Корейская косметика премиум класса

Іскерлік саладағы журналистика

Аннотация

 

Мақалада заманауи жоғары сапалы баспасөздің жалпы жиынтығынан іскерлік жарияланымды бөліп көрсетуге болатын негізгі белгілер талданған, баспа құралдарының типологиясына әр түрлі көзқарастар қарастырылған және бизнес-медиа анықталған.

Аннотация

 

В статье анализируются основные признаки, по которым деловое из- дание может быть выделено из общего массива современной качественной прессы, рассматриваются различные подходы к типологии печатных ме- диа, дается определение деловых СМИ.

Annotation

The article analyzes the main features by which a business publication can be distinguished from the general array of modern high-quality press, considers various approaches to the typology of print media, and defines the business media.

КІРІСПЕ

.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Қарап көріңіз