Корейская косметика премиум класса

Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде мақтау/мадақ айту әрекеттерінің ерекшелігі

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Тилеуберди Мәдина
Дипломдық жұмыс
5B021000 - «Шетел филологиясы (ағылшын)»

«Қорғауға жіберілді»
Шетел филологиясы
Кафедра меңгерушісі______________А.К.Китибаева

Ізденетін дәреже: бакалавр
Орындаған: студент М.Тилеуберди
Ғылыми жетекшісі: г.ғ.м.,аға оқытушы Г.Б.Сарбалакова
Ғылыми кеңесші: PhD, қауымдас. Профессор А.К.Китибаева

Мазмұны

Кіріспе

1 Сөйлеу әрекетінің теориясы және оның қазіргі тіл біліміндегі орны

1.1 Сөйлеу әрекеттері теориясының дамуы. Сөйлеу актісі,оның мәні, құрылымы және типологиясы

1.2 Сөйлеу жағдайы және сөйлеу коммуникациясының параметрлері

Бірінші бөлім бойынша қорытынды

2 Орыс және ағылшын ұлттық сипаты екі этностың коммуникативті мінез-құлқының негізі ретінде

24 2.1 Ұлттық сипат орыс және ағылшын тілінің жеке басының коммуникативті мінез-құлқының анықтамалық факторы ретінде

Екінші бөлім бойынша қорытынды

33 3 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттері

3.1 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеті өкілдерінің сөйлеу коммуникациясында мадақтауларды жүзеге асыру

3.2 Орыс және ағылшын тілдеріндегі мақтау/мадақтау сөздеріндегі эмоционалдылық пен эмоционалдылықтың арақатынасы

3.3 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтау және жауап сөйлеу әрекеттерінің тілдік ерекшеліктері

Қорытынды

Пайдаланылған дереккөздер тізімі

Кіріспе

Кез келген коммуникацияның негізінде, яғни. Ауызша қарым-қатынастың негізінде «өзара код» («ортақ код»), шындықты өзара білу, қарым-қатынасқа қатысушылар – сөйлеуші/жазушы және тыңдаушы/оқырман арасындағы қарым-қатынас субъектісін білу жатады. Тілдік құбылыстар белгілі бір сөйлеуші ​​қауымның әлеуметтік өмірінің фактілерін көрсетеді. Дүниенің тілдік суреті әлемнің мәдени суреті арқылы шындықты бейнелейді. Сондықтан шет тілін қарым-қатынас құралы ретінде зерттеу осы тілде сөйлейтін елдер мен халықтардың әлеуметтік және мәдени өмірін зерттеумен тығыз байланысты.

Әдептілік категорияларын, сілтеу және үндеу формаларын, талдауды дәстүрлі, дұрыс тілдік салыстырмалы зерттеулерден сөйлеу актілері, мәдениетаралық прагматика ең алдымен өзінің функционалдық бағытымен ерекшеленеді. Қандай коммуникативті стратегия таңдалады, қандай нақты мәдени сценарийде осы немесе басқа мәлімдеме жүзеге асырылады, сәйкес коммуникативті қауымдастықтың мәдени ерекшеліктеріне байланысты [1, 1].      

Осылайша, мәдениетаралық коммуникация айқын қолданбалы бағытқа ие. Бұл ғылым ғана емес, сонымен қатар меңгеруге болатын және қажет дағдылардың жиынтығы. Ал, ең алдымен, бұл дағдылар кәсіби қызметі әртүрлі мәдениеттермен өзара әрекеттесумен байланысты, қателіктер мен коммуникациялық сәтсіздіктер келіссөздердегі сәтсіздіктерге, ұжымның тиімсіз жұмысына, әлеуметтік шиеленістерге әкелетін адамдарға қажет. Бұл қазіргі орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтауд сөйлеу әрекеттерінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған осы диссертацияның өзектілігін растайды. Орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясындағы мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің прагматикалық жағы зерттеу жұмысымыздың нысаны болып табылады. Қарым-қатынас жасаушының белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған сөйлеу әрекетін мадақтау менмадақтау айту және оларда қолданылатын тілдік құралдарды осы бағытта қарастыру – бұл тақырыптың қазіргі тіл мамандарының назарын аударатын басты ерекшелігі. тілді тек құрал, құрал және қарым-қатынас құралы ретінде қарапайым түсіндірумен қанағаттанған. Бұл мәселе В.Гумбольдт пен С.Баллидің лингвофилософиялық концепцияларында, А.Гардинер мен Э.Бенвенисттің тіл және сөйлеу теориясында, М.Бахтиннің айтылым теориясында, психологиялық теориясында көрініс тапқан. қызметі Л.Выготский, сөйлеу әрекетінің логикалық-философиялық теориясында Д Остин, Дж.Сир, П.Строусон, З.Вендлер және т.б., Г.Гристің прагматикалық мағына теорияларында, сонымен қатар Л.Линскийдің сөйлеу актісі [3, 95 б.].

Осылайша, бұл зерттеу нысаны орыс және ағылшын тіліндегі мақтау/ мадақтау сөйлеу әрекеттері болып табылады. Мақтау мен мадақтау заманауи коммуникацияның ажырамас құрамдас бөлігі, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесуді үйлестіру құралы болып табылады. Ғылыми білімнің әртүрлі салалары мадақтауға қызығушылық танытады: психология, әлеуметтану, лингвистика. Шешендік өнер де оған тиісті көңіл бөледі – сендіру құралдары мен әдістері туралы ғылым. Қазіргі риторика зерттеулерінде комплимент эпидейктикалық сөйлеу жанрларының жүйесіне кіреді. Бұл зерттеудің мақсаты – орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің ерекшеліктерін анықтау, олардың прагматикалық параметрлерінің ерекшеліктерін анықтау.

Осы дипломдық жұмыстың мақсатына жету үшін алдымызға келесідей міндеттер қойдық: 1) орыс және ағылшын тілдік тұлғаның ұлттық сипатының ерекшеліктерін қарастыру және ұлттық мінез бен коммуникативтік мінез-құлық арасындағы байланысты анықтау; 2) «мадақтау» және «комплимент» ұғымдарының мәнін зерттеу; 3) мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерін жіктеу және қарастырылатын екі коммуникативті мәдениетте олардың қолданылу ерекшеліктерін анықтау; 4) орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу әрекетіндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің тілдік ресімделуінің ерекшеліктерін, сондай-ақ осы коммуникативті мәдениеттердегі осы сөйлеу әрекеттерінің экстралингвистикалық ерекшеліктерін анықтау; 5) орыс және ағылшын тіліндегі коммуникативтік мінез-құлықтағы мақтау мен комплиментке қатынасын және оларға реакциясын зерттеу. Мәдениетаралық коммуникативті ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талқылағанда, белгілі бір коммуниканттың немесе белгілі бір коммуникативтік жағдайдың жеке ерекшеліктері мәдени стереотипке сәйкес келмеуі мүмкін болғандықтан, жалпылаудың жоғары дәрежесі сөзсіз болатыны анық. Бұл факт біздің зерттеу әдістерімізде көрінеді, онда біз сенімді нәтижелерді алу үшін көптеген деректер мен статистикалық талдау элементтеріне сүйенеміз.

Осылайша, зерттеу барысында біз келесі әдістерді қолдандық: 1) сипаттамалық әдіс – мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің жүзеге асуына әсер ететін прагматикалық параметрлерді, оларды жүзеге асырудың лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларын сипаттағандықтан; 2) бақылау және талдау әдісі (контекстік, дискурсивті, компоненттік талдау әдістерін, сонымен қатар функционалдық топтастыруларды қабылдауды қоса) - біз күнделікті өмірлік жағдайларда сөйлеу коммуникациясынан мақтау / комплимент сөйлеу актілерін оқшаулау бойынша жұмыс жүргіздік. , оларды көркем шығармалардан және телебағдарламалар мен фильмдерден публицистикалық мәтіндерден алу, осы тұжырымдарды қолданудың лингвистикалық және экстралингвистикалық аспектілерін одан әрі талдай отырып; 3) салыстырмалы әдіс – екі коммуникативті мәдениетті салыстыра отырып, мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің ерекшеліктерін зерттегендіктен, ортақ заңдылықтар мен айырмашылықтарды анықтадық. Факті материал көзі ретінде біз негізінен орыс және ағылшын көркем шығармалары мен публицистикалық мәтіндерді пайдаландық. Сонымен қатар, зерттеуге арналған материал шынайы сөйлеу коммуникациясының күнделікті жағдайларындағы мәлімдемелер, сондай-ақ телебағдарламалар мен фильмдер кейіпкерлерінің сөйлеу әрекеттері болды. Жалпы жұмыста 128 орыс және 146 ағылшын тіліндегі айтылымдар талданды. Зерттеу материалы ретінде әдеби мәтіндердің басым пайдаланылуы «көркем мәтін белгілі бір коммуникация түріне еліктеуімен» [4, 425 б.], ал әдеби шығармада сақталған контексттердің көп болуымен негізделеді. Сонымен қатар, көркем шығарма мәтіндерінің материалы бойынша мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерін зерттеу өте орынды және орынды, өйткені көркем шығарма авторлары ауызша сөйлеуді жаңғыртады, өз кейіпкерлерінің сөйлеуінде интуитивті түрде ашады және күшейтеді, әдетте, тең және тірі сөйлеуге тән ерекшеліктер. Жұмыс құрылымы. Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспе таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздейді, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтайды, жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығын негіздейді. Бірінші тарауда – «Сөйлеу актілерінің теориясы және оның қазіргі тіл біліміндегі орны» – сөйлеу әрекеті теориясының ғылым ретінде қалыптасу процесі; сөйлеу әрекетінің мәні, құрылымы және типологиясы қарастырылады; сөйлеу жағдаяттары мен сөйлеу коммуникациясының параметрлері зерттеледі. Екінші тарауда – «Орыс және ағылшын ұлттық сипаты екі этностың коммуникативті мінез-құлқының негізі ретінде» - этностың сөйлеу мінез-құлқындағы мәдениеттің ұлттық ерекшелігінің көрінісі қарастырылып, орыс және ағылшын тілінің негізгі ерекшеліктері қарастырылады. Орыс және ағылшын тілінің коммуникативтік мінез-құлқына тікелей әсер ететін факторлар ретінде ағылшынның ұлттық сипаты анықталады. Үшінші тарауда – «Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау актілері/комплимент» – «комплимент» сөзінің этимологиясы зерттеліп, «комплимент» және «мадақтау» ұғымдарының мәні айқындалады; комплименттерді объектілер бойынша, комплименттерді қабылдаушылар мен қабылдаушылар бойынша жіктеу беріледі; оларды жүзеге асыру жолдары бойынша; Орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу актілері олардың мәнерлілігі, эмоционалдылығы және шынайылығы тұрғысынан зерттеледі; орыс және ағылшын тілдеріндегі сөйлеу актілерінің тілдік безендірілуінің ерекшелігі ашылды; орыс және ағылшын лингвистикалық тұлғасының комплиментке қатынасы және комплиментке реакциясы талданады. Қорытындылай келе, зерттеу нәтижелері жинақталып, қорытындылар тұжырымдалады. Бұл зерттеудің практикалық маңыздылығы оның материалдарын мұғалімдердің коммуна теориясы бойынша сабақтарды өткізуде пайдалана алатындығына байланысты. катиондар, сөйлеу актілерінің прагматика және теориясы, мәдениетаралық коммуникация, сондай-ақ тілдік және мәдени араласуды барынша азайту мақсатында ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауды үйрену процесінде қарым-қатынас барысында. Бұл жұмыстың теориялық маңыздылығы оның лингвистиканың, мәдениетаралық коммуникацияның, мәдениетаралық прагматиканың одан әрі дамуына белгілі бір үлес қосуында, сонымен қатар қос тілділер арасындағы мәдениетаралық құзыреттілік пен сәйкесінше тиімді коммуникацияның дамуына ықпал етуінде.

1 Сөйлеу әрекетінің теориясы және оның қазіргі тіл біліміндегі орны.

1.1 Сөйлеу әрекеттері теориясының дамуы.Сөйлеу актісі,оның мәні, құрылымы және типологиясы.

Сөйлеу әрекетінің теориясы және оның қазіргі тіл біліміндегі орны ХХ ғасырдың басында сөйлеудің қалыптасуына қатысты мәселелер, т.б. тілдік бірліктердің қарым-қатынас процесінде қайталануы негізінен ақпаратты сақтауға және беруге арналған белгілердің потенциалды жүйесі ретінде сөйлеуді тілмен салыстыру кезінде зерттелді. 20 ғасырдың екінші жартысында тіл туралы белсенді концепция дамыды; тіл сөйлеуші ​​мен тыңдаушылардың өзара әрекетінің бір түрі ретінде қарастырыла бастады. Сөйлеу әрекетінің субъектісі психологиялық және әлеуметтік бірқатар нақты белгілердің тасымалдаушысы ретінде түсініле бастады. Тіл мен сөйлеуді қарастыруға мұндай көзқарас сөйлеу әрекеті теориясының негізі болып табылады. Сөз теориясының қалыптасуы ғылым ретінде әрекет етеді. Сөйлеу актісі,оның мәні, құрылымы және типологиясы 20 ғасырдың 60-70 жылдарында Оксфорд мектебінің өкілдері болып табылатын ғалымдар (Дж. Остин, Дж. Сирл, Г.П. Грис) қарапайым адам тілін оның қызмет етуінің табиғи жағдайында зерттеуге бет бұрды [3, 65]. Бұл ғалымдардың пікірінше, табиғи тілдің басты мақсаты – адамдар арасында қарым-қатынас орнату. Осылайша, тұлғаның қарым-қатынаста көздеген өзіндік мақсаттары, сондай-ақ қарым-қатынас мақсатына табысты жетуге ықпал ететін коммуникативтік жағдаяттың шарттары лингвистикалық зерттеулердің орталығына көтерілді. Оксфорд мектебінің концепциясында объективті дүние, ең алдымен, коммуникативті жағдайды тудыратын және сөйлеушінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын фактор ретінде көрінеді. 20 ғасырдың басынан бастап лингвистикада үстемдік еткен құрылымдық парадигма бірте-бірте антропоцентристік, этноцентристік және коммуникативті концепциялармен алмастырылды, олардың негізгі зерттеу объектісі - адамға қатысты сөйлеу болып табылады. Сөйтіп, тіл білімінде жаңа бағыт – прагматикалық лингвистика, прагмалингвистика немесе прагматика (грек тілінен. pragma – «бизнес», тектік пад. – прагматос) пайда болды. Тіл мамандарының қызығушылық саласына бұрын басқа ғылымдардың – өлкетану, энциклопедиялық, социологиялық, психологиялық ақпараттардың құзырына жататын деректер кірді. Әрине, формальды және мазмұндық лингвистиканың бұрынғы жетістіктері өз маңызын жойған жоқ – керісінше, тілге деген кеңірек көзқарас концепциясының бір бөлігіне айналды. Коммуникативтік әрекеттің зерттеу шеңбері айтарлықтай кеңейді және лингвистикалық білдіру құралдарынан басқа, экстралингвистикалық факторлардың тұтас кешенін қамтиды: сөйлеу әрекетіне қатысушылардың лингвистикалық құзыреттілігі, олардың қарым-қатынас процесіндегі өзара әрекеті, бұл әрекет ететін орта. қарым-қатынас жүзеге асады, сөйлеуші ​​мен адресаттың мақсатты баптаулары, сөйлеу этикеті, тілдік құралдарды қолданудың жеке ерекшеліктері және т.б. Сондықтан қазіргі уақытта дұрыс прагматикалық зерттеу пәнін анықтайтын нақты шекаралар жоқ. Прагматика сөйлеуді жасау және оны жариялау процесінде сөйлеуді жіберуші мен қабылдаушының жеке басына, қарым-қатынасқа қатысушылар арасындағы қарым-қатынасқа, стилистикалық құралдарды пайдалана отырып, қарым-қатынас жүзеге асырылатын жағдайға қатысты мәселелердің бүкіл кешенін қамтиды. және тілдің эмоционалды құралдары. Сонымен, кең мағынада прагматика ұғымы әлеуметтік лингвистика, психолингвистика және тілдің қоғамдағы қызмет етуіне байланысты тіл білімінің басқа да салаларын қамтиды, т.б. прагматика сөйлеу тіл білімі ретінде түсініледі. Прагматика «Сөзді қолдану арқылы не айтқыңыз келеді?» деген сұраққа жауап береді. Осыған сәйкес, бұл ғылымның негізгі бағыттарының бірі сөйлеу әрекетінің теориясы болып табылады, ол сөйлеудің тілден басымдылық принципіне негізделген [3, 96-97]. Сөйлеудің тілден үстемдігін тіл мен сөйлеу ұғымдарын бір-бірінен ажыратса да, бір-біріне әлі анық қарама-қайшы келмейтін лингвист ғалымдардың еңбектерінде қазірдің өзінде байқауға болады («тіл – сөйлеу» деген оппозицияны алғаш тұжырымдаған. Ф.Соссюр). Ал «тіл» және «сөйлеу» ұғымдары синонимдер ретінде қолданыла бергенімен, біріншісінің екіншісінен басымдығы қазірдің өзінде айқын. Сонымен, идеялары Оксфорд мектебі ғалымдарының көзқарастарын негізінен айқындаған Л.Витгенштейн философиясында сөйлеу, ең алдымен, адам әрекетінің құрамдас бөлігі, ал тіл белгілі бір қызметті атқаруға бағытталған құрал, құрал болып табылады. , тапсырма. Сонымен, кез келген тілдік қатынастың маңызды белгісі, Л.Витгенштейн бойынша, оның құрамына тілдік акт жатады [3, 97]. Ағылшын философы Дж.Остин атап өткендей, «бірдеңе айту – қандай да бір әрекетті орындау» [5, 27]. Сол сияқты Дж.Серл «тілдік қатынастың негізгі бірлігі таңба да, сөз де емес, сөйлем де емес, тіпті таңбаның, сөздің немесе сөйлемнің белгілі бір инстанциясы да емес, осы нақты инстанцияның өрнекте жасалуы. сөйлеу әрекетінің барысы» [6, 151]. Чарльз Пирстің прагматикалық теориясы сөйлеу әрекеті теориясының ғылым ретінде пайда болуына күшті әсер етті. С.Пирс идеяларының ізбасары Л.Витгенштейннің философиясы сөйлеу әрекетінің тұтас және дамыған теориясының қалыптасуына негіз болды. Л.Витгенштейннің тілі ойынға ұқсайды, және ат қою - бұл ойында белгілі бір шартты ережелерді қанағаттандыра алатын және «сөз» мен «іс» арасындағы қимыл. Сонымен бірге, Л.Витгенштейн қарым-қатынастың адам іс-әрекетінің бір бөлігі немесе оның өмір сүру формаларының бірі екендігін нақтырақ көрсету үшін «тіл ойыны» терминін енгізді [7, 22]. Сөйлеу актісі мен сөйлеуді қалыптастыру проблематикасы В.Гумбольдт, С.Балли, С.Картцерский, М.Бахтин және басқалардың лингвистикалық концепцияларында қарастырылады [3, 97]. Кеңес ғалымдарынан Г.Почепцовтың [8, 15], Ю.Апресянның [9, 208], Н.Арутюнованың, Е.Падучеваның [10, 3] және тағы басқалардың есімдерін атап өткен жөн. сөйлеу әрекеттері теориясының дамуы. Сөйлеу әрекеті теориясының негізін салушы Дж.Остиннің және оның ізбасарларының еңбегі мынада: сөйлеу процесі белгілі бір фонетикалық, семантикалық және синтаксистік ережелер бойынша салынған және күйді көрсететін жалпы қабылданған белгілердің жиынтығы ретінде қарастырылмады. қоршаған шындықтағы істердің, бірақ жеке сөз жасаудың өнімі ретінде сөйлеушінің жеке қасиеттеріне және оның алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге байланысты, т.б. оны өндірушіге – сөйлеу субъектісіне тікелей тәуелді етіп қою. Сөйлеуді жіберуші мен алушының тұлғалары мәлімдеменің барлық сан түрлі аспектілерін біріктірді, олар нақты ақпаратты беруге емес, оны түсіндіруге назар аудара бастады. Прагматика сөйлеудегі тілдік бірліктердің қалыптасуы мен қызмет ету процесіндегі субъективті факторға жауап беретін лингвистикалық зерттеулердің дербес саласы ретінде қалыптасты [11, 43 б.]. Лингвопрагматика және сөйлеу актілері теориясының бір бағыты коммуникация постулаттары, т.б. адамдардың қалыпты қарым-қатынасының принциптері немесе ережелері. Ғалымдардың қарым-қатынас ережелері (максималары) туралы теорияларының артықшылығы мынада: олар мәлімдемелердің мағынасын қалыптастыруға қатысатын және тұтастай қарым-қатынас жағдайына әсер ететін коммуникативті қарым-қатынасты логикалық ұйымдастырудың жаңа, бұрын зерттелмеген жолдарын ашады. Жаңа ұғымдар коммуникативті дискурсты құрайтын және сайып келгенде әңгімелесудің ережелері мен тактикалық принциптерін ғана емес, оның мәнін де анықтайтын көптеген компоненттерді (лингвистикалық, психологиялық, социологиялық, этикалық және т.б.) біріктірді. Сөйлеу актісі сөйлеу әрекетінің теориясында бөлектеніп, зерттелетін сөйлеу әрекетінің минимум бірлігі – бұрын атап өткендей лингвистикалық прагматиканың маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын ілім [1, 1]. Н.Д. Арутюнованың сөйлеу актісі сөйлеушінің бір коммуникативтік мақсаты жүзеге асатын және адресатқа әсер ететін сөйлеу коммуникациясының минималды негізгі бірлігі ретінде анықталады [3, 98]. Сөйлеу әрекеті іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан, оны талдау кез келген іс-әрекетті сипаттау және бағалау үшін қажетті категорияларды пайдаланады: пән, мақсат, әдіс, құрал, құрал, нәтиже, шарттар, табыс және т.б. Сөйлеу әрекетінің субъектісі – сөйлеуші ​​– әдетте, адресат – тыңдаушының қабылдауына есептелген айтылым жасайды. Айтылым сөйлеу әрекетінің өнімі ретінде де, белгілі бір мақсатқа жету құралы ретінде де әрекет етеді. Сөйлеу әрекеті орындалатын жағдайларға немесе шарттарға байланысты ол өз мақсатына жетіп, осылайша табысты болуы да, жетпеуі де мүмкін. Адамдардың қалыпты қарым-қатынасы құрылатын принциптер мен ережелерді Г.П. Грис [12, 217-237]; олардың бірінде «мәлімдеме өз мәні бойынша болуы керек» дейді (байланыс немесе қатыстылық ережесі). Бұл ереже коммуникаторлардан тақырыпқа, жағдайға сәйкес мәлімдеме жасауды талап етеді. Басқаша айтқанда, табысты болу үшін сөйлеу әрекеті кем дегенде сәйкес болуы керек. Әйтпесе, сөйлеуші ​​коммуникативті сәтсіздікке немесе коммуникативті сәтсіздікке тап болады. Сонымен, егер анасы ұлына: «Сабаққа отырыңыз!» десе, ол сөйлеу әрекетін орындайды, оның мақсаты адресатты осы мақсатқа жету үшін қолданылатын мәлімдемеде көрсетілген әрекетті орындауға итермелеу болып табылады. Егер сабақтар әлі аяқталмаған болса, ұлы оны орындауға қабілетті болса және бұл оның әдетте ешқандай ескертусіз орындайтын міндеті болмаса, онда бұл сөйлеу әрекеті орынды деп танылады, ал коммуникативті мағынада - сәтті. Егер аталған жағдайлардың кем дегенде біреуі сақталмаса (сабақ аяқталып қойған немесе ұлы жоғары температурамен төсекте жатыр немесе ол әдеттегідей сабаққа отыратын болса), ананың дұрыстығы сөйлеу әрекеті күмән тудыруы мүмкін, сондықтан сөйлеу әрекеті коммуникативті түрде сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Бірақ сөйлеу әрекетінің өзектілігін қамтамасыз ететін барлық шарттар орындалса да, ол әкелетін нәтиже сөйлеушінің алға қойған мақсатына сәйкес келуі де, сәйкес келмеуі де мүмкін. Сонымен, біздің мысалда ананың сөйлеу әрекетінің нәтижесі ұлдың көрсетілген әрекетті орындауға келісімі де, оны орындаудан бас тартуы да болуы мүмкін. Сонымен қатар, бас тарту уәжді болуы мүмкін (мысалы, сүйікті телешоуыңызды көргісі келетіндігімен немесе сабақтың жоқтығымен) немесе мотивациясыз (бейтарап немесе аффективті түрде көрсетілген) теріс конструкциялар: «Жоқ», «Мүмкін емес!», «Мен жасамаймын!» және т.б.). Мұндай келіспеушілік режимінде екі коммуниканттың да (бұл жағдайда ана мен бала) ситуацияны қабылдауындағы, ниеттері мен коммуникативтік қатынасындағы айырмашылықтар сәйкес келмейтін жағдайларда вербалды қарым-қатынас дамиды [1, 3]. Демек, сөйлеу актісі біршама күрделі құбылыс. Сөйлеу әрекетінің теориясы сөйлеу әрекетін талдаудың үш деңгейін немесе аспектісін ажыратады.

Біріншіден, сөйлеу әрекетін шын мәнінде бірдеңені айту ретінде қарастыруға болады. Осы аспектіде қарастыратын болсақ, сөйлеу актісі локуациялық акт ретінде әрекет етеді (латынның locution – «сөйлеу»). Локациялық акт, екінші жағынан, күрделі құрылым, өйткені ол дыбыстардың айтылуын да (фонация актісі), сөздерді қолдануды да, оларды грамматика ережелеріне сәйкес байланыстыруды да, сөздердің көмегімен белгілі бір объектілерді белгілеуді де қамтиды (акт). сілтеме), және белгілі бір қасиеттерді осы объектілер мен қатынастарға жатқызу (предикация актісі). Тіл білімі ұзақ уақыт бойы сөйлеу әрекетінің локуациялық аспектісін зерттеуге бағытталған. Қолданылған коммуникативті жағдаятқа қарамастан мәлімдемелерді қарастыра отырып, фонетика олардың дыбыстық жағын, лексикология - лексикасын сипаттады, семантика сөйлемге түсінік берді, оны мақсатқа дейін қысқартады, т.б. ақиқат құндылығынан айырылған (немесе ақиқат та, жалған да емес), сөйлем арқылы білдірілген пайымдаудың мазмұны, басқаша айтқанда, ұсыныс мазмұнына немесе сөйлем арқылы білдірілген ұсынысқа. Логикадан айырмашылығы, сөйлеу әрекеттерінің теориясы мәлімдемелерді ақиқат немесе жалған деп көруге ұмтылмайды; мәлімдеме оны қарым-қатынас актісі ретінде қарастырады және сөйлеушінің шынайылығы мен оның сөйлеу әрекетінің сәттілігі тұрғысынан зерттеледі [1, 3]. Адам, әдетте, сөйлеу процесі үшін сөйлемейді - өз дауысының дыбыстарынан ләззат алу үшін емес, сөздерден сөйлем құрау үшін емес, тіпті кейбір заттарды атап өту үшін де емес. сөйлемде және оларға белгілі бір қасиеттерді жатқызады, сол арқылы әлемдегі кейбір жағдайды көрсетеді. Сөйлеу процесінде (латын тілінде - in locutio) адам бір мезгілде қандай да бір экстралингвистикалық мақсатты көздейтін қандай да бір әрекетті орындайды: ол сұрайды немесе жауап береді, хабарлайды, сендіреді немесе ескертеді, біреуді біреуге тағайындайды, біреуді бір нәрсе үшін сынайды және т.б. Өзінің экстралингвистикалық мақсаты тұрғысынан қарастырылатын сөйлеу актісі иллокуциялық акт ретінде әрекет етеді. Интегралдық, яғни. айтылым әрекетті жүзеге асыру құралы ретіндегі жалпылама және интегралдық сипаттама айтылу функциясы немесе айтылымның иллюциялық күші деп аталады [5, 27]. Ақырында, сөйлеу (латын тілінде - per locutio) арқылы адам өзін қоршаған шындыққа, атап айтқанда және бәрінен бұрын - әңгімелесушінің санасына белгілі бір өзгерістер енгізе отырып, белгілі бір нәтижелерге жетеді және сөйлеу әрекетінің нәтижесінде пайда болатын нәтиже немесе сөйлеуші ​​көздеген вербалды емес мақсатқа сәйкес келмеуі мүмкін. Өзінің нақты салдары аспектісінде қарастырылатын сөйлеу әрекеті перлокациялық акт ретінде әрекет етеді. Сонымен, жоғарыда келтірілген мысалда анасының мәлімдемесі, мысалы, ұлын компьютерлік ойыннан алшақтатуы мүмкін және осы себепті оның наразылығын тудыруы немесе оны таң қалдыруы мүмкін (егер анасы оның үйренген сабақтарын тексеріп, бірақ ұмытып кетсе). ол немқұрайлылықтан) немесе басқа жолмен оның психикасына әсер етеді. Аудиторияның ойы мен сезіміне сөйлеуге әсер етудің оңтайлы тәсілдерін зерттейтін сөйлеу әрекетінің риторика бұрыннан айналысып келе жатқан аспектісі және перлокуациялық әсердің соған сәйкес тұжырымдамасы [1, 3]. Сонымен, ағылшын философы және логикасы Дж.Остин ұсынған жоғарыда сипатталған сөйлеу әрекетін талдаудың үш деңгейлі схемасының негізгі жаңалығы - иллокуциялық акт ұғымы және оған сәйкес иллокуциялық функцияның (күштің) семантикалық концепциясы, өйткені олар дәстүрлі тіл білімінде де, классикалық шешендік өнерде де адекватты сипаттама алмаған сөйлеу әрекеті мен айтылым мазмұнының мұндай қырларын көрсетеді. Әрине, сөйлеу әрекетінің теориясында сөйлеу әрекетінің дәл осы жағына басты назар аударылады. 1950 жылдардың екінші жартысында Оксфордтағы лекцияларында сөйлеу актілері теориясының негізін салған Дж.Остин иллокуциондық акт түсінігіне нақты анықтама бермеген. Ол тек сұрақ-жауап, ақпарат, кепілдік, ескерту, тағайындау, сынау сияқты әрекеттерге типтік мысалдар келтіріп, әр тілде мұндай әрекеттердің өзіндік номенклатурасы болатынын атап өтті. Кейінірек сөйлеу әрекеттерінің теориясында иллокуциондық актінің ерекше белгілері ашылды: ол локуациялық акттен интенционалдылық негізінде ерекшеленеді, т.б. белгілі бір мақсатпен, ниетпен байланыс және ол шарттылық негізінде перлокациялық әрекетке қарсы тұрады, т.б. белгілі бір ережелердің болуымен, соған сәйкес әрекет автоматты түрде сөйлеушінің осы жасырын әрекетті сәтті орындауын қамтамасыз етеді. Бұл ережелердің кейбіреулері тіл ережелері болып табылады: әлем тілдерінде сөйлеу әрекетінің иллокуациялық қызметін тікелей немесе жанама түрде көрсететін арнайы құралдар бар [1, 4]. Ең алдымен, олардың көмегімен жасалған айтылымның иллюциялық қызметін тікелей білдіретін арнайы сөйлемдер класы бар. Бұлар орындаушы сөйлемдер деп аталады. Бұл сөйлемдердің лексико-семантикалық құрылымының негізін ілгерілемелі етістік деп аталатын, яғни. сөйлейтін етістіктердің ішкі класына жататын және оның лексикалық құрамында болатын етістік сөйлеу мақсатын және сөйлеу әрекетін жүзеге асырудың белгілі бір шарттарын көрсететін мағыналық компоненттер, мысалы, «сұрау», «құттықтау», «сендіру», «уәде беру» т.б. [он төрт]. Дегенмен, сөйлемнің орындаушылық болуы үшін септік етістіктің болуы жеткілікті шарт емес. Ол үшін етістіктің белгілі бір жағдайды сипаттау үшін емес, осы сөйлемді қолданғанда сөйлеушінің қандай сөйлеу әрекетін орындайтынын нақтылау үшін қолданылуы да қажет. Басқа сөзбен айтқанда, иллокуционды етістік орындаушы түрде қолданылуы керек (және сипаттау үшін емес).

Олай болса, иллокациялық актінің негізгі белгісі оның мақсаты болып табылады. Бұл біз сөйлеу әрекетін орындайтын қандай да бір мақсатты білдірмейді, тек біздің ниетімізге сәйкес адресат тануы керек. Тек мұндай тануға ашық мақсат иллокуциялық деп аталады және, негізінен, сөйлеушінің шынайы мақсатымен сәйкес келмеуі мүмкін. Иллюциялық актілер тек мақсаты бойынша ғана емес, сонымен қатар басқа да бірқатар тәсілдермен ерекшеленеді. Иллокациялық әрекеттердің ең әйгілі әмбебап классификациясын американдық логика және философ Дж.Сирл құрастырған [13, 34]. Бұл классификацияның негізін автордың өзі «иллокуциялық актілер арасындағы айырмашылықтардың бағыттары» деп атайтын белгілер тобы құрайды. Олардың ең маңыздылары: - мақсат (мысалы, хабарлама үшін - әлемдегі жағдайды көрсету, бұйрық үшін - адресатты әрекетке итермелеу, уәде үшін - міндеттеме алу, құттықтау үшін - белгілі бір эмоцияны білдіру. спикер); - мәлімдеме мен шындық арасындағы сәйкестік бағыты (мысалы, хабарламада мәлімдеме шындыққа сәйкес келтіріледі, бұйрық жағдайында, керісінше, шындық мәлімдемеге сәйкес келтірілуі керек. ); - сөйлеушінің ішкі күйі (мысалы, растағанда – орынды пікірдің болуы, уәде бергенде – ниет, сұрағанда – тілек, алғыс айтқан кезде – ризашылық сезімі); - сөйлеу әрекетінің ұсыныстық мазмұнының ерекшеліктері (мысалы, болжауда ұсыныстың мазмұны келер шаққа, ал есепте осы шаққа немесе өткенге жатады; уәдеде ұсыныстың тақырыбы сөйлеуші, ал сұрауда тыңдаушы); - сөйлеу әрекетінің экстралингвистикалық институттармен немесе мекемелермен байланысы (мысалы, біреуді орынбасар етіп тағайындау туралы сөйлеу актісі, әдетте құжат түрінде рәсімделеді, ол құрамында сөйлеуші ​​болуы керек қандай да бір ұйымның болуын білдіреді. тиісті өкілеттіктер, оның бір бөлігі ол осы сөйлеу актінің көмегімен осы ұйымның басқа мүшесін береді) [13, 34]. Осы параметрлерді ескере отырып, жасырын әрекеттердің барлық жиынтығын Дж.Серл бес негізгі класқа бөлді: 1. Шынайылықтан мәлімдемеге бағытталған өкілдер дүниедегі жағдайды көрсетуді мақсат етеді, сөйлеушінің орынды пікірі бар деп есептейді және олардың ұсыныстық мазмұны ешқандай түрде шектелмейді. Өкілдердің мысалдары: уәде беру, айыптау, болжау, біліктілік, тану. 2. Директивалар мәлімдемеден шындыққа бағытталған, адресатты бірдеңе жасауға/істемеуге итермелеуді мақсат етеді, сөйлеушінің сәйкес тілегі бар екенін көрсетеді және олардың ұсыныстық мазмұны әрқашан адресаттың орындайтын/ орындамайтындығынан тұрады. болашақта кейбір әрекеттер. Бұл сыныпқа өтініштер, тыйымдар, кеңестер, нұсқаулар, үндеулер және ынталандырушы сөйлеу әрекеттерінің басқа түрлері жатады. 3. Коммиссивтер, директива сияқты, мәлімдемеден шындыққа қарай, сөйлеуші ​​өзін бірдеңені істеуге / істемеуге байланыстыру үшін қолданылады, оның сәйкес ниеті бар екенін білдіреді және олардың ұсынысында әрқашан сөйлеуші ​​өз субъектісі болады. Комиссия мысалдары: уәде, ант, кепілдік. 4. Экспрессивтер сөйлеушінің белгілі бір психологиялық күйін (шүкіршілік, өкініш, қуаныш, т.б. сезімін) ұсыныс аясында анықталған жағдайға реакция ретінде көрсетуді мақсат етеді. Мәлімдеме мен шындық арасындағы сәйкестік бағыты олар үшін маңызды емес, өйткені экспрессивтілікке себеп болатын жағдайдың жағдайы (біз нені құттықтаймыз, не үшін алғыс айтамыз немесе кешірім сұраймыз және т.б.) негізгі мазмұн емес. , бірақ мұндай сөйлеу әрекетінің алғышарттары - оның алғышарттары. Зерттеуіміздің негізгі нысаны болып табылатын мақтау/комплименттің сөйлеу әрекеттері де көп дәрежеде экспрессивтер класына жатады. 5. Декларациялар класы басқа төртеуінен экстралингвистикалық институттармен байланысы және осы фактіден туындайтын мәлімдеме мен шындық арасындағы сәйкестіктің ерекшелігі бойынша ерекшеленеді: белгілі бір жағдайды бар деп жариялау (жариялау), сөйлеу. Декларация актісі осылайша оны нақты әлемде бар етеді. Декларация мысалдары лауазымға тағайындау, соғыс немесе бітім жариялау, экскоммуникация, рыцарьлық, партияға қабылдау, адамға немесе мекемеге атау беру және т.б. [13, 35]. Бұл классификация тілдік құбылыстардың басқа классификацияларының көпшілігі сияқты жиынды қиылысатын кластарға бөлмейді. Әртүрлі иллокуциялық таптар мен формаларға, былайша айтқанда, «аралас» түрлерге тән белгілері бар сөйлеу әрекеттері бар. Мысалы, шақыру әрі директива болып табылады, өйткені сөйлеуші ​​адресатты белгілі бір жерге келуге шақырады, және комиссия, өйткені сөйлеуші ​​сол арқылы өзін өзі немесе арқылы байланыстырады. шақырушыны дұрыс қабылдауды қамтамасыз ету үшін басқа тұлғалар арқылы. Шағым нақты жағдайдағы белгілі бір жағдайды көрсететіндіктен өкілді де, сөйлеушінің осы ережеге қанағаттанбағанын білдіретіндіктен де экспрессивті болып табылады, және шағымның мақсаты адресатқа хабарлау ғана емес, директива болып табылады. бірақ оны итермелеу үшін тиісті шаралар қолдану [1, 4-5]. Жоғарыда аталған бес иллюзиялық сыныптың ішінде сөйлеу әрекеттері бірқатар қосымша параметрлер бойынша ерекшеленеді: - сөйлеу әрекетінің алдыңғы мәтінмен қарым-қатынасы (мысалы, жауап та, мәлімдеме де репрезентативті, бірақ жауап мәлімдемеден айырмашылығы, оның алдында тұрған сұрақты болжайды); - коммуникациялардың әлеуметтік статустарының арақатынасы (мысалы, бұйрық пен талап – директива, бірақ тапсырыс бергенде сөйлеушінің мәртебесі тыңдаушы статусынан жоғары болуы керек, ал талап еткенде мұның қажеті жоқ және сондықтан біз бастықтан оның бізге сыпайы болуын талап ете аламыз, бірақ біз оған бұйыра алмаймыз); - сөйлеу әрекетін сөйлеушінің және тыңдаушының мүдделерімен байланыстыру тәсілі (мысалы, құттықтау және көңіл айту - бұл бір-бірінен сәйкесінше қуаныш пен қайғының білдірілген сезімімен ғана емес, сонымен бірге сол оқиғамен де ерекшеленетін экспрессивті сөздер құттықтау – тыңдаушының игілігі, көңіл айтатын оқиғасы – басына түскен қайғы деп есептеледі); - иллокациялық мақсатты көрсетудің қарқындылық дәрежесі (мысалы, бірдей директива болып табылатын өтініш пен дұға бір-бірінен, ең алдымен, осы параметр бойынша ерекшеленеді) [1, 5-6]. Бір жалған әрекетті екіншісінен не ажырата алатындығы туралы ой қозғай отырып, біз айтылымның иллюзиялық қызметін теориялық тұрғыда жоғарыдағыға ұқсас белгілі бір белгі мәндерінің қосындысы ретінде көрсетуге болады және бұл мәндердің өзі шарттармен корреляцияланады деген қорытындыға келеміз. берілген иллокуциялық қызметі бар сөйлеу әрекетінің сәттілігі үшін. Сөйлеу әрекеттерінің ерекше белгілерінің әртүрлілігі сөйлеу әрекеттерінің сәтті болу шарттарын төрт түрге бөлуден көрінеді: 1) ұсыныс мазмұнының шарттары; 2) дайындық немесе алдын ала шарттар; 3) шынайылық шарттары; 4) маңызды шарт немесе тағайындау шарты. Бірінші түрдегі шарттар - бұл қолданылған мәлімдеменің ұсыныстық мазмұнына шектеулер. Дайындық шарттары берілген иллокациялық мақсатты қоюға сәйкес келетін объективті және субъективті алғышарттарды көрсетеді, яғни. сөйлеу әрекетінің мән-жайлары, олар болмаған жағдайда коммуникативті түрде сәтсіздікке ұшырайды. Шынайылық шарттары осы сөйлеу әрекетінің шынайылығы мен байыптылығын болжауға негізделген сөйлеушіге жатқызуға болатын ішкі (психологиялық) күйді көрсетеді. Дайындық шарттарынан айырмашылығы, сөйлеушінің шынайылық шарттарын бұзу әдетте адресат үшін байқалмайды және сондықтан тікелей коммуникативті сәтсіздікке әкелмейді, дегенмен бұл сөйлеу әрекетінің жалғандығы, жалғандығы болашақта әшкереленуі мүмкін. Маңызды шарт иллокуционды мақсатқа – сөйлеушінің өз мәлімдемесі арқылы тыңдаушының санасына жеткізуге ұмтылатын мақсатқа сәйкес келеді. [16]. Сөйлеу әрекетінің иллокуциялық қызметі мен оның табысты болу шарттары арасындағы үздіксіз байланыс сөйлеу әрекетінің адресатына оның кейбір маңызды белгілерінің айтылымның тілдік құрылымында арнайы формальды көрсеткіштер болмаған кезде де оның айтылымдық қызметін дұрыс тануға мүмкіндік береді. пайдаланылады: жетіспейтін ақпарат коммуникативті жағдаяттың жағдаяттарынан алынады. Сонымен, «Келесі тоқсанға жұмыс жоспарын жасаңыз» деген сөйлемнің ынталандыру түріне (директиваларына) қатысты екендігі етістіктің бұйрық райының грамматикалық формасы арқылы көрсетіледі, бірақ бұл мәлімдеменің тілдік түрінде ештеңе жоқ, интонацияны қоса алғанда, оның бұйрық немесе сұрау екенін айтады. Бірақ егер бір мезгілде сөйлеушінің бастық, ал тыңдаушы оның бағыныштысы екенін білсек, бұл бұйрық екенін түсінеміз, өйткені сөйлеушінің адресатқа бақылауы (дәл сол қызмет саласында мәлімдеменің ұсыныстық мазмұны жатады) табысқа жету шарттарының бірі болып табылады.тәртіп, бірақ сұраныстардың сәтті шартына қайшы келеді. Айтылымның инлокациялық қызметі мен оның сәтті болу шарттары арасындағы дәл осындай байланысқа жанама сөйлеу әрекеттерін түсіну де негізделеді - олардың құрылымында бір лексициялық функцияның айқын көрсеткіші бар мәлімдемелер көмегімен жүзеге асырылатын сөйлеу әрекеттері, бірақ сонымен бірге олардың иллокуциялық қызметі әдетте әртүрлі. Жанама сөйлеу әрекеттерінің мысалдары сұраулы сөйлемдер ретінде «бүркіленген» сыпайы өтініштер («Бұл кітапты маған тағы бір аптаға қалдыра аласыз ба?) немесе қайтадан сұрақтарға ұқсайтын мәлімдемелер (риторикалық сұрақтар деп аталатын) [1, 6] .

Жанама сөйлеу әрекеттерін лингвистикалық полисемияның көрінісі ретінде қарастыру керек деген пікір айтылды, яғни, мысалы, орыс тілінде терістеумен сұраулы құрылым сұрақтың ілулі функциясының формальды көрсеткіші ғана емес, сонымен қатар сондай-ақ сыпайы сұраудың иллокуациялық қызметі. Дж.Серл өзінің «Indirect Speech Acts» атты мақаласында бұл көзқарасты сынай отырып, сөйлеушінің ниетін жанама түрде білдіру механизмін ашты [14, 197]. Қандай да бір себептермен (мысалы, сыпайылықтан немесе адресатқа тереңірек әсер ету үшін) жанама түрде жүгінуӨзінің инлокациялық мақсатын осылайша білдіруде сөйлеуші ​​әңгімелесушінің лингвистикалық біліміне ғана емес (сонымен бірге формальды көрсеткіштерді білуіне де сенеді иллокуционды функция), сонымен қатар оның әр түрлі тілдік емес білімдер негізінде ой қорыту қабілетіне: сөйлеу әрекеттерінің сәтті болу шарттарын білу, П.Гристің кооперативтік диалогының максималары сияқты қарым-қатынас принциптері және, ақырында, бұл екі термин әртүрлі болуы мүмкін болса да, көбінесе «энциклопедиялық» деп те аталатын әлем туралы білім. Сонымен, «Бұл кітапты маған тағы бір аптаға қалдыра аласыз ба?» сұраулы сөйлемді, жалпы айтқанда, мақсатына қарай қолдануға болады, яғни. сұрақтың иллокуациялық функциясы (мысалы, кітапханашыға қолжетімді мүмкіндіктер шегін абстрактілі талқылауда), бірақ қатысы жоқ абстрактілі реніштерді жоққа шығаратын типтік коммуникативті жағдайда адресат бұл сұрақты сұрау ретінде түсінеді. оның әрекетті орындау мүмкіндігі сұраудың сөйлеу әрекетінің сәтті болуының қажетті шарты болып табылады және мұндай сұрақты қою арқылы сөйлеушінің нақты сәйкес сұрауды білдіруі. Коммуниканттардың адекватты өзара түсіністігі сөйлеу әрекетінде ниет пен оны білдіру тәсілдері арасында тілде бар бірқатар тұрақты қатынастардың жүзеге асуы арқылы қамтамасыз етіледі. «Сәйкестік пен синтаксистік құрылымдардың кейбір түрлерінің сәйкестігі шартты сипатқа ие» [15, 108]. «Осы жерде айта кететін жайт, егер иллюзиялық әрекеттерді түгендеу әмбебап коммуникативті әмбебап ретінде қарастырылса, онда иллюзиялық актілерді қолдану ұлттық ерекшелікке бағынады, ал ұлттық ерекшеліктің мөрі сөйлеу әрекеттерін орындау тәсілдерінде жатыр» [ 16, 301]. Сондықтан әртүрлі тілдердегі бірдей иллюзиялар әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады, бұл мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерін зерттеу әдістерінің бірі ретінде әртүрлі коммуникативті мәдениеттерді салыстыру мен салыстыруды таңдауымызға негіз болды.

1.2 Сөйлеу жағдайы және сөйлеу коммуникациясының параметрлері

Сөйлеу жағдайы және сөйлеу коммуникациясының параметрлері Прагматикалық лингвистика кең мағынада қарым-қатынас теориясы ретінде қарым-қатынас параметрлерін зерттеуді қамтиды. Бұл тұрғыда прагмалингвистика әлеуметтік лингвистикамен тығыз біріктіріледі. Неміс зерттеушілері Г.Генне мен Г.Ребок сөйлеудің прагматикалық сипаттамаларын он коммуникациялық параметр бойынша бөліп көрсетті: 1) сөйлеу түрлері: табиғи сөйлеу (стихиялы немесе дайындалған) және «табиғи емес» сөйлеу (жалған, немесе «жалған» немесе сахналық); 2) сөйлеудің ситуациялық (кеңістіктік-уақыттық) сипаттамалары: контактілі сөйлеу (бетпе-бет сөйлесу) және қашықтықтан сөйлеу (телефон арқылы сөйлесу); 3) сөйлеу серіктестерінің сандық сипаттамалары: диададағы және топтағы (кіші және үлкен топтардағы) тұлғааралық қарым-қатынас; 4) ашықтық дәрежесі: жеке, салыстырмалы түрде ашық және басқаларға толық ашық қарым-қатынас; 5) байланыс серіктестері арасындағы әлеуметтік қатынастар: симметриялық және асимметриялық (теңсіздік не антропологиялық, не әлеуметтік-мәдени, не субъектілік-жағдаяттық факторларға байланысты); 6) сөйлеудің жанрлық белгілері: директива, баяндау, дискурсивтік; 7) серіктестердің танысу дәрежесі: жақындық, достық танысу, үстірт танысу, таныстықтың болмауы; 8) серіктестердің әңгімеге дайындық дәрежесі: дайындықсыз, аздап дайындалған, арнайы дайындалған әңгіме; 9) әңгіме тақырыбының анықтық дәрежесі: нақты тақырыптың болмауы, тақырыптың жалпы бағыты, тақырыптың мамандануы; 10) азды-көпті дәрежеде қарым-қатынас жағдайларына байланысты қарым-қатынас пен қарым-қатынас жағдайларының арақатынасы [17, 2-3]. Г.Генне мен Г.Ребоктың схемасы басқа зерттеулерде нақтыланған, атап айтқанда, Г.Кремер әңгіме тақырыбын өзгертетін сөйлеу қозғалыстарының саны (көп немесе аз), сөйлеуді өзгерту әдісі сияқты параметрлерді бөліп көрсетеді. тақырып (әңгімелесу мазмұнына негізделген әдейі немесе табиғи өзгеріс).тақырыптар), қарым-қатынасқа қатысушылар арасындағы қарым-қатынас (қатысушы мен сөйлеушінің коммуникативті рөлінің сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі) [17, 3]. Дж.Краус «О жалпы проблемалары социолингвистика» атты еңбегінде қарым-қатынас параметрлері стиль қалыптастырушы факторлардың үш түрінде – объективті, субъективті және сыртқы көріністе болатынын атап көрсетеді [17, 3]. Объективті стиль құраушы факторлар сөйлеу жағдаятының құрамдас бөліктерімен байланысты және келесі стильдік көрсеткіштерде көрінеді: 1) қарым-қатынас мақсаты ретінде сөйлеу функциясы (көркем стиль – эстетикалық қызмет, сөйлесу стилі – фатикалық функция, ресми іскерлік стиль – ақпараттық және ерікті т.б.); 2) сөйлеу формасы (ауызша немесе жазбаша сөйлеу, дауыстап немесе өз бетінше оқу және т.б.); 3) сөйлеудің стихиялық және дайындық дәрежесі; 4) құпиялылық немесе ресми хабарлау көрсеткіштері; 5) байланысқа қатысушылардың саны мен салыстырмалы жағдайы, нақты және әлеуетті; 6) сөйлеу әрекетінің үздіксіздігі мен үзілістігі (диалог немесе монолог, қарым-қатынасқа қатысушылар арасындағы коммуникативті рөлдерді өзгерту мүмкіндігі); 7) тікелей байланыс немесе жанама байланыс (мысалы, телефон, микрофон және т.б. пайдалану) [17, 4]. Субъективті стиль қалыптастырушы факторлар коммуниканттардың жеке ерекшеліктерін көрсетеді және келесі стильдік көрсеткіштерде көрінеді: 1) қарым-қатынас жасаушылардың әлеуметтік мәртебесі, рөлі, жынысы мен жасы; 2) олардың өмірлік тәжірибесі, білімі; 3) олардың психологиялық ерекшеліктері, темпераменті, қабілеттері, тіл және қарым-қатынас дағдылары, сыпайылығы; 4) автордың ниеті және адресаттың түсіндіруіндегі осы ниеттердің жүзеге асуы; 5) қарым-қатынасқа қатысушылардың әңгіме тақырыбына қатынасы (байсалды, әзіл-оспақ, ирониялық, менсінбейтін және т.б.); 6) коммуниканттардың дүниені идеология призмасы арқылы қабылдауы (нақты немесе күтілетін дүние) [17, 4]. Сыртқы стиль құраушы факторларға, бір жағынан, қоғамның мәдени деңгейі, жанрлық формалардың дәстүрі, қарым-қатынастың әлеуметтік, идеялық және мәдени аспектілері, екінші жағынан, коммуникацияның техникалық мүмкіндіктері (жеке жазу, бұқаралық коммуникация, телехабар). Дж.Краустың жоғарыда аталған моделінің құндылығы, біздің ойымызша, жағдайды (қарым-қатынасқа қатысушылар+жағдайлар) стандартты социолингвистикалық түсінудің бастапқы интерпретациясында жатыр. Қ.А. Долинин жоғарыда аталған белгілерді төрт топқа біріктірді - осылайша кез келген хабарламаның мазмұны мен құрылымын да, оның қасиеттерін анықтайтын коммуникативті жағдайдың негізгі параметрлерін де сипаттауға болады: 1) адресатпен байланысты белгілер; 2) адресатқа және хабарламаны қабылдау сипатына байланысты белгілер; 3) байланыс арнасына және байланыстың сыртқы жағдайларына байланысты белгілер; 4) хабардың өзіне байланысты белгілер [17, 7]. Қарым-қатынас прагматикасы негізінен жанрдың ерекшеліктерімен анықталады: сол немесе басқа дәрежедегі өзгермелілікке мүмкіндік беретін жанрлық канондар бар, бірақ мұндай канондардан шығу коммуникацияны ештеңеге дейін азайтады. М.М. Бахтин, «Тілді жетік білетін кейбір адамдар қарым-қатынастың кейбір салаларында дәрменсіз сезінеді, өйткені олар осы салалардың жанрлық формаларын іс жүзінде білмейді. Көбінесе мәдени коммуникацияның әртүрлі салаларында жақсы сөйлейтін, баяндама оқуды, ғылыми пікірталас жүргізуді білетін, қоғамдық мәселелерде тамаша сөйлейтін, үндемейтін немесе зайырлы әңгімеде өте ыңғайсыз сөйлейтін адам. Мұның бәрі дүниелік әңгіме жанрларының репертуарын игере алмауында, сөзді белгілі бір композициялық-стильдік формаларға тез әрі оңай қалыпқа келтіруге көмектесетін тұтас мәлімдеме туралы сол идеялардың жеткілікті қорының болмауында» [18, 131]. ]. Сөйлеу жанрына ие болу адамның статустық сипаттамаларының бірі болып табылады, өйткені сөйлеу жанры (әлеуметтiк лингвистика тұрғысынан) ситуациялық стандарт болып табылады. Қарым-қатынастың стандартты шарттарына ене отырып, адамдар осы жағдайларға оңтайлы болатын қарым-қатынас жолдарын дамытады. Сөйлеу жанры сөзсіз қарым-қатынасқа қатысушылардың статусын көрсетеді. Бұл тұрғыда жанр қарым-қатынас жағдайына қатысатын адамдарға байланысты. Бірақ сонымен бірге қарым-қатынасқа қатысушылар белгілі бір жағдайларға байланысты қоғам әзірлеген коммуникация канондарына кіреді және бұл мағынада адамдар жанрға тәуелді болып шығады. Сонымен, сөйлеу жанрында адамның әлеуметтік жағдайының кем дегенде екі түрлі белгісі бар: адамның бастапқы статусының белгісі (жынысы, жасы, білімі, басым немесе бағынышты жағдайы және т.б.) және жанрлық құзіреттілік белгісі, сөзсіз бастапқы күй белгісі , бірақ сонымен бірге өзіндік ерекшеліктері бар [17, 22]. Әлеуметтанушылар мен социопсихологтар адамның әлеуметтік мінез-құлқының әртүрлі формаларын әлеуметтік (немесе функционалдық) рөлдер деп атайды, осылайша бұл сөздің қарапайым түсінігін кеңейтеді.

Әлеуметтік рөл – бұл «белгілі бір әлеуметтік позицияны иеленетін әрбір адамнан күтілетін мінез-құлықтың қоғаммен бекітілген нормативтік бейнесі» [19, 1]; әлеуметтік позиция, немесе статус – жеке тұлғаның әлеуметтік топ иерархиясындағы ресми түрде белгіленген немесе үнсіз мойындалған орны [17, 22]. «Әлеуметтік мәртебе» термині осы жүйеге тән бірқатар белгілермен анықталатын әлеуметтік жүйедегі корреляциялық («жоғары – төменгі» осі бойындағы) позицияны білдіреді. Әлеуметтік рөлдің маңызды құрамдас бөлігі күту болып табылады: басқалар жеке тұлғаның мінез-құлқынан не күтсе, олар одан талап етуге құқылы, ол да өз мінез-құлқында осы үміттерді қанағаттандыруға міндетті. Мысалы, қонаққа келген кезде алдымен сәлем беруге міндеттісіз және үй иелерінің назарын аударуға құқылысыз. Сонымен, рөлдер өзара құқықтар мен міндеттердің бастапқы үлгілері болып табылады [19, 1]. Рөлдер адамның тұрақты немесе ұзақ мерзімді сипаттамаларымен - оның жынысымен, жасымен, отбасындағы орнымен және әлеуметтік мәртебесімен, мамандығымен анықталуы мүмкін (мысалы, күйеуінің, әкесінің, бастық, әріптес және т.б.) - және жағдайдың қасиеттерімен анықталатын айнымалылар - мысалы, жолаушы, сатып алушы, пациент және т.б. рөлдері. Бірдей ситуациялық рөлдерді (науқас, сатып алушы және т.б.), мысалы, ағаш ұстасы мен математика мұғалімінің, студент пен үй шаруасындағы әйелдің орындауы әртүрлі: нақты жағдай (мысалы, сатып алу және сату) жүктейді. оның қатысушыларына қойылатын белгілі талаптар, қатысушылардың әрқайсысының рөлдік мінез-құлқы олардың тұрақты немесе ұзақ мерзімді әлеуметтік ерекшеліктеріне, олардың кәсіби немесе ресми мәртебесіне байланысты. Берілген қоғамға тән әлеуметтік рөлдерді адам өзінің әлеуметтену процесінде игереді (іштейді). Белгілі бір рөлге тән күтулердің жиынтығы индивидке белгілі бір мінез-құлықты белгілейтін тұрақтылар жиынтығынан тұратынына қарамастан, әрбір индивидтің рөлдерді интерриализациялауы оның жеке тәжірибесі призмасы арқылы және әлеуметтік факторлардың әсерінен жүзеге асады. ол жататын микро- және макроорта. Демек, жеке тұлғаның тұрақты және ұзақ мерзімді әлеуметтік ерекшеліктерімен анықталатын және сол немесе басқа стандартты жағдайда ойналатын рөлдердің орындалуы адамнан адамға, бір әлеуметтік топтан екіншісіне қарай өзгереді. Дегенмен, бұл өзгергіштіктің белгілі бір шектерде болуы маңызды - бұл рөлге тән күтуге қайшы келмейтін болса, белгілі бір әлеуметтік нормаларды бұзбағанша. Сонымен, әлеуметтік рөл - бұл оның ұстанымына байланысты адамның әлеуметтік мінез-құлқының нысаны: а) кейбір әлеуметтік топта; б) қарым-қатынастың кейбір жағдайында [19, 2-3]. Әлеуметтік рөлдердің жұптары - адамдар арасындағы рөлдік әрекеттестіктің ең типтік формасы. Мұндай жұптардағы рөлдердің арақатынасы үш сценариймен ұсынылуы мүмкін: 1) жағдайдағы бірінші қатысушының рөлі (Х) жағдайдағы екінші қатысушының рөлінен (У) жоғары: Px>Py; 2) жағдайдағы бірінші қатысушының рөлі екінші қатысушының рөлінен төмен: Px<Py; 3) жағдайдағы екі қатысушының рөлдері тең: Px=Py [19, 3]. Қарым-қатынас жағдайы сөйлеушіден өз сөзіне неғұрлым көп көңіл бөлуді талап етсе, соғұрлым әдеби тілді қолдану мүмкіндігі жоғары болады (немесе егер соңғысы толық меңгерілмесе, әдеби тілге жақын сөйлеу формалары). Керісінше, еркін қарым-қатынас кезінде, әлеуметтік бақылау мен сөйлеу өзін-өзі бақылауды алып тастау немесе әлсірету арқылы белгілі бір жағдайда диалектіні пайдалану ықтималдығы жоғары (ұлттық тілде ана және басқа тілдерді қолдану механизмін ескеріңіз. қостілділік дәл солай). Бір әлеуметтік рөл әртүрлі функционалдық стильдердің құралдарын пайдалана отырып, әртүрлі жағдайларда орындалуы мүмкін. Осылайша, мұғалімнің рөлін құралдар арқылы орындауға болады а) ғылыми сөйлеу стилінің академиялық ішкі стилі – сабақты түсіндіру кезінде; ә) публицистикалық стиль – мысалы, мектеп жиналысында сөз сөйлеу кезінде; (в) күнделікті стиль – студенттермен талқылауы тәрбиелік мақсатты көздемейтін тақырыптар бойынша әңгімелесу кезінде (осы жағдайлардың барлығында сөйлеушінің «мұғалім» әлеуметтік рөлінен шықпайтынына назар аударайық). Сонымен, мәселе әлеуметтік рөлдің табиғатында ғана емес, белгілі бір коммуникативті жағдайда орындау кезіндегі мақсатты орнатуда. Сондықтан, Қ.А. Долинин дәстүрлі түрде ерекшеленетін функционалдық стильдердің «шамадан тыс жалпылау, өте біркелкі емес сөйлеу жағдаяттарын бір тақырыптың астына біріктіру» деп, сөзсіз дұрыс айтады және сөйлеудің функционалдық әртүрлілігін талдағанда, «үлкен функционалдық стильдерден емес, бөлшек сөйлеуден шыққан жөн. жанрлары» [19, 3-4]. Сөйлеушінің рөлі (немесе кеңірек - сөйлеуді жіберуші), өзіңіз білетіндей, белгілі бір жағдайда рөлдік қарым-қатынаста серіктес болып табылатын тыңдаушының (немесе сөйлеуді алушының) рөлімен тығыз әрекеттесуде. . Рөлдік өзара әрекеттестіктердің стильдік аспектісі үшін әлеуметтік рөлдер тұрғысынан жағдайдың құрылымы ғана емес, сонымен қатар адресат пен адресат арасындағы қарым-қатынастың сипаты да маңызды. Адресаттардың түрлерін таңдау үлкен қызығушылық тудырады: 1) өтініш берілген нақты адресат; 2) квази-адресат (сөз бағытталған зат немесе ойдан шығарылған адам); 3) нақты адресатқа ақпаратты беруге тиіс адресат-реле; 4) жанама адресат, байланыс актісіне қатысқан тыңдаушы [8, 11-15]. Адресатқа бағыттау адресаттың ең маңызды сипаттамасы болып табылады, сондықтан сөйлеу реципиенттерінің түрлері, олардың барлық алуан түрлілігімен, жіберушілердің түрлерімен корреляцияланады. Дегенмен, рөлдік серіктестердің қарым-қатынасының сипаты, тональдылығы арасындағы жағдаяттар, бір жағынан, тілдің немесе оның стильдерінің әртүрлі ішкі жүйелері (егер әдеби тіл қолданылса), екінші жағынан, тікелей және бір мағыналы корреляция болмайды. Ресми қарым-қатынастар мен сәйкес реңкпен әдетте әдеби тілдің ресми-іскерлік стилі қолданылады, бірақ ғылыми стильді және тіпті ауызекі-ауызша әртүрліліктің элементтерін қолдануға болады - мысалы, дәрігердің қабылдау жағдайын салыстырайық. : пациент пен дәрігер арасындағы қарым-қатынас ресми сипатқа ие болады (бірақ олар, сөзсіз, судья мен куәгердің рөлдік қарым-қатынасына қарағанда, аз және «басқаша» ресми болып табылады). Бейтарап қарым-қатынастар – мысалы, бейтаныс және бейтаныс адамдармен сөйлескенде (жолаушы мен кондуктордың, мейрамхана клиенті мен даяшының т.б. рөлдік әрекетін салыстырыңыз) – оларға тілдік құралдардың шектеулі жиынтығы қызмет көрсететінімен, негізінен клишеленген, стереотиптік, бірақ бұл жиынтық элементтерінің едәуір бөлігі әдеби тілдің ауызекі-ауызша алуан түріне, ал кейбіреулері халықтық және кәсіби жаргондарға жатады (даяшылардың, шаштараздардың және т.б. сөйлеген сөздерді салыстырыңыз). Коммуниканттар арасындағы достық қарым-қатынас әдетте ауызекі тіл, халықтық, кәсіби және топтық жаргондарды қолдану арқылы еркін, еркін тілдік формада болады. Дегенмен, рөлдік серіктестер арасындағы қарым-қатынас шектеусіз болғандықтан, әдеби тілдің стильдерінің құралдарын пайдалануға болады, бірақ әзілге, иронияға, сөз тіркесіне және т.б. (бұл жағдайда кітап элементтерін мұндай баптаусыз пайдалануды, әрине, жағдайлық қате деп қарау керек) [19, 4-5]. Бір жағынан, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайлары, екінші жағынан, әртүрлі тілдік ішкі жүйелер мен стильдер арасындағы корреляцияға тән жалпы заңдылық ретінде мыналарды атап өтуге болады: қоғамның белгілі бір жағдайға бекітетін талаптары неғұрлым нақты және қатаң. және осы жағдайда ойнаған рөлдер үшін сөйлеудің онсыз да стильдік шеңбері. Басқаша айтқанда, тілдік құралдарды таңдау тек кейбір стильдік саламен (мысалы, әдеби тілдің ресми іскерлік стилімен) ғана емес, сөйлеу үлгілерінің белгілі бір жиынтығымен шектеледі. Бұл максималды дәрежеде салттық рөлдер мен жағдайлардың әртүрлі түрлеріне тән, олардың орындалуы бірдей дайын жиынтықты қолданумен бірге жүреді - қарым-қатынас процесінде қалыптаспаған - сөйлеу формулалары: қабылдауды салыстырайық. әскери ант беру, үйлену және жерлеу рәсімдері туралы; Қазіргі коммуникативті жағдаяттардан диссертация қорғау тәртібі барған сайын салт-дәстүрге айналуда. Жағдайға және белгілі бір рөлдерді орындауға қойылатын әлеуметтік талаптардың әлсіреуімен сөйлеушілер қолданатын құралдардың стильдік ауқымы табиғи түрде өзгереді. Сонымен қатар, адамның рөлдік мінез-құлқын бақылау әлсіреген сайын вербалды құралдардың қызметтерін вербалды емес, паралингвистикалық құралдар: ым-ишара, мимика, дене қимылдары азды-көпті алады. Ресми қарым-қатынас жағдайларына қарағанда, қарым-қатынас жасаушылардың достық және жақын рөлдік қарым-қатынастары жағдайында үзілістердің сипаты, дауыстың қаттылығы мен биіктігі, әңгімелесушілердің бір-біріне қатысты позициясы, қарым-қатынастың психологиялық климатын құрайтын олардың сөйлеу контактісіне өзара бағыттылығы және т.б.[19, 5-6].

Бірінші бөлім бойынша қорытынды

Тілдің дамуының қазіргі кезеңінде сөйлеушілердің қолында тілдік құралдардың және оларды қолдану тәжірибесінің орасан зор қоры болған кезде, мәселелер сол немесе басқа психикалық мазмұнды қалай көрсетуге емес, оны ең жақсы түрде көрсетуге байланысты. жол алға шығу.жол, яғни. коммуникативті міндеттерді мүмкіндігінше қысқа мерзімде және сөйлеушіге барынша әсер етіп шешу. Прагматика мен сөйлеу әрекетінің теориясы – тіл білімі, психология және әлеуметтану тоғысында жеке тұлғаның коммуникативті әрекетінің жалпы принциптерін талдайтын және диалог-коммуникацияның логикалық негізінің нақты қалыптасуына жауап беретін зерттеу саласы. Сөйлеу әрекеттері теориясы тұрғысынан айтылым немесе сөйлеу әрекеті коммуникацияның орталық бірлігі болып табылады. Сөйлеу әрекетінің теориясы бойынша сөйлеу процесі сөйлеушінің тұлғалық қасиеттерімен және оның алдында тұрған мақсат-міндеттермен анықталады. Осылайша, мақсаттылықтың белгісі – яғни. сөйлеушінің адресатқа белгілі бір әсер ету мақсаты, ниеті сөйлеу әрекетінің негізгі белгісі болып табылады. Сөйлеу әрекетінің ішкі құрылымы үш құрамдас бөліктен тұрады: локуция, иллокуция және перлокация. Айтылымның иллокуциялық қызметіне сөйлеу әрекеттерінің теориясы көбірек көңіл бөледі; сөйлеу әрекетін жіктеу үшін негіз ретінде иллокуациялық күш алынады. Вербальды қарым-қатынастың сипаты коммуникативті жағдайдың прагматикалық параметрлерімен анықталады, олар қарым-қатынастың кеңістіктік-уақыттық сипаттамаларын, қарым-қатынасқа қатысушылардың жеке ерекшеліктерін (әлеуметтік статусы, рөлі, жынысы, жасы, өмірлік тәжірибесі, білімі, коммуниканттардың психологиялық ерекшеліктері, т.б.), жанрдың ерекшеліктері және т.б. Бұл параметрлер коммуникация теориясы ретінде прагматикалық лингвистиканың зерттеу пәні болып табылады.

2 Орыс және ағылшын ұлттық сипаты екі этностың коммуникативті мінез-құлқының негізі ретінде

2.1 Ұлттық сипат орыс және ағылшын тілді тұлғаның коммуникативті мінез-құлқының анықтаушы факторы ретінде

Е.Сапир айтқандай, «Тіл мәдениеттен тыс өмір сүрмейді, т. біздің өмір салтымызды сипаттайтын практикалық дағдылар мен идеялардың әлеуметтік мұраланған жиынтығынан тыс» [20, 31]. Осылайша, әлеуметтік-мәдени құрылымдар тілдік құрылымдардың негізінде жатыр. Мәдениетаралық қарым-қатынас проблемалары тілдік кедергілерден басқа, мәдениеттердің ұлттық-спецификалық құрамдас бөліктерімен жасалады. Қалай И.Ю. Марковин мен Ю.А. Сорокиннің айтуынша, «ұлттық ерекше бояуға ие мәдениеттің құрамдас бөліктеріне кем дегенде мыналар кіреді: а) дәстүрлер (немесе мәдениеттің тұрақты элементтері), сондай-ақ әдет-ғұрыптар («әлеуметтік-нормативтік» мәдениет саласындағы дәстүрлер ретінде айқындалады) және рәсімдер (осы жүйеде басым болатын нормативтік талаптармен санасыз танысу функциясын орындайтын); б) дәстүрмен тығыз байланысты тұрмыстық мәдениет, соның нәтижесінде оны жиі дәстүрлі-тұрмыстық мәдениет деп атайды; в) күнделікті мінез-құлық (белгілі бір мәдениет өкілдерінің әдеттері, белгілі бір қоғамда қабылданған қарым-қатынас нормалары), сондай-ақ онымен байланысты, белгілі бір лингвомәдени қауымдастықтың тасымалдаушылары қолданатын мимикалық және пантомимикалық (кинезикалық) кодтар; г) қоршаған дүниені қабылдау ерекшеліктерін, белгілі бір мәдениет өкілдерінің ойлауының ұлттық ерекшеліктерін көрсететін «әлемнің ұлттық суреттері»; д) белгілі бір этностың мәдени дәстүрін көрсететін көркем мәдениет» [21, 77]. Мәдениетаралық қарым-қатынаста коммуниканттардың ұлттық сипатының ерекшеліктерін, эмоционалдық құрамының ерекшеліктерін, ойлаудың ұлттық-ерекшелік ерекшеліктерін ескеру қажет» [21, 77]. Ұлттық тіл мен мәдениетті меңгерген адамның жеке ерекшеліктері де бар. Ана тілінде сөйлеушілердің ұлттық мінез-құлқы мен мәдениетін зерттеу сөйлеу қолданысының ерекшеліктерін, қосымша мағыналық жүктемелерді, тіл мен сөйлеу бірліктерінің саяси, мәдени, тарихи және ұқсас коннотацияларын түсінуге көмектеседі. Бұл тілде сөйлейтін халықтардың күнделікті болмысына қатысты құбылыстар мен фактілерді дұрыс түсіну үшін шындықты терең білу қажет болғандықтан, шындыққа ерекше көңіл бөлінеді. Адамды қоршаған әлем үш түрде беріледі: 1) Дүниенің шынайы бейнесі объективті адамдық емес берілген; адамды қоршаған әлем.

2) Дүниенің мәдени (концептуалды) суреті – адамның ой-пікірлері негізінде қалыптасқан, сезім мүшелерінің көмегімен қабылданып, оның санасынан ұжымдық, жеке тұлға арқылы өтетін ұғымдар призмасы арқылы шынайы суреттің бейнеленуі. Әлемнің мәдени бейнесі ерекше және әртүрлі халықтар арасында ерекшеленеді. Бұл бірқатар факторларға байланысты: география, климат, табиғи жағдайлар, тарих, әлеуметтік құрылым, наным-сенім, дәстүр, өмір салты және т.б.

3) Дүниенің тілдік суреті әлемнің мәдени суреті арқылы шындықты бейнелейді [21, 77]. Әлемнің ұлттық-тілдік суреттерінің болуы туралы идея 18 ғасырдың аяғы - 19 ғасырдың басындағы неміс филологиясында пайда болды. (И.Д. Михаэлис, И.Г. Гердер, В. Гумбольдт). Әңгіме, біріншіден, тілдің идеалды, объективті түрде бар құрылым ретінде оның сөйлеушілерінің дүниені қабылдауын бағындыратыны, ұйымдастыратыны туралы. Ал екіншіден, тілдің шындық әлеміне «жабысып» кеткендей өз әлемін құрайтыны [21, 75]. Түрлі лингвистикалық мектептердің тілді шындықтан ажыратуға деген барлық әрекеттері қарапайым және айқын себеппен сәтсіздікке ұшырады: тек тілдік форманы ғана емес, сонымен қатар мазмұнды да ескеру қажет - бұл кез келген құбылысты жан-жақты зерттеудің бірден-бір мүмкін тәсілі. . Тілдік бірліктердің, ең алдымен сөздердің мазмұны, семантикасы, мағынасы белгілі бір дыбыстық (немесе графикалық) кешеннің нақты дүниенің объектісімен немесе құбылысымен байланысы болып табылады. Тілдің семантикасы жол ашады тіл әлемінен шындық әлеміне сәйкес. С.Тер-Минасова: «Екі дүниені байланыстыратын бұл жіп жалпы белгілі бір сөйлеу қауымдастығына және жеке ана тілінде сөйлеушіге тән мәдени дүниенің заттары мен құбылыстары туралы мәдени идеяларға ұласады» деп жазады С.Тер-Минасова [20, 231]. ]. Әрине, дүниенің ұлттық мәдени суреті тілдік суретке қатысты бірінші орында. Ол сәйкес тілге қарағанда толық, бай және тереңірек. Әйтсе де дүниенің ұлттық мәдени бейнесін жүзеге асыратын, сөзбен жеткізетін, сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін де – тіл. Тіл әлемге ұлттық көзқарастағы барлық нәрселерден алысты қамтиды, бірақ ол бәрін суреттей алады. С.Тер-Минасова: «Тіл адамға дүниеге белгілі бір көзқарасты жүктейді. Ағылшын тілінде сөйлейтін бала өз ана тілін меңгеру кезінде екі нысанды көреді: аяқ пен аяқты, орыстілді бала тек біреуді - аяқты көреді, бірақ сонымен бірге ағылшын тілінде сөйлейтін бала түстерді (көк және көк) ажырата алмайды. көк), орыстілдіге ұқсамайды, тек көкті көреді» [20, 231]. Шындықтан сөзге (концепция арқылы) жол күрделі. Шетелдік, жаңа тілді меңгеру арқылы адам бір мезгілде жат, жаңа дүниені игереді. Шет тілінің студенті жаңа шетелдік сөзбен өзінің санасына, өз әлеміне басқа әлемнен, басқа мәдениеттен келген ұғымды ауыстырады. Бұл ойлауды қайта құрылымдау, басқа біреудің, әдеттен тыс үлгі бойынша әлемнің өзіндік, таныс, туған бейнесін қайта құру қажеттілігі және шет тілін меңгерудегі негізгі қиындықтардың (соның ішінде психологиялық) бірі болып табылады. А.Вежбицкая кез келген тілдің ұлттық ерекшелігін айта отырып, ұлттық сипаттағы қасиеттерді анықтауды ұсынады. Ол орыс пен англосаксон психологиясының түбегейлі айырмашылықтарын ашады [22, 251-275]. Мысалы, А.Вежбицкаяның пікірінше, «орыстың ұлттық сипатының ерекшеліктері: жан, тағдыр, мұңлы сөздерде ашылады» [22, 259]. Бірақ ұлттық мінез дегеніміз не? Психологиядағы мінез ұғымы оның қызметі мен қарым-қатынасында көрінетін жеке тұлғаның тұрақты қасиеттерінің жиынтығына қатысты қолданылады. Бірақ бұл ұғым «ұлттық» сын есімімен бірге қандай мағынаға ие болады? Ұлттық сипат, егер оны кез келген халық өкілдерінің барлығына немесе «көпшілігіне» тән тұлғалық қасиеттердің жиынтығы деп түсінсек, болмайды. Ұлттың ғасырлар бойы өзгермеген генетикалық алдын ала анықталған психикалық және адамгершілік қасиеттері жоқ. Алайда, егер біз оны белгілі бір мәдениетке тән құндылықтардың, көзқарастардың және мінез-құлық нормаларының тұрақты жиынтығы деп түсінетін болсақ, ұлттық сипат бар. С.Тер-Минасова ұлттық мінез ұғымының әртүрлі түсіндірмелерін (С.М.Арутюнян, Н.А.Ерофеева, Ю.В.Бромлей еңбектерінде) зерттей келе, ұлттық мінез туралы объективті ақпарат беретін дереккөзді анықтауға талпыныс жасайды. «Белгілі бір халықтың ұлттық сипаты туралы сөз болғанда ең бірінші ойға оралатыны, – деп жазады С.Тер-Минасова, – ...осы халыққа байланысты стереотиптердің жиынтығы... Стереотиптердің ең танымал көзі. ұлттық кейіпкерлер туралы — интернационалдық әзілдер, яғни стереотиптік сюжетке құрылған әзілдер: әртүрлі ұлт өкілдері бір жағдайға түсіп, оларға ұлттық мінезінің белгілеріне сәйкес әр түрлі әрекет етеді. оларға әзіл отанында. Осылайша, ресейлік халықаралық әзілдерде британдықтар әдетте нақты ұқыпты, қысқа, прагматикалық, ұстамды, сигараларды, вискиді, ат спортын және т.б. жақсы көреді. Немістер практикалық, тәртіпті, ұйымшыл, тәртіпке әуес, сондықтан шектеулі. Француздар - немқұрайлы көңіл көтерушілер, тек әйелдерді, шарапты және гастрономиялық ләззаттарды ойлайтын эпикуршылар. Америкалықтар бай, жомарт, өзіне сенімді, прагматикалық, жақсы қымбат көліктерімен танымал. Орыстар – ұқыпсыз көйлек-жігіттер, қарапайым, маскүнем, төбелесші, ашық, дөрекі, арақ пен төбелесті жақсы көреді. Орыстың интернационалдық әзілдерінде олардың барлығы да осы таптаурындар бойынша әрекет етеді» [20, 349]. Әрине, ұлттық кейіпкерлер туралы бұл ақпарат көздерін ескертпелі және өте сақтықпен пайдалануға болады. «Тағы бір дереккөз, - деп сөзін жалғастырады С.Тер-Минасова, - ...ұлттық...көркем әдебиет деуге болады». Әдебиет дәл классикалық, өйткені «...оның шығармалары осы халықтың, осы мәдениет өкілдерінің санасы мен сезіміне танылды, әсер етті» [20, 374]. Бірақ бұл дереккөзді де ескертпемен пайдалану керек, өйткені ұлттық әдебиеттің әдеби кейіпкерлері мен халықаралық әзілдердің стереотиптік кейіпкерлері арасындағы қарама-қайшылық айқын. С.Тер-Минасова жазғандай, «халық жанын» іздейтін үшінші дерек көзі – фольклор, ауызша шығармалар. Ауызша халық шығармашылығы шығармаларында тек қаһармандар, кейіпкерлер ғана емес, сюжеттер де таптаурын болып келгенімен, соған қарамастан олар халықтың ұжымдық шығармашылығын білдіреді және жеке авторлық шығармалардағы субъективизмнен ада [20, ұлттық сипаттағы көрсеткіш» [20, 406]. Олай болса, ұлттық сипатқа тіл призмасы арқылы қарау керек. Негізгі мәдени жүк лексика – сөздер мен сөз тіркестері екені анық. Олар белгілі бір тілде сөйлеушілердің дүниені қабылдауын анықтайтын әлемнің тілдік бейнесін құрайды. Бұл жағы, әсіресе, жиынтық тіркестер, фразеологиялық бірліктер, идиомалар, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер – яғни халық даналығы немесе дәлірек айтсақ, халықтың мәдени тәжірибесінің нәтижелері тікелей жататын тілдің сол қабаты арқылы айқын және айқын көрінеді. шоғырланған. Сонымен, қоғамдық өмірдің қабылданған нормалары мен конвенциялары сөйлеу мінез-құлқының табиғатына тікелей әсер етеді. Кез келген қоғамда кейбір сөйлеу әрекеттеріне рұқсат етілсе, басқаларына рұқсат етілмейді. Бірақ, қалай болғанда да шешен басқа біреуді ренжітпеуге, оның қадір-қасиетін төмендетпеуге, керісінше, оған құрмет көрсетуге, ізгі ниет танытуға тырысады. Яғни, мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысушылар «сөйлеу актілері мен экстралингвистикалық білімдердің интеграциясы деп түсінуге болатын, лингвистикалық және кеңірек айтқанда, коммуникативті құзыреттілік, шетел мәдениеті туралы білімді» қамтитын мәдениетаралық құзыреттілік танытуы керек [22, 263]. . Сәтті жүзеге асырылды, деп хабарлайды А.С. Тыныс алудың жетіспеушілігі тек төзімділікке, ашықтыққа және шет тілінің ана тілінде сөйлейтінімен сөйлесуге дайын болуы мүмкін. Сонымен бірге қарым-қатынас жасау мәдениеттің белгілі бір саласымен ғана шектелмейді. Прагматикалық дағдыларға, оның ішінде өз бетінше байланыс орнатуға, ауызша қарым-қатынасқа түсуге, оны сақтау мен аяқтауға, әлеуметтік нормаларды және шетелдік мәдениетті тасымалдаушылардың сөйлеу этикеттерін сақтауға баса назар аударылады. Бұл білімдер мен дағдылардың болмауы шетелдік сұхбаттасушымен қарым-қатынаста коммуникативті сәтсіздіктерге әкелуі мүмкін [23, 75]. Шет тілін қолданушы әр нақты коммуникативті жағдайда неліктен басқа мәдениеттегі адамдар белгілі бір жолмен әрекет ететінін түсінуді үйренуі керек. Шетелдік мәдениет туралы неғұрлым кең білім болса, болашақта ана тілінде сөйлейтіндермен қарым-қатынаста сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі соғұрлым аз болады. Сыпайы және этикет әр түрлі елдерде сөйлеседі. Бірақ ұлттық тілдердің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар, өйткені тілдің қайталанбас ерекшеліктері мұнда салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, мінез-құлықта қабылданған және қабылданбаған, белгілі бір халықтың әлеуметтік этикетінде рұқсат етілген және тыйым салынған барлық нәрселердің ерекшеліктерімен қабаттасады. . Көптеген зерттеушілер ана тілінде сөйлемейтіндердің бірқатар сөйлеу әрекеттерінде, әсіресе мақтау, кешірім сұрау, өтініш жасау және т.б. Бұл айырмашылық ана тілінде сөйлемейтін адамның мәдени білімінің үлесіне байланысты. Дегенмен, Э.Хинкель жазғандай, «шетел тілін үйренуге (немесе оны қолдануға) ынтасы жоғары адамдар басқа қауымдастықтың адамдарымен қарым-қатынас орнатуға көбірек қызығушылық танытады - олардың қауымдастыққа деген көзқарасы қолайлы және олар тілін және оқу жағдайын (контекстін) оң бағалаңыз» [24, 1]. Осыған байланысты мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттері ерекше қызықты, өйткені олардың негізгі иллокуациялық қызметі әңгімелесушімен қолайлы байланыс орнату, оның орналасқан жеріне жету болып табылады. Мақтау/комплимент айту әрекеттерін риторикалық идеалда бейнеленген мәдени және сөйлеу дәстүрлері призмасы арқылы қарау керек. Риторикалық идеал – белгілі бір мәдениетте тарихи қалыптасқан және оның этикалық және эстетикалық құндылықтарының жүйесін көрсететін сөйлеу мен сөйлеу әрекетіне қойылатын жалпы талаптар жүйесі [25, 379]. Ұлттық мәдениеттің, демек, шешендік мұраттың маңызды құрамдас бөлігінің бірі – халықтың коммуникативті мінез-құлқы. Коммуникативтік мінез-құлық сол немесе басқа лингвомәдени қауымдастықтың қарым-қатынас ережелері мен дәстүрлері ретінде түсініледі [26, 3]. Ол, әдетте, айқын ұлттық бояуға ие. Демек, мақтау/комплимент ұлттық ерекшелікке ие болады. Ұлттық сипатқа анықтама бергенде В.Иорданскийдің анықтамасын негізге аламыз. Ол ұлттық мінезді белгілі бір халыққа тән және қоғамдық сананың бірлігімен, дүние, қоғам, тұлға және адам мінез-құлық нормалары туралы трансперсоналды ұжымдық идеялар жүйесінің ортақтығымен айқындалатын мінез-құлық үлгісі деп түсіну керек дейді [27. , 64]. Ұлттық сипат тұқым қуаламайды, тәрбие процесінде қалыптасады. Соңғы кездері этникалық қауымдастықтардың психологиялық ерекшеліктерін белгілеу үшін «ұлттық мінез» ұғымы «менталитет» немесе «менталитет» ұғымымен ауыстырылуда. Менталитет дегеніміз дүние және адамның осы дүниедегі орны туралы идеялардың негізінде жатқан, демек, адамдардың іс-әрекеті мен мінез-құлқын анықтайтын бейнелер жүйесі ретінде түсініледі [28, 52]. Менталитет – белгілі бір дәуірдің, топтың немесе адамдар тобының менталитеті [29, 158]. Этнопсихологтардың пікірінше, бір этноқоғамның менталитетінің ерекшеліктерімен салыстырғанда ең айқын көрінеді. басқаның менталитеті [27, 65].

Бірақ, біз мақтауды/мақтауды орыс және ағылшын риторикалық идеалы тұрғысынан қарастыруға мүдделі болғандықтан, оның қалыптасуына оның себептері емес, ұлттық дүниетаным ерекшеліктері әсер етеді, демек, жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, Біз үшін негізгі ұғым – менталитет немесе діл емес, ұлттық мінез ұғымы. М.Ғабдулафарованың пікірінше, ерекше мінез-құлық қасиеттерінің көпшілігі – еңбексүйгіштік, отансүйгіштік, батылдық, мақсаттылық, тағы басқалар – жалпыға бірдей сипатқа ие [27, 65]. Демек, біз бір немесе басқа мінез-құлық белгілерінің монополиялық иеленуі туралы айта алмаймыз, тек қана көрініс дәрежесі мен оның көріну ерекшеліктері туралы айта аламыз. Жоғарыда айтылғандай, адамның мінез-құлқының қалыптасуына оның тұрғылықты жерінен бастап, оның әлеуметтік және кәсіптік қатыстылығына дейін көптеген факторлар әсер етеді. Дегенмен, осы этникалық қауымдастық өкілдерінің көпшілігі үшін салыстырмалы түрде тұрақты және модальды болып табылатын ұлттық сипаттағы кейбір доминанттар бар. Ұлттық сипатты көрсетудің «өлшемді» түрі – ұлттық стереотиптер [30, 1]. Орыс ұлттық сипатының басым белгілерін анықтаған кезде біз автостереотиптерді талдауға арналған 2125 Петербургтік социологиялық сауалнаманың (яғни, орыс сипаты туралы орыс пікірлері) З.В. Сикевич [31, 1-152], мақаласы И.А. Стернин «Коммуникативті мінез-құлық сипаттау субъектісі ретінде» [32, 93-98] және мақаласы Л.Б. Трушина «Бизнесмендердің кәсіби коммуникациясындағы мәдениеттер диалогы» [33, 130-131]. Орыстар мінез-құлқының стихиялылығымен, адалдығымен, шынайылығымен, асқан ашықтығымен және ашықтығымен ерекшеленетін ерекше эмоционалды халық болып саналады. Орыс адамының негізгі қасиеттерін мейірімділік, жомарттық, жан дүниесінің кеңдігі, адамгершілігі мен тапқырлығы деп атайды [31, 86-87]. Дәл осы ерекшеліктер, зерттеушілердің пікірінше, ресейліктердің коммуникативті мінез-құлқының эмоцияларды көрсетудегі немқұрайлылық, қоғамдағы таза жеке мәселелерді талқылауға рұқсат ету және осыған байланысты қарым-қатынастың тақырыптық әртүрлілігі сияқты ерекшеліктерін анықтайды. . Орыстар еңбекқор, қайсар, талантты, білуге ​​құмар, бірақ Л.Б. Трушин, олар жұмыстағы кейбір екпінділікпен, күнделікті, үздіксіз, жүйелі жұмыстан тез шаршаумен сипатталады [33, 130]. Бұл өз кезегінде орыс мінезінде немқұрайлылық, жауапсыздық, жалқаулық сияқты қасиеттердің болуына әкеледі. Сондай-ақ айта кететін жайт, «орыс» еңбекқорлығы, ең алдымен, бастамашылдық, дербестік және ұжымнан ерекшеленуге ұмтылу емес, өз міндеттерін адал және жауапкершілікпен орындау деп түсініледі [31, 85]. Соңғысына келетін болсақ, конформизмге бейімділік негізінен орыстарға тән екенін атап өтеміз. Осы авторлардың пікірінше, орыс халқы мінез-құлықтың топтық немесе ұжымдық стереотипімен сипатталады, яғни. басқаларға орнату және осы этнос өкілдеріне тән қонақжайлылық, төзімділік, ақкөңілділік, мейірімділік, мейірімділік, мейірімділік, адамдарға ілтипат пен сенімділік [31, 87]. Бұл ресейліктердің қарым-қатынасқа деген сүйіспеншілігін, оның ішінде бейтаныс адамдармен, сондай-ақ қарым-қатынастың «ұжымдығын» анықтайды, яғни. барлық қатысушыларды қамтуға және коммуникация процесіне қосылуға ұмтылу. ФУНТ. Трушина орыстардың басты қасиеттерінің бірі кішіпейілділік дейді [33, 130]. Дегенмен, бұл жағдайда адамның ішкі сезімін емес, өзін-өзі көрсетудің қабылданған түрін айтамыз. Орыстар, И.А. Стернин, өте жоғары дәрежелі кешенмен, өзін-өзі жағуға бейімділігімен, өзіне қанағаттанбауымен ерекшеленеді. Олардың кемшілігін әсірелеу, өзін-өзі сынау, ирониялау үрдісі айқын байқалады. Дегенмен, ресейліктер мақтаншақ және өте сезімтал, сондықтан сырттан келген кез келген сынды олар ауыр және жиі агрессивті түрде қабылдайды. Және, осының бәріне қарамастан, И.А. Стернин, орыстар өздері туралы айтуды, өз пікірін айтуды ұнатады, назар аударуға және әңгімеде үстемдік етуге ұмтылады [32, 94]. Орыстар өте патриот, бірақ бұл сезімнің ашық көрсетілімі құпталмайды және тіпті келекеге әкелуі мүмкін. Сауалнама жүргізген З.В. Сикевич, орыс этникалық қауымдастығының өкілдеріне шыдамдылық, жанқиярлық, табандылық, төзімділік, сонымен қатар интернационализм, ұжымшылдық және идеяға адалдық тән екенін көрсетеді. Және мұнымен қатар олар әрекетсіздікке, енжарлыққа, шешімсіздікке бейім [31, 111]. Осылайша, З.В. Сикевич, кәдімгі орыстың бейнесін салып көрсек, мынадай мінездері бар адамның портреті шығады: сенгіштік, қонақжайлық, мейірімділік, еңбексүйгіштік, шыдамдылық, ұлтжандылық, жан дүниесінің кеңдігі, достық, жалқаулық, немқұрайлылық, жауаптылық, ашықтық, қарапайымдылық, жанашырлық, төзімділік, адалдық, жомарттық. Енді басқа дереккөздерге сүйене отырып (атап айтқанда, А.Овчинникованың «Орыстар мен британдықтардың өзара әрекеті» [34, 1-5] мақаласы мен С.Мадариағаның «Англистер, француздар, испандар» [35, 1] ​​кітабына сүйенсек, -243]), ағылшын ұлтының өкілдеріне тән белгілерді қарастырып, жинақтауға тырысамызосы этникалық топтың тұлғасының портреті. Авторлар атап өткендей, британдықтар үнсіздік пен жалғыздыққа деген сүйіспеншілікпен, басқалардың істеріне араласпау ниетімен ерекшеленеді. Ағылшындардың бөтен болуымен шектесетін тәуелсіздік адамдар арасындағы қарым-қатынастың негізі болып табылады. Ағылшындар жеке ауызекі сөйлеуден аулақ жүреді сәттер. Олар ұстамдылық, кемсітуге бейімділік, ұқыптылық сияқты белгілермен сипатталады [35, 17]. Жалпы Батыс әлемінде, атап айтқанда, ағылшын тілінде сөйлейтін әлемде күлімсіреу мәдениеттің белгісі (мәдениет, әрине, сөздің этнографиялық мағынасында), бұл дәстүр, әдет-ғұрып: to stretch your Сіздің агрессивті ниетіңіз жоқ екенін, сіз тонамайтыныңызды немесе өлтірмейтіндігіңізді көрсету үшін тиісті позицияға ерінді қойыңыз. Бұл басқаларға белгілі бір мәдениетке, белгілі бір қоғамға тиесілілігін ресми түрде көрсету тәсілі. «Орыс тілінде сөйлейтін әлемде күлімсіреу табиғи шынайы мінез-құлықтың, жанашырлықтың, жақсы көзқарастың көрінісі болып табылады», - деп жазады А.Овчинникова [34, 2]. Ағылшындардың атақты ұстамдылығы, эмоцияны жасыруға, бет-жүзін сақтауға ұмтылу – қатаң тәрбиенің нәтижесі. Ағылшындарды көп нәрсе ренжіте алмайды. А.Овчинникова былай деп атап өтеді: «Ұстамдылық, өз сезімін бақылау, көбінесе қарапайым салқындықпен қателесу - бұл кішкентай, бірақ мақтаншақ адамдардың өмірлік ұстанымдары. Сезімтал латын нәсілінің немесе рухани славянның өкілі таңданудан немесе нәзіктіктен көз жасын төгіп жылап жіберетін жағдайларда, ағылшындар «сүйкімді» («жақсы») деп айтады және бұл көріністің күші бойынша баламалы болады. сезімдердің» [34, 2]. «Нағыз ағылшынды ашуландыратын жалғыз нәрсе, - деп жалғастырады А. Овчинникова, - басқалардың шулы және қарсылықсыз мінез-құлқы ... Ағылшындардың ұстамдылығы және өз сезімдерін білдіргісі келмеуі үлкен түсінбеушілікке, кейде басқалардың айыптауына әкеледі. романдық әлемнің эмоционалды өкілдері және сезімтал - славян әлемі, тіпті немістер де кем дегенде сентименталды. Ал ағылшындар бұл күнделікті өмірге қажет емес қасиеттердің барлығынан арылды» [34, 3]. Британдықтардың арасында сұхбаттасушыға қарсылық білдірмей, шыдамдылықпен тыңдай білу әрқашан келісімді білдірмейді. Мұқият дайындықсыз және үйлестірусіз ағылшын фирмаларымен келіссөздерді бастауға болмайды. Егер болу шарттары мен бағдарламасы келісілген болса, серіктестерге келуіңіз бен мекенжайыңыз туралы хабарлаудың қажеті жоқ. Қол алысу бірінші кездесуде ғана қабылданады, болашақта ағылшындар қарапайым ауызша сәлемдесумен қанағаттанады [34, 3]. Сальвадор Мадариага жазғандай, «Ағылшындардың күнделікті өміріндегі адалдықтың орташа деңгейі өте жоғары, бұл алдау мен алаяқтық туралы егжей-тегжейлі ескертулерге әдеттегі немқұрайлылықпен көрінеді. Бұл құнды әлеуметтік сапа дамыған әлеуметтік қызмет (әлеуметтік қызмет) сезімінің әсерінен одан да күшейе түседі. Англиядағы «әлеуметтік жауапкершілік» сезімінің жандылығы бірінші кезекте назар аударып, сырттан келген бақылаушының таңдануына лайық, деп атап көрсетеді С.Мадариага [35, 21]. Британдықтар ақсүйектер ретінде белгілі. Оның үстіне британдықтардың ақсүйектері сарай адамдарындағыдай халықтан шыққан адамда да күшті. Англиядағы әрбір адам басқа адам үшін ақсүйек [35, 27]. Британдықтардың жеке ерекшеліктерінің ішінде ең маңыздысы, С.Мадариаганың пікірінше, өзін-өзі бақылау – британдықтардың психологиялық механизмі үшін сарқылмас қуат көзі. Және, ең соңында, қоғамның қатал моральдық-әлеуметтік талаптары атмосферасында қажет болатын психологтар «жеке тұлғаның қауіпсіздік клапаны» деп атайтын снобтық және екіжүзділік сияқты ағылшындардың ерекшеліктерін атап өтуіміз керек [35, 29].

Екінші бөлім бойынша қорытынды

Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің жүзеге асу ерекшеліктерін зерттеу осы екі ұлт өкілдерінің мәдениетаралық қарым-қатынасының тиімділігін қамтамасыз етуге арналған. Аудармашы мәдениетаралық қарым-қатынастың делдалы болғандықтан, ол, ешкім сияқты, өзі жұмыс істейтін тілдердегі мәдениеттердің сөйлеу стратегиялары мен тактикасы саласындағы білімі мен дағдыларына ие болуы керек. Ұлттық сипаттағы ерекшеліктер мен мәдени дәстүрлер ағылшын және орыс тілді тұлғаның коммуникативті мінез-құлқына тікелей әсер етеді. Бірдей коммуникативті жағдаяттардағы бір сөйлеу әрекеттері көбінесе олармен әртүрлі тілдік құралдарды пайдалана отырып, әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. Тиісінше, қарастырылып отырған екі коммуникативті мәдениет үшін коммуникативтік мақсаттылық пен сөйлеудің дұрыстығын басқаша түсінуге болады. Мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттері бағалаушы болғандықтан, ағылшын және орыс тіліндегі қарым-қатынастың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін зерттегенде эмоцияны білдіру мәселесі ерекше назар аударуды қажет етеді, сонымен қатар осы екі мәдениет өкілдерінің қандай эмоциялар екенін білу ғана маңызды емес. белгілі бір жағдайларда тәжірибе, ортақ нәрсе көп, бірақ, ең алдымен, оларды қалай көрсетеді. Келесі тарауда талқыланатын бұл айырмашылықтар мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінде анық көрінеді.

3 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттері.

Бағалаушы тұжырымдарды зерттеу әрекеттері тіл білімінде бұрыннан да жасалған. Комплимент пен мақтау жағымды бағалау семантикасы бар ең маңызды сөйлеу жанрлары ретінде квалификацияланады. Бұл тарауда осы екі ұғымның семантикасына анықтама беріліп, этимологиясы зерттеледі. Орыс және ағылшын мәдениетінің ерекшелігі, екі тілдік-мәдени қауым өкілдерінің ұлттық сипатының ерекшеліктері орыстар мен ағылшындардың бағалаушылық санасындағы айырмашылықтарды анықтайды. Сонымен бірге орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясындағы мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің ұлттық-мәдени ерекшелігі мәлімдеменің мазмұнынан да, олардың түрінде де көрінеді.

3.1 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениет өкілдерінің сөйлеу коммуникациясында комплименттерді жүзеге асыру

Қазіргі орыс әдеби тілінің сөздігінде келесідей түсіндірме берілген: «Мақтау - бұл сыпайылық білдіру немесе біреуді мақтау ниетінен туындаған мақтау». Сонымен, бұл жерде комплимент мақтау мен мақтау сөздерінің синонимі болып табылады. Алайда, 1917 жылға дейін жарық көрген түсіндірме сөздіктерде, атап айтқанда, «Шіркеу славян және орыс тілінің сөздігінде» комплиментке сәл басқаша анықтама берілген: «Комплимент – ауызша немесе жазбаша түрде айтылған әдепті сөздер; сәлем». Ал 1813 жылғы Ресей академиясының сөздігі бойынша құрастырылып, толықтырылған «Жаңа және толық орысша-французша-немісше сөздікте» де иілуді мақтау деп түсінеді. Бұдан шығатыны, 19 ғасырда комплимент сыпайы сөзбен де, сәлемдесу мен тағзыммен де ерекшеленді. Сол ұғымды түсіндірудегі бұл сәйкессіздіктерді түсіндіру үшін «комплимент» сөзінің этимологиясына тоқталайық. Қолымыздағы сөздіктерді талдау оны келесідей көрсетуге мүмкіндік береді. Бастапқыда «complire» етістігі латын тілінен ескі француз және солтүстік испан тілінен алынған, «плире» етістігінен префиксальды түрде жасалған. Ол «толтыру», «толтыру», «шабыттандыру», «орындау», «орындау», «аяқтау», «аяқтау», «орындау» т.б. (латынша-орысша сөздік) . Испан тілінде «орындау», «орындау» мағыналары бар «complir» етістігінің туындысы нәтижесінде «complimiento» зат есімі пайда болды - «орындау», «орындау» (Испанша-орысша сөздік). Біраз уақыттан кейін оларға «молшылық», «артық», «асыралау» бейнелі мағыналары қосылды. Олар, анық, «толық», «толтырылған», «толық» (латынша-орысша сөздік) мағыналары бар «plenum» латын сын есімінен жасалған. Оңтүстіктіктердің темпераменті мен әсірелеуге, мақтауға, мақтауға бейімділігін ескере отырып, «комплименто» лексемасы сыпайылық, асыл тұқымдылық, басқаларға құрмет көрсетудің көрінісі ретінде анықтала бастады. Соңында болымсыз коннотация «сыпайы, сыпайы сөздер», «сыпайылықтың, ерліктің айғағы» деген мағынадағы болымға ауыстырылып, негізінен сот рәсімінде қолданылған. Сонымен қатар комплимент сәлемдесу деп түсініле бастағаны анық. Бәлкім, сол кездегі адамдардың санасында сәлемдесу мен тағзым бір-бірімен сәйкестендіріледі, өйткені біріншісі үнемі екіншісімен бірге жүретін. Айта кету керек, бүгінгі күні «complir» етістігі мен «complimiento» есімдігі біршама өзгерді. Бұл архаикалық «com-» префиксінің «cum-» (латынша-орысша сөздік) префиксіне ауысуына байланысты. Комплимент өнері сот этикетінің міндетті түрі ретінде Людовик IV сарайында кең тарады. Бір минутта комплимент бидің таптырмас атрибуты саналып, оның барысында айтылатын тұтас бір ерекше сөздің сипатына ие болды. Осылайша, «комплимент» сөзінің мағыналарының дамуы испан тілінде орын алды. Содан кейін олар француз тіліне еніп, соңғысы арқылы неміс тілінде жаппай қолданысқа енді. 18 ғасырдың басында «комплимент» лексемасы орыс тілінің лексикалық құрамына еніп, 1701-1702 жылдары Петр I еңбектерінде алғаш рет пайда болды. Бірақ орыс «комплимент» сөзін қай тілден алды деген сұраққа әлі де біржақты жауап беру қиын. Көптеген сөздіктер бұл француз сөзі деп мәлімдейді және пікірталас негізінен оны тікелей немесе жанама түрде алу мәселесінде болады. 19-ғасырдың соңы – 20-ғасырдың басында иілумен, содан кейін испан тілінен келе жатқан сәлемдесумен сәйкестендіру орыс тілінде, ал иілу мағынасындағы комплименттен айырылып қалды. дәстүр бойынша ғана қолданылған: «жаңа қонақ келгенде, олар тұрып, мақтау айтады, тіпті жаңадан келген адам мұны байқамай қалған жағдайда да, онымен келесі кездесуде осы садақаны қайталайды. Біреумен сөйлесе отырып, олар жаңа келген қонаққа жан-жағына емес, бүкіл денесімен бұрылып тағзым етеді. Мұндай мақтау сөздерімен олар кез келген жағдайда бұрынғы сұхбаттастарынан бас тартпайды» [36, 18-19]. Осылайша, комплименттің интерпретациясындағы сәйкессіздік түсіндіріледі қоғамдағы мінез-құлық этикет нормаларының өзгеруі нәтижесінде лексеманың кейбір мағыналарының, атап айтқанда «сәлемдесу», «иілу» жоғалуы. Комплимент мақтаудың синонимі екенін естен шығармаңыз – эпидейктикалық сөйлеудің негізгі мақсаттарының бірі. Эпидейктикалық сөйлеудің сипаттамасы алғаш рет Аристотельдің «Риторикасында» берілген. Адресатқа және сөйлеу әрекетінің мақсатына қарай Аристотель риторикалық сөйлеудің үш түрін ажыратады: делиберативті, соттық және эпидейктикалық. Соңғысының мақсатын ол мақтау немесе күпірлік дейді, ал мақтаудың нысанасы сұлулық пен ізгілік [37, 46]. Сұлулық мәселесі Аристотельдің риторикалық эстетикасының негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Оның айтуынша, маңыздысы өз алдына сұлулық емес, оның қалауы. Демек, мақсаты сендіру болып табылатын шешендік сөздер біреуді сол немесе басқа заттың немесе адамның сұлулығына сендіруі керек. Сонымен қатар, бұл нысанның мақтауға лайық екенін дәлелдеу маңызды және сонымен бірге сұлулықтың оған шынымен тән болуы міндетті емес. Тыңдаушыны бұл тақырыптың қалаулылығына сендіру жеткілікті және ол әдемі болып қабылданады. Сонымен бірге, Аристотель үшін әдемі нәрсе бірінші кезекте басқаларға пайдалы екенін айта кеткен жөн. «Риторика» авторы сұлудың «өзіне ұнайтыны да мақтауға лайық немесе жақсы болғандықтан, ол жақсы болғандықтан жағымды. Сұлулық ұғымының мазмұны осы болса, ізгілік – сұлулық» демекші, мақтауға лайық [37, 43]. Дегенмен, ізгілікті Аристотель сараланған түрде көрсетеді, демек, ізгіліктің барлық түрлері – әділеттілік, батылдық, парасаттылық, жомарттық, жомарттық, риясыздық, момындық, парасаттылық, парасаттылық әдемі және мақтауға тұрарлық. Ежелгі грек риторикасы әдемі нәрсе тек бір адамда болатынын және қандай да бір сапаның шектен шыққан дәрежесі бар адамдарды ізгі қасиеттерге ие адамдарға қабылдау керектігін атап көрсетеді. Мақтауды айтқанда, мақтау айтылатын ортаға ерекше назар аударылып, осы таптың адамдары ең жоғары бағалайтын адамның мүлкін мадақтау керек. Егер сіз адам туралы не айтарыңызды өзіңіз таппасаңыз, Аристотель оны басқамен салыстыруға кеңес береді, бірақ атақты адамдармен ғана салыстыруға кеңес береді, өйткені «егер ол құрметке лайық адамдардан жақсы көрінсе, оның қадір-қасиеті осыдан ғана пайда көреді» [37]. , 47]. Шешендік сөздердің авторы кеңес пен мақтауды теңестіріп, кеңес беруде сабақ болатын нәрсе сөз сөйлеу тәсілі өзгерген кезде мақтауға айналуы мүмкін екенін дәлелдейді. «Ендеше, мақтағың келсе, не кеңес береріңді көр, ал ақыл айтқың келсе, нені мақтай алатыныңа қара» [37, 47]. Мақтауда артықшылыққа жол беріледі, өйткені мақтау артықшылық ұғымын білдіреді, ол әдемі. Жалпы алғанда, әсірелеу эпидейктикалық сөйлеу үшін ең қолайлы, өйткені «сөйлеуші ​​даусыз факт ретінде танылған әрекеттермен айналысады; оларға ұлылық пен сұлулықты киіндіру ғана қалады» [37, 46]. Эпидейктикалық сөйлеуші ​​үшін осы шақ қолайлы, өйткені бар нәрсе туралы мақтау немесе күпірлік айтылады. Стильге келетін болсақ, бұл жерде Аристотельдің көзқарасы бойынша, ең бастысы - айқындық: егер сөйлеу анық болмаса, ол мақсатқа жетпейді. Эпидейктикалық сөйлеуде тыңдаушының көңілінен шығуға арналған орташа стиль орынды. Сөздің лексикалық жүйесі туралы айтатын болсақ, бұл жерде «Риторика» авторы жалпы сөздерді қолдануды, сөйлеуді салқындататын күрделі сөздерді және қате түсіндірілуі мүмкін әдеттен тыс өрнектерді қолданудан аулақ болуды ұсынады. Кейбір лингвистер мақтау мен мақтауды ажыратуды талап етеді. Мәселен, мысалы, О.С. Иссерс мақтау үшін оң баға беру, ал комплимент үшін ізгі ниетті білдіру басты мақсат екенін айтады [38, 2]. Зерттеуші «мадақтау үшін табыстың көрсеткіші ... бағалауды қабылдау, сәтсіздік көрсеткіші - оны қабылдамау», «мақтау үшін, тіпті адресаттың сөйлеушімен келіспеушілігі сәтсіздікті білдірмейді» деп атап өтеді. ..», сонымен қатар мадақтау адресаттың қасиеттерін, білімін, дағдыларын бағалауды білдіреді және мақтау алу үшін сіз өзіңізді жақсы жағынан көрсете отырып, бірдеңе істеу керек деп мәлімдейді. Бұл орайда комплимент шектелмейді [38, 2]. Алайда, бұл ерекше нюанстар біздің зерттеуіміз үшін жоғары мәнге ие емес, сондықтан оның аясында біз «мадақтау» және «комплимент» ұғымдарының синонимінен шығып, оларды баламасы ретінде қолданамыз. Эпидейктикалық сөйлеудің ерекшеліктерін зерттей отырып, эпидеиктикалық сөйлеудің шағын түрі ретінде комплиментке бұрын қандай талаптар қойылуы керек еді деген қорытындыға келуге болады. 1. Комплименттің объектісі - мақтауға лайық нәрсе. 2. Комплименттің адресаты – қандай да бір ізгілікке ие адам, т.б. қандай да бір оң сапаның шекті дәрежесі. 3. Сөйлеуші ​​комплимент айтқан кезде тыңдаушының жеке басын ескеруі керек. 4. Комплимент үшін гипербола, салыстыру, эпитет және градация сияқты троптарды қолдану тән.

Бұл көне шешендік өнердегі эпидейктикалық сөйлеуге қойылатын негізгі талаптар болды және уақыт өте келе өзгерген жоқ. Бұл эпидейктикалық сөйлеудің ең дәйекті зерттелуі мен дамуы дәл ежелгі дәуірде байқалатындығымен түсіндіріледі. Б.з.б. 4 ғасырдан бастап Қайта өрлеу дәуіріне дейін шешендік өнердің негізінен саяси баяндамаларды құрастыру және жеткізу және шіркеу уағыздау үшін пайдаланылуы маңызды рөл атқарды. Орыс риторикасы да ерекшелік емес. Мұнда 17 ғасырдың аяғына дейін халық ауызекі дәстүрімен және оңтүстік славяндық сөйлеу дәстүрімен үйлестірілген византиялық шешендік өнердің канондары бойынша құрастырылған дидактикалық «Нұсқаулар» мен мақтаулы «Сөздер» жетекші рөл атқарды. 17 ғасырдың аяғынан бастап орыс шешендік өнері және онымен бірге эпидейктикалық сөйлеу өз дамуының жаңа кезеңіне енді. Зайырлы шешендік тағы да өзекті болды. Оған себеп I Петрдің реформаторлық қызметі болды. Жаңа зайырлы ойын-сауық түрлерінің, атап айтқанда, жиналыстардың енгізілуімен бұл кезеңде әдептілік кеңінен тарады. Сондықтан 1708 жылы «Бөкселер, әр түрлі мақтау сөздер жазылған» кітабы пайда болды. Онда хатты бастайтын, ханымға деген сезімін білдіретін формулалардың үлгілері, хатты аяқтауға ыңғайлы формулалар, сондай-ақ интимдік, құттықтау және ресми хат алмасу үлгілері берілген. Осыған сүйене отырып, 18 ғасырда комплимент қолдану эпистолярлық сөйлеу саласымен шектелген деген қорытынды жасауға болады. 19 ғасырда комплиментті қолдану аясы айтарлықтай кеңейді. Ол ауызекі сөйлеу этикетінің элементіне айналып, мақтаудың ерекше түрі, бейімділік пен сүйіспеншілік белгісі ретінде түсіндірілді [39, 25]. Зерттелген әдебиеттер негізінде зайырлы этикет («Жақсы үн» (1881), «Зайырлы өмір мен этикет ережелері» (1889), «Әлеуметтік және зайырлы әдептілік заңдарын зерттеген зайырлы адам» (1880)), бір 19 ғасырда бұл сөйлеу жанрының қолданылуына қойылатын талаптарды нақты анықтай алады. Әдепті жетекшілер, ең алдымен, біз кездейсоқ таныс болған адамдарға мақтау айтудан аулақ болуға немесе бұл жағынан өте сақтық пен талғампаз болуға кеңес берді [39, 191]. Ер адам жас келіншекке «қыздың мінез-құлқына толық көзі жеткенде» ғана мақтау айта алатын [36, 61-62]. Егер оның оған деген жанашырлығына сенімді болмаса, «ол оны ешқашан мақтамауы керек, өйткені дөрекі мақтау қызды сөзіне сенуге болмайтын бос адаммен қарым-қатынас жасайды деген сенімге әкеледі» [36, 62]. Қарапайымдылықтан жас қыздар мен әйелдерге «ыңғайсыз жағдайға түсуден қорқып» мақтауға тыйым салынған [40, 159]. Ер адамдар арасындағы мақтау сөздерді қабылдамай, әдепсіз деп есептеген, тым болмағанда олар азғантай ирониямен бірге жүрмейтін, яғни бейкүнә әзіл түрінде киінбеген [40, 159]. Ата-анасының мақтауын естіген жастар бұл мақтауды қарапайым түрде растап, алғыс айтып, жауап беруге мәжбүр болды, бірақ ешбір жағдайда ештеңе қоспайды [40, 159]. Әдептілік туралы кітаптарда мақтауды мақтаумен салыстырмау қатаң түрде ұсынылды, оларды анық ажыратады: «Комплимент - бұл кез келген жағдайда адамдармен сөйлесетін сыпайылық, дәлірек айтсақ, адамның қасиеттерін әдейі асыра сілтеу. оған ұнамды болу мақсаты, бірақ оның мақтаудан айырмашылығы пайда алу үшін емес» [36, 161]. Жағымпаздық қатаң айыпталып, әрбір әдепті адамды бас көтеруге мәжбүр болды [41, 158-159]. Айта кету керек, қазіргі түсіндірме сөздіктердегі «комплимент» ұғымына анықтама беру үшін – мысалы, 4 томдық «Орыс тілінің сөздігінде», С.И.Ожеговтың орыс тілінің сөздігінде және т.б. – лексема «плательные "қолданылады. Теріс мағынадағы «жақсылау» зат есімінің туындысы болғанымен, сонымен бірге «жағымды» сын есімінің синонимі болып табылады және жағымды коннотациямен бірге жүреді: «Жалпақ - мақтау, мақұлдау; өзіне деген сүйіспеншілікті қанағаттандыру. Осылайша, «комплимент» және «мақпал ету» ұғымдары әңгімелесушінің шынайы еңбегінің көрінісі ретінде бір-біріне қарама-қарсы қойылады, оның мақсаты - әңгімелесушінің жеке пайдасын ойламай, оның көңілінен шығу және әңгімелесушінің жоқтығын мақтау. немесе пайда табу үшін тым асыра сілтеді. Алайда, біздің ойымызша, мақтау мен мақтау арасындағы шекара біршама дірілдеп, коммуникативті жағдайға және коммуниканттардың өздеріне, дәлірек айтқанда, олардың жасы мен әлеуметтік ерекшеліктеріне, сондай-ақ адресат пен адресаттың жеке қарым-қатынасына байланысты. 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін орыс қоғамында құндылықтар жүйесінде өзгерістер орын алып, мүлде басқа идеалдар назарда болды. Нәтижесінде, 80-ші жылдарға дейін комплимент мұқият назар аударудың және арнайы зерттеудің объектісі болмады. Дегенмен, 80-жылдардың басынан бастап бұл сөйлеу жанрына қызығушылық артты. Осы кезеңде комплиментті лингводидактикалық аспектіде Н.И.

Сол кезден бастап алдымен шетел тіл білімі (Э.Чайка, Р.Герберт, Б.Левандовска – Томашозык, Дж.Манес, А.Померанц, Н.Вольфсон), одан кейін қазіргі орыстану (А.Германова, Е.Клюев) пайда болды. , О. Иссерс) прагматикалық жағынан комплиментке қызығушылық танытты. Бұл бізді қызықтыратын риторикалық жанрды барынша жеңілдетуге тенденцияға әкелгені анық. Прагматика шеңберінде комплимент көптеген сөйлеу тактикасының бірі ретінде қарастырылады. Оның мақсаты – байланыс орнату және жақсы қарым-қатынасты сақтау [38, 43]. Соңғы жылдары практикалық психология іскерлік қарым-қатынас өнеріне үйрету мақсатында комплиментке белсенді түрде қызығушылық таныта бастады (В. Шепель [44, 302], В. Шейнов [45, 1-64], А. Бодалев [46, 1]. -320], А.Борисов [47, 1-184], т.б.). Ол комплиментті қарым-қатынастың құпия реңкін құрудың, оның тиімділігіне ықпал ететін қажетті құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Этикет элементі ретінде комплимент өнеріне қойылатын талаптар 20 ғасырдың аяғында күрт өзгерді. Бұл ресейлік өмір салтын американдандыру тенденциясымен және, тиісінше, американдық имидж мен ұқсастықтағы тұлғааралық қатынастардың нормаларын құрумен түсіндіріледі. Сондықтан қазіргі этикеттер бойынша комплименттерді мүмкіндігінше жиі және «мейлі болса да жылы сөзге лайық» әркімге айту ұсынылады [45, 126]. Сөйлеу әрекеті ретінде қарастырылатын комплиментте үш негізгі аспектіні бөліп көрсету керек: сөйлеу әрекеті, психологиялық өзара әрекет және сөйлеу әрекетінің тілдік жүзеге асырылу тәсілі. Сөйлеу әрекетінің моделі сөйлеу әрекеті теориясының, сөйлеу әрекеті теориясының және сыпайылық ұғымының ережелерін біріктіреді. Комплименттік мәлімдемені біз локуациялық актінің, иллокуциялық актінің, перлокуциялық актінің және сөздің күрделі бірлігі болып табылатын сөйлеу әрекетінің жүзеге асырылуын сапалы түрде әртүрлі (сөйлеу және сөйлеу емес) коммуникативті мақсаттарға жетудің тілдік құралы деп түсінеміз. әлеуметтік әрекет. Комплименттің инлокациялық мақсаттары: 1) репрезентативті мазмұны айқын немесе жасырын оң бағалық пайымдау болып табылатын сөйлеушінің оң интенционалдық жағдайын білдіру; 2) сөйлеушінің адресаттың көңілінен шығу ниетін/талпынуын/тілегін білдіру; 3) Сөйлеушінің адресатқа деген оң көзқарасын білдіру. Комплименттің иллокуциялық әрекеті сөйлеушінің білдірілген интенттік күйлерінің кең ауқымымен сипатталады - тек мақұлдау мен таңдану ғана емес, сонымен қатар құрмет, жанашырлық, сүйіспеншілік, сүйіспеншілік, ләззат алу, ләззат алу және т.б. Комплименттің иллокуциялық әрекеті айтылған қасақана күйлердің ең болмағанда біреуі нақтыға сәйкес келмегенде, сондай-ақ ұсыныс мазмұнын құрайтын оң бағалық пайымдау нақты бағаға сәйкес келмегенде шынайы емес болып саналады. Комплименттің перлокуациялық мақсаты негізінен адресатта жағымды эмоционалдық реакция тудыру, оған ләззат беру. Комплимент алушыға әсер ету оның басқалар мойындауға және бағалауға деген өмірлік қажеттілігін қанағаттандыруға негізделген. Перлокуациялық әсердің сапасы, сәйкесінше, қателік әрекетінің сәттілігі комплименттің иллюзиялық әрекетінің оң бағалау объектісі сияқты аспектілерімен, коммуниканттардың әлеуметтік рөлдік статустарымен және оның сипатымен анықталады. олардың арасындағы қарым-қатынас, комплименттің жасырын әрекеті жүзеге асырылатын жағдайлар. Комплименттің жалған әрекеттері тек қасақана (қасақана) ғана емес, сонымен қатар қасақана емес болуы мүмкін. Комплименттің қасақана емес жалғандық әрекеттері адресаттың мәлімдемеден туындаған оң реакциясы сөйлеушінің мақсатына кірмейтін жағдайларда орын алады. Комплимент – әлеуметтік әрекеттер екі негізгі класқа бөлінеді: этикеттік және аспаптық. Бұл жағдайда жіктеу критерийі комплименттің әлеуметтік мақсатының сипаты болып табылады. Барлық этикет комплименттерінің жалпы әлеуметтік мақсаты коммуниканттар арасындағы антагонистік емес қарым-қатынасты сақтау болса, инструментальды комплименттердің инвариантты мақсаты қарым-қатынас серіктесінің мінез-құлқын өзгерту болып табылады. Сонымен, комплимент сөйлеудің әлеуметтік және эмоционалды әсерін қамтиды. Әлеуметтік сөйлеу әсері - бұл ақпарат берілмейтін, бірақ белгілі бір әлеуметтік әрекеттер жүзеге асырылатын қарым-қатынастың ерекше жағдайы. Хабарламаны жіберуші коммуникативті мақсатты емес, сөйлеуге әсер етуді басшылыққа алады. Әңгімелесушіге комплимент айтқан кезде, біз, әдетте, оның бір немесе басқа еңбегі туралы хабарлауды, хабардар етуді мақсат етпейміз, бірақ біз оны өзіне тартуға тырысамыз, оның еңбегі мен қабілетіне таңданысымызды білдіреміз. оған кез келген әрекетке бару, бір нәрсеге келісу және т.б. Эмоционалды сөйлеу әсері тұлғааралық субъективті-эмоционалды қарым-қатынасқа бағытталған. Комплимент алушылардың негізгі мотив-мақсаты – қабылдаушылардың эмоционалдық жағдайын жақсарту. ТОсылайша, комплимент әртүрлі сөйлеу әрекеттерінің сипаттамаларын біріктіреді. Олар өкілдердің ерекшеліктерін, экспрессивті және фатикалық қарым-қатынасты біріктіре алады. Бірақ комплименттің жетекші сипаты осы сөйлеу әрекетінің бағалау сипаты болғандықтан, біз оны қарастырамыз экспрессивті категориялар. Комплимент реттеуші, индекстік және эмоционалды-бағалаушы мазмұнды білдіретін ақпаратсыз сөйлеу әрекеттерін білдіреді [40, 180-183]. Зерттеу мақсатына жету үшін біз мақтау / комплимент сөйлеу әрекетінің анықтамасын адресаттың өз адресаты туралы немесе туралы пікірін (көбінесе оң және сирек псевдопозитивті) білдіруге қызмет ететін жеке сөйлеу мәлімдемесі ретінде қабылдаймыз. қарым-қатынастың тікелей қатысушысы болып табылмайтын және адресаттың белгілі бір мақсаттарға жетуі үшін әңгімелесушілердің тікелей қарым-қатынасы жағдайында айтылған үшінші тұлға. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерін қолданудың жалпы заңдылықтары мен айырмашылықтарын анықтау үшін біз оларды салыстыру/салыстыру критерийлерін анықтадық. Жасалған салыстырмалы критерийлер негізінде комплименттердің классификациясы жасалды, ол салыстырмалы талдауға негіз болды. Комплимент классификациясының критерийлері Комплиментарлық өзара әрекеттесуде қарым-қатынас стратегиясын анықтайтын субъект (адрестор), оның ерекшелігі қарым-қатынастар жүйесінде - тұлғааралық және тұлғалық емес көрініс табады. Сонымен қатар тұлғааралық қатынас өзіне де, адресатқа да, тыңдаушыға да, үшінші тұлғаларға да бағытталуы мүмкін. Сәйкесінше, комплименттік өзара әрекеттесу кезінде адресатқа комплимент, өзіне деген комплимент, тыңдаушыға (яғни, қатысқан үшінші тұлғаға), қарым-қатынас кезінде болмаған, бірақ бар үшінші адамға комплимент бөлуге болады. сөз алмасу сипатына әсер етеді, өйткені бұл тұлға сөйлеушінің де, адресаттың да мүдделерінің ауқымына енуі мүмкін [48, 1]. Жоғарыда айтылғандардың негізінде мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің типологиясының критерийлерін анықтау керек: 1) өтініштің комплимент қабылдаушы ретінде әрекет ететін коммуникативті кеңістіктегі адресатқа тікелей бағытталуы; 2) өтініштің коммуникативті кеңістікте болатын, комплимент алушы ретінде әрекет ететін, бірақ өзара әрекеттесуге қатысушы емес адресатқа жанама бағытталуы; 3) өтініштің коммуникативті кеңістікте жоқ комплиментті адресатқа бағытталуы (бұл жағдайда адресат басқа субъектімен – комплиментарлы емес сипаттағы өтініш адресатымен өзара әрекеттесуге қатысады); 4) комплименттің адресатқа (егер адресат пен адресат бір тұлғада сәйкес келсе) басқа субъектімен (комплиментсіз сөйлеу мәлімдемесінің адресаты) өзара әрекеттесуінде бағыты; 5) комплименттің бір немесе бірнеше (ұжымдық) адресатқа бағытталуы; 6) комплименттің адресаттың ішкі немесе сыртқы ерекшеліктеріне бағытталуы; 7) комплименттің толықтығы немесе тұтастығы; 8) комплименттің стильденуі немесе стилизацияланбауы; 9) комплименттің терең және үстірт семантикасының жүйелілігі/үйлеспеуі; 10) комплимент немесе псевдокомплимент [48, 2-3].

Осылайша, барлық комплименттер бағалаушы және жиі айтылатын экспрессивті пайымдаулар болғанымен, олардың нақты семантикасы оларды жіктеудің бірқатар критерийлерін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттері орыс және ағылшын тілдерінде сөйлеу әрекеттерінің әртүрлі сипаттамаларына сәйкес келетін бірдей емес түрде жүзеге асырылады. Факті материалды алдын ала талдау және орыстар мен ағылшындардың ұлттық сипаты мен коммуникативті мінез-құлқы туралы теориялық алғышарттарды зерттеу негізінде біз жоғарыда аталған типологиялық критерийлерді жинақтап, комплименттердің классификациясын қалыптастырдық, бұл оның ерекшеліктерін анықтау мақсатында қызмет етеді. сөйлеу түрі екі коммуникативті мәдениетте әрекет етеді.

Сонымен, мақтау/комплимент айту әрекеттерінде орыс және ағылшын этникалық қауымдастықтарының ұлттық-мәдени ерекшеліктерін көрсетуге болады: - комплимент объектілерінде; - оның адресаттары мен адресаттарында; - комплиментті жүзеге асыру тәсілдерімен; - комплименттің тілдік безендіруінде; - комплиментке және оған деген реакцияға қатысты. Ағылшын және орыс коммуникативті мәдениеттерінде қарастырып отырған сөйлеу әрекеттерінің жүзеге асуының жалпы заңдылықтары мен ерекше белгілерін талдау және комплиментті жіктеу үшін осы өлшемдерді негізге алдық. Комплимент объектінің классификациясы Комплиментте адамның мінез-құлқының жеке ерекшеліктеріне, оның сыртқы түрі мен киіміне, оның ішкі адамгершілік қасиеттеріне, қабілеттер және басқа да қасиеттер. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениетіндегі әлеуетті мақтау мен мақтау объектілерінің тізімі өте үлкен, бірақ, әрине, комплименттік мәлімдемелерде бірнеше нысандар жиі кездеседі. Біздің міндетіміз - осы объектілерді анықтау және орыс және ағылшын тіліндегі тұлғаның сөйлