Корейская косметика премиум класса

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі тарих ғылымы

Жоспар

1. Тарих ғылымының объектісі мен пәні, оның тарихи ғылым жүйесіндегі орны.
2. Тарих ғылымының теориясы мен әдіснамасы. Тарихи деректер.
3. Тарихи фактілерді зерттеу принциптері.
4. Тарихи танымның мәні, формалары және функциялары.
5. Тарих ғылымының даму кезеңдері. Қазіргі тарих ғылымының негізгі бағыттары.
6. Тарихты кезеңдеу нұсқалары.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Тарихи ғылым қандай функцияларды орындайды, ол тарихи фактілер мен оқиғаларды зерттеуде қандай әдістер мен қағидаларды пайдаланады?
2. Тарихи ғылым өз дамуында қандай негізгі кезеңдерден өтті? Оның жетекші мектептерін және ірі өкілдерін атаңыз.
3. Сіз тарихи дамуды кезеңдеудің қандай нұсқаларын атай аласыз? Олардың қайсысы сізге ең негізделген болып табылады?

Тарих ғылымының объектісі мен пәні, оның тарихи ғылымдар жүйесіндегі орны.

Гуманитарлық ғылымдар жалпы білім берудің маңызды бөлігі болып табылады қазіргі заманғы мамандардың дүниетанымдық дайындығы және тұлғаның ақыл-ой дамуына және шығармашылық ойлаудың дамуына ықпал етеді. Ең маңызды әлеуметтік ғылымдарға тарих кіреді.
Тарих дегеніміз - адамзат қоғамының өткені мен оның бүгінгісі туралы, нақты өмір формаларында, кеңістік-уақыттық өлшемдердегі қоғамдық өмірдің даму заңдылықтары туралы ғылым.

Тарих мазмұны жалпы тарихи процесс болып табылады, ол тарихи ескерткіштер мен дереккөздерде сақталған адам өмірінің құбылыстарында ашылады. Бұл құбылыстар өте әртүрлі, шаруашылықтың дамуына, елдің сыртқы және ішкі қоғамдық өміріне, халықаралық қатынастарға, тарихи тұлғалардың қызметіне қатысты.

Тиісінше, тарих - бұл әртараптандырылған ғылым, ол тарихи білімнің бірқатар тәуелсіз салаларынан тұрады, атап айтқанда:
тарих экономикалық;
саяси;
мемлекет және құқық;
дін және т.б.

тарих ғылымдарына халықтардың тұрмысы мен мәдениетін зерттейтін этнография және ежелгі дүниенің заттық көздері – еңбек құралдары, үй бұйымдары, әшекейлер және т.б., сондай – ақ тұтас кешен-қоныстар, қорымдар, қоймалар бойынша тарихты зерттейтін археология жатады.
Тарих объектіні зерттеудің кеңдігі бойынша бөлінеді:

• жалпы әлем тарихы (дүниежүзілік немесе жалпы тарих); * континенттер тарихы (мысалы, Азия және Африка тарихы, Еуропа және Америка тарихы);
• жекелеген елдер мен халықтардың немесе халықтар тобының тарихы (Қазақстан тарихы).

Зерттеудің салыстырмалы түрде тар пәні бар, оны егжей-тегжейлі зерттейтін және осылайша жалпы тарихи процесті терең түсінуге ықпал ететін қосалқы тарихи пәндер бар:

— хронология-уақытты есептеу жүйесін зерттейді;
— палеография-қолжазба ескерткіштері және көне хат;
— дипломатика-тарихи актілер;
— нумизматика-монеталар, медальдар, ордендер, ақша жүйелері, сауда тарихы;
— метрология-өлшем-бірліктер жүйесі;
— жалаутану-жалаулар;
— геральдика-елдердің, қалалардың, жекелеген отбасылардың Елтаңбасы;
— сфрагистика-баспа;
— эпиграфия-тастағы, саздағы, металдағы жазулар;
— генеалогия-шығу-тегі;
— топонимика-географиялық атаулардың шығу тегі;
— өлкетану - аймақ, өлке тарихы;
— деректану-маңызды көмекші тарихи пән,тарихи деректерді зерттейтін;
— тарихнама-тарихшылардың көзқарастарын, идеялары мен тұжырымдамаларын сипаттау және талдау және тарих ғылымының дамуындағы заңдылықтарды зерделеу.

Тарих қазіргі заманғы адамзатқа қызмет ететін 15 мың ғылымның бірі ғана емес, сонымен қатар ең көне ғылымдардың бірі. Тарих басқа ғылымдармен, атап айтқанда, психологиямен, әлеуметтанумен, философиямен, заң ғылымдарымен, экономикалық теориямен, математикамен, математикалық статистикамен, тіл білімі мен әдебиеттанумен тығыз байланысты. Оларға қарағанда ол жалпы қоғамның даму процесін қарастырады, қоғамдық өмір құбылыстарының барлық жиынтығын, оның барлық тараптарын (экономика, саясат, мәдениет, тұрмыс және т.б.), олардың өзара байланысы мен өзара шарттылығын талдайды. Сонымен қатар, қазіргі ғылымдардың әрқайсысы (қоғамдық, экономикалық, техникалық ) адам қоғамының дамуы кезінде өз тарихын өтті. Тарих және басқа да ғылымдардың түйіскен жерінде тарихи география, тарихи геология және т. б. сияқты пәнаралық ғылымдар құрылады.

