресі бар.

E) Үй  WEB-беті бар.

 6

HTML - бұл:

A) Программалау жүйесі.

B) Графикалық редактор.

C) Мәліметтер қорымен басқару жүйесі.

D) WEB-беттерді жасау құралдары.

E) Экспертті жүйе.

 7

Ауқымды компьютерлік желі  — бұл:

А) Гипербайланысы бар ақпараттық жүйе.

B) Ақпаратты жіберу каналдарымен байланысқан және бір мекеменің ішінде орналасқан компьютерлер жиыны.

C) Хост-компьютерлердің және файл-серверлердің жиыны.

D) Анықталған тақырып бойынша ақпаратпен алмасу жүйесі.

E) Байланыс каналдары көмегімен бір жүйеге қосылған және үлкен ара қашықтықтарда орналасқан компьютерлер мен жергілікті желілер жиыны.

 8

Телеконференция — бұл:

А) Ауқымды желіде хаттармен алмасу.

B) Гипербайланысы бар ақпараттық жүйе

C) Кез келген формат файлдарды қабылдау және жіберу қызметі.

D) WEB-беттерді құру, қабылдау және жіберу процесі.

E) Компьютерлік желінің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі.

 9

Интернеттегі  FTP қызметі қандай:

A) WEB-беттерді құру, қабылдау және жіберу.

B) Электронды поштаның жұмысын қамтамасыз ету. 

C) Телеконференция жұмысын қамтамасыз ету.

D) Кез келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.

E) Техникалық жүйемен қашықтықтан басқару. 

 10

Транспортты протокол (TCP) нені  қамтамасыз етеді:

А) Жіберу процессі барысында файлдарды IP- пакеттерге бөлу және қабылдау процессі барысында файлдарды жинау.  

B) Бір байланыс сеансын қабылдау, жіберу және беру.

C) Өңделген ақпаратқа қатынау.

D) Ақпаратты жіберуші – компьютерден алушы -  компьютеріне апару.

E) Жіберу процессі барысында файлдарды IP- пакеттерге бөлу және қабылдау процессі барысында файлдарды жинау. 

 11

Web-құжаттың ерекшелігі неде: 

А) Қатал анықталған форматтың болмауы.

B) Оның тираждануы құжатты құрушымен  жасалынады.

C) Онда гипермәтіндік сілтемелер бар.

D) Иллюстрацияның болмауы.

E) Оның кішкентайлығы.

 12

Барлық жұмыс станциялары тізбекпен бірінен соң бірі байланысқан жергілікті желінің конфигурациясы (топологиясы) қалай аталады:

А) Желілік.

B) Радиалды.

C) Шиналық.

D) Ағаш түріндегі.

E) Сақиналық.

 13

URL деген не?:

А) Қордыњ ємбебап кµрсеткіші.

В) Интернетте  символдарды кодтау.

С) Гипертексттердіњ  белгішелер тілі.

D) Жоѓарѓы дењгейлі домен.

Е) Домен аттарыныњ ж‰йесі.

  14

Жергілікті желініњ ерекшеліктері:

A) Жіберудіњ тµмен жылдамдыѓы, бµгеттердіњ ыќтималдыѓы.

B) Жіберудіњ  орташа жылдамдыѓы, бµгеттердіњ ыќтималдыѓы.

C) Жіберудіњ  тµмен жылдамдыѓы, ‰лкен бµгеттер.

D) Д±рысы жауабы жоќ.

E) Жіберудіњ  жоѓарѓы жылдамдыѓы, жоѓары  сенімділік.

 15

Компьютерлік желіге ќай  кабелді ќолданѓан жаќсы?:

A) Витая пара.

B) Коаксиалды.

C) Оптоволокно.

D) Ethernet.

E) Internet.

 16

Серіктестер арасында ашыќ кілттердіњ ауысуы .... м‰мкіндік береді:

А) Байланыстыњ ашыќ каналын ќ±ру.

В) Екінші жаќќа келетін барлыќ хабарларды оќу.

С) Өз араларында байланыс каналын ќ±ру.

D) Өзініњ жабыќ кілтімен хабарларды екі реет шифрлеу.

Е) Өзініњ ашыќ кілтімен хабарларды екі реет шифрлеу.

 17

Ќолжазба (Рукописная подпись) нені ќамтамасыз етеді:

А) Қ±жаттыњ идентификациясын.

В) Қ±жаттыњ аутентификациясын.

С) Қ±жаттаѓы мєліметтердіњ аќиќаттылыѓын.

D) Ќойылѓан ќолды, аныќталѓан  физикалыќ ќасиеттермен.

Е) Кодталѓан сµз.

18

Ќ±жаттыњ  аутентификациясын ќамсыздандыру – б±л оныњ:

А) Наќты адамѓа ќатынасын кµрсетеді.

В) Шарт бойынша оны уаќытында жіберуін кµрсетеді.

С) Оныњ б‰тіндігін жєне µзгермейтіндігін кµрсетеді.

D) Мєліметтердіњ ќолдану сфералары жєне  ЭЦП шектеулері.

Е) Ашыќ жєне жабыќ кілт туралы мєліметтерді кµрсетеді .

 19

Глобалды желілерде аќпаратты айырбастаудыњ екі режимі бар – олар:

A) Қолданушы жєне желілік.

B) Аќпараттандырылѓан  жєне жасырын.

C) Диалогтыќ жєне  ќолданушы.

D) Диалогтыќ жєне пакеттік.

E) Кµпќолданушылыќ.

 20

Телеконференциялардыњ єлемдік ж‰йесі:

A) Eunet.

B) Apranet.

C) Relcom.

D) Usenet.

E) Fidonet.

 21

Глобалды ж‰йеніњ  транспорттік негізі – бұл:

A) Витая пара.

B) Коаксиалды кабель.

C) Телефондыќ линиялар жєне спутниктік каналдар.

D) Телеграф.

E) Радио.

 22

Компьютерлерді  модем арќылы байланыстыру ‰шін ... ќолданылады:

A) Тек телефондыќ линиялар.

B) Тек спутниктік каналдар.

C) Тек радиотолќындар.

D) Телефондыќ линиялар, оптоволокно, спутниктік каналдар жєне радиотолќындар.

E)  Витая пара.

 23

Желіні ±йымдастырѓанда ењ негізгі не болып табылады?:

A) Компьютерлердіњ кµп болуы.

B) Протоколдар ж‰йесі.

C) Бірнеше желілік ОЖ.

D) Жоѓары жылдамдыќпен ж±мыс істейтін модемдер.

E) Мєліметтерді тапсыру жылдамдыѓы .

 24

Желілік дењгейдегі протоколдар нені ќамтамасыз етеді?:

A) Мєліметтермен ауысатын ж‰йелік режимін ќамтамасыз ету.

B) Ж‰йелік ќорларѓа ќатынау.

C) Әр – т‰рлі желілерді байланыстыру.

D) Желідегі ж±мысты тестілейді.

E)  Мєліметтерді тапсыруѓа жауап береді.

 25

Internet-тіњ  протоколдыќ негізі?:

A) IP-адрестер ж‰йесі .

B) Желілік  компьютерді тестілейтін протоколдар.

C) Адрестердіњ тізбегі.

D) Адрестік кітап.

E) Кабель оптоволокно.

 26

WWW – б±л:

A) Гипертекст негізінде жасалѓан мультимедианыњ аќпараттыќ ж‰йесі.

B) Электронды кітап.

C) Internet – те аќпаратты орналастыратын протокол.

D) Файлдармен алмасу  аќпараттыќ орта.

E) Аќпараттыќ  ќойма.

 27

WWW браузері бола алмайтын программалар:

A) Mosaic.

B) Microsoft Internet Explorer.

C) Microsoft Outlook Express.

D) Netscape Navigator.

E) Барлыѓы да  браузер.

 28

Сигнал - бұл:

А) Кез келген материялы зат.

B) Уақыт аралығында кейбір физикалық өлшем мәндерінің өзгеруі.

C) Радио толқын.

D) Кез келген қалыптағы зат. 

E) Физикалық процесс.

 29

Мәліметтерді желі арқылы жіберу үшін Ethernet желісі қандай схеманы қолданады:

A) Таңбалық қатынаумен.

B) Бәсекелік схеманы.

C) Логикалық схеманы.

D) Лексикалық қатынаумен.

E) Логикалық  қатынаумен.

 30

Token Ring желісі қандай схеманы қолданады:

A) Логикалық.

B) Бәсекелік.

C) Таңбалық қатынаумен.

D) Лексикалық қатынаумен.

E) Логикалық  қатынаумен.

 31

Жергілікті желімен мәліметтерді жіберу қай компонент арқылы асырылады: 

A) Компьютер-қайнар көз, хабарлағыш, кабелді желі, қабылдағыш.

B) Компьютер- қайнар көз, кабелді желі, компьютер-адресат.

C) Файл-сервер, кабелді желі, компьютер-адресат.

D) Компьютер - қайнар көз, протокол блогы, хабарлағыш, кабелді желі, қабылдағыш, компьютер-адресат.

E) Сервер, кабелді желі, клиент.

 32

Протокол - ол:

A) Мєліметтер пакеті.

B) Желіде мєліметтерді µткізуді ‰йымдастыру ережесі.

C) Желіде мєліметтерді саќтау ережесі.

D) Желіде мєліметтерді структурлау.

E) Іс ќаѓазы.

 33

Internet адрестер жүйесінде Қазақстан Республикасын көрсететін доменнің аты:

А) Kzt

В) Rk

С) Rkt

D) Kz

Е) К

 34

Интернетке қосылу үшін және электронды почтамен жұмыс істеуге қандай құрылғы керек?

А) Модем;

В) Монитор;

С) Тышқан;

D) Сканер;

Е) Плоттер.

 35

Windows-тің желілік архитектурасын қандай блоктар құрады?

А) Протокол, контроллер, клиент, сервер;

В) Клиент және файлдық сервер;

С) Сервер, адаптер, клиент, қызметтер;

D) Адаптер, протокол, клиент, сервер;

Е) Адаптер, контроллер, клиент, протокол.

 36

TCP деген не?

A) ол ақпарат қайда тапсырылатынын анықтайтын желілік деңгейдегі  протокол;

B) ол ақпаратты тапсырумен басқаратын транспорттық деңгейдегі протокол;

C) ол қолданбалы протокол;

D) ол файлдарды жіберу қызметін орындайтын  протокол;

E) берілгендердің адрестеу тәсілі.

 37

WEB сайтты құруға қолданылатын, программалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қайсысы?

A) НТML;

B) НТТР;

C) Pascal;

D) Java;

E) Basic.

 38

Internet-те барлық компьютерлерге қандай протокол ортақ болады?

А) WWW;

В) FTP;

С) HTML;

D) TCP/IP;

Е) HGF.

 39

Internet Explorer – бұл:

А) Internet-ке кіретін көрсеткіш;

В) Жүктейтін файл;

С) Бір бірімен байланысты құжаттар жүесінің программасы;

D) Электронды почтаны жүктейтін таңбаша;

Е) Файлармен және  папкалармен басқару программасы.

 40

Web-беттерін көру үшін қандай программа керек:

А) проводник;

В) браузер;

С) тег;

D) серфинг;

Е) чат.

 41

Интернетке қосылған компьютерлермен нақты уақыт режимінде тура байланыспен қатынас құратын программа:

A) UseNet;

B) TelNet;

C) Chat;

D) e-mail;

E) Graphics.

 42

Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілген. User_name@mtu-net.ru. Пошта сақталатын компьютердің аты қандай?

A) ru;

B) User_name@mtu-net.ru;

C) User_name;

D) mtu-net.ru;

E) @User_name.

 43

Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді?

A) мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды;

B) тек мәліметтерді;

C) тек файлдарды;

D) бейне кескіндерді;

E) пішіндегі файлдарды.

 44

Топология  жағынан, ақпараттық-есептеу желілердің қандай құрылымы бола алмайды:

A) Жұлдыз тәрізді.

B) Тұйықталған.

C) Тізбектелген.

D) Иерархиялық.

E) Кестелік.

 45

Ақпараттық-есептеу желісінің жұлдыз тәріздес топологиясының сипаттамасы:

A) Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі.

B) Оның барлық узлдарында таратылған, узлдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан.

C) Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узлдерін байланыстыру  дамыту.

D) Желінің барлық узлдерін бір тізбекте жалғастыруі.

E) Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі.

 46

Ақпараттық-есептеу желісінің тұйықталған сақина топологиясының сипаттамасы:

A) Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі.

B) Оның барлық узлдарында таратылған, узлдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан.

C) Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узлдерін байланыстыру  дамыту.

D) Желінің барлық узлдерін бір тізбекте жалғастыруі.

E) Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі.

 47

Ақпараттық-есептеу желісінің бұтақ тәріздес топологиясының сипаттамасы:

A) Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі.

B) Оның барлық узлдарында таратылған, узлдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан.

C) Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узлдерін байланыстыру  дамыту.

D) Желінің барлық узлдерін бір тізбекте жалғастыруі.

E) Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі.

 

 48

Ақпараттық-есептеу желісінің магистралды топологиясының сипаттамасы:

A) Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі.

B) Оның барлық узлдарында таратылған, узлдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан.

C) Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узлдерін байланыстыру  дамыту.

D) Желінің барлық узлдерін бір тізбекте жалғастыруі.

E) Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі.

 49

Ethernet желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады:

A) Конкуренттік әдіс.

B) Маркерді қолдануымен.

C) Логикалық әдіс.

D) Лексическалық жетуімен.

E) Логическалық жетуімен.

 50

Token Ring желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады:

A) Конкуренттік әдіс.

B) Логикалық әдіс.

C) Маркерді қолдануымен.

D) Лексическалық жетуімен.

E) Логическалық жетуімен.

 51

Интернеттегі FTP қызметі не үшін арналған:

A) WEB-беттерді жасау, қабылдау және жіберу.

B) Электронды поштаның жұмысын қамтамасыз ету.

C) Телеконференциялар жұмысын қамтамасыз ету.

D) Кез келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.

E) Техникалық жүйелерді алыстан басқару (удаленное управление).

 52

Локалдық желі қандай компьютерлерді байланыстырады:

A) Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.

B) Қала, район, область бойынша.

C) Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.

D) Бір елдегі.

E) Бір-бірінді көретін жерде орналасқан.

 53

Региональды желі байланысты қамтиды:

A) Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.

B) Қала, район, область бойынша.

C) Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.

D) Бір елдегі.

E) Бір-бірінді көретін жерде орналасқан.

 54

Глобальды желі байланысты қамтиды:

A) Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.

B) Қала, район, область бойынша.

C) Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.

D) Бір елдегі.

E) Бір-бірінді көретін жерде орналасқан.

 55

Компьютерлердің байланыс түрлерінің қайсысының мәліметтерді алмастыру жылдамдығы ең үлкен:

A) Оптоволокондық кабель арқылы байланыс.

B) Жіңішке коаксиалді кабель арқылы байланыс.

C) Жуан коаксиалді кабель арқылы байланыс.

D) Иірілген жұппен (Витой парой) байланыс.

E) Телефон желілер арқылы модемдік байланыс.

 56

URL дегеніміз не:

A) Интернетте символдардыњ кодталуы.

B) Ќор ємбебаб (универсальный) кµрсеткіші.

C) Гипермєтіндік белгілеу тілі.

D) Жоѓары дењгейдегі домен.

E) Аттардыњ домендік ж‰йесі.

 57

Бүкіләлемдік телеконференциялар жүйесі:

A) Eunet.

B) Apranet.

C) Usenet.

D) Relcom.

E) Fidonet.

 58

Internet – бұл:

A) Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.

B) Қолданушы интерфейсі.

C) Белгі.

D) Гиперссылка.

E) Локалді компьютерлік желі.

 59

Word Wide Web (WWW немесе Web) – бұл:

A) Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.

B) Қолданушы интерфейсі.

C) Белгі.

D) Гиперссылка.

E) Локалді компьютерлік желі.

 60

Web-беттеріне сілтейтін текстік немесе графиктік объект - бұл:

A) Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.

B) Қолданушы интерфейсі.

C) Белгі.

D) Гиперссылка.

E) Локалді компьютерлік желі.

 61

Протокол дегеніміз бұл:

А) Электронды хатты толтыру үшін ережелер жиыны.

В) Электронды жәшікті ашу үшін ережелер жиыны.

С) Желімен қарым-қатынас жасау үшін компьютермен қолданатын ережелер жиыны.

D) Электрондық пошта абонентін іздейтін бағдарлама.

Е) ASCII форматтағы файлдар.

 62

Internet жүйесіндегі және онымен қатар колданылатын  «Кому» және «Куда» тараулары қай таңбамен бөлінген

А) &

В) $

С) @

D) *

Е) #

 63

WEB сайтты құруға программалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қолданылады:

A) НТML;

B) НТТР;

C) Pascal;

D) Java;

E) Basic.

 64

Internet – тің аудармасы қандай?

А) желілердің бірігуі;

В) желілердің айыруы;

С) қалалық желі;

D) халықаралық желі;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

 65

Web-беттерді қарау үшін қандай программа керек:

А) проводник;

В) браузер;

С) тег;

D) серфинг;

Е) чат.

 66

Internet-те қолданылатын домендердің аттарын көрсет:

А) Ехе, рас, bys, isx;

В) Мрi, mys, int, isx;

С) Еdu, com, kz, us;

D) Ascil, arj, ru;

Е) Fat, isx, cpiю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет желісі.

 

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

D

 1.  

E

 

 

 1.  

D

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

B

 

 

 1.  

D

 1.  

C

 

 

 1.  

B

 1.  

D

 

 

 1.  

A

 1.  

A

 

 

 1.  

A

 1.  

C

 

 

 

 

 


Қарап көріңіз

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз

×