Тарих ғылымының теориясы мен әдіснамасы. Тарихи деректер

Әдіс (зерттеу әдісі) таным қалай жүретінін, қандай әдіснамалық негізде, қандай ғылыми қағидаттарда болатынын көрсетеді.
Тарих ғылымының әдістері-тарихи заңдылықтарды олардың нақты көріністері арқылы зерттеу тәсілі-тарихи фактілер, фактілерден жаңа білім алу тәсілі.

Әдіс-бұл зерттеу жолы, білімді құру және негіздеу тәсілі. 2 мыңнан астам мың жыл бұрын бар тарихи ойда 2 негізгі тәсіл пайда болды:
Тарихты идеалистік түсіну. Тарихтағы идеалистік Тұжырымдаманың өкілдері рух пен сана материя мен табиғатқа қарағанда бастапқы және аса маңызды деп санайды. Сол арқылы олар адамның жаны мен ақыл-ойы тарихи дамудың қарқыны мен сипатын айқындайды, ал басқа процестер, соның ішінде экономикада да, екінші рет, рухтан шыққан. Осылайша, идеалистер тарихи процестің негізінде адамдардың рухани адамгершілік жетілуі болып табылады, ал адам қоғамы адамның өзін дамытады, ал адамның қабілеті Құдайға берілген. Батыс тарих ғылымы үшін идеалистік көзқарас тән.

Тарихты материалистік түсіну. Материалистік тұжырымдаманың жақтастары қарама-қарсы: өйткені материалдық өмір адамдардың санасына қатысты бастапқы, яғни экономикалық құрылымдар, процестер қоғамдағы құбылыстар барлық рухани дамуды және адамдар арасындағы басқа да қатынастарды анықтайды. Қазіргі заманғы тарих ғылымы объективті заңдармен анықталатын және сонымен бірге субъективті фактордың әсерімен бұқараның, таптардың, саяси партиялардың, көшбасшылардың және көшбасшылардың қызметі арқылы әлеуметтік дамуды табиғи тарихи процесс ретінде қарастыратын диалектикалық-материалистік әдіске негізделген.

Методология - зерттеу әдістерінің ілімі, тарихи фактілерді, ғылыми білімдерді қамту. Тарихтың әдіснамасы тарихи фактілерді зерттеудің ғылыми принциптері мен тәсілдеріне негізделген. Әдіс түрлері (қолдану ауқымында): Тарих ғылымында көбінесе әдістердің 2 тобы қолданылады: жалпы ғылыми; ерекше тарихи.

Жалпы ғылыми әдістер:
— зерттеудің эмпирикалық әдістері (бақылау, өлшеу, эксперимент);
— теориялық зерттеу әдістері (идеализация, индукция, дедукция, модельдеу, математикалық әдістер, жүйелік тәсіл және т.б.).

Дедуктивті әдіс ғылыми теориялардың қалыптасуына негізделеді. Оның көмегімен практикалық іс-әрекет құрылымын схемалау және идеализациялау жүзеге асырылады. Егер индуктивті әдіс материалды жинақтау үшін қажет болса, онда дедуктивті әдіс теориялық сипаттағы таным процесінде болады. Жинақталған материалға шегеру әдісін қолдана отырып, қалыптасқан эмпирикалық фактілер шегінен асатын жаңа білім алуға болады.

Модельдеу әдісі тарих ғылымы үшін үлкен маңызға ие. Бұл білім объектілерін олардың модельдерінің негізінде осы нысанды шығаратын немесе бейнелейтін зерттеу. Әдістің негізі - ұқсастық теориясы. Модельдердің табиғаты бойынша тақырыптық және белгідік (ақпараттық) модельдеу ерекшеленеді. Модельдеу деңгейіндегі математикалық әдістер сандық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыруда да қолданыла алады. Бұл тарихи деректердің сандық және сипаттамалық ақпараттарының дұрыстығы мен нақтылығын тексеру үшін, сондай-ақ олардың өкілеттілігін бағалау үшін де, ақпарат көздерін зерттеудің басқа мәселелерін шешу үшін де маңызды.

Тарихи зерттеулерде жүйелік тәсілдің жалпы ғылыми әдісі кеңінен қолданылды. Бұл объектілерді жүйелер ретінде зерттеуге негізделген, бұл олардың маңызды табиғатын және қызмет ету және даму принциптерін ашуға мүмкіндік береді. Жалпы ғылыми әдістер тарихи ғылымның теориялық деңгейінде қажет. Нақты тарихи жағдайларға қатысты олар қолданылады арнайы логикалық негіз ретінде қызмет ететін тарихи әдістерді әзірлеу мақсаты.

Арнайы тарихи әдістер. Олар зерттелетін тарихи нысандардың сипаттамаларына бейімделген жалпы ғылыми әдістердің әр түрлі жиынтығы. Арнайы тарихи зерттеу әдістері бар:
— хронологиялық - тарихи мәліметтерді хронологиялық ретпен көрсетуді қамтамасыз етеді;
— синхронды - қоғамда болып жатқан түрлі оқиғаларды бір уақытта зерттеуді қамтиды
— дихрондық - периодтау әдісі;
— тарихи модельдеу;
— статистикалық әдіс.

Тарихи деректер - тарихи процесті тікелей көрсететін құжаттар мен материалдық мәдениеттің жиынтығы, жеке фактілерді және орындалған оқиғаларды, олардың негізінде белгілі бір тарихи дәуірдің идеясы қайта жасалады, белгілі бір тарихи оқиғалардың туындау себептері немесе салдары туралы гипотезалар ұсынылады.

Баймағамбетов Ерлан Русланұлы


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Қарап көріңіз

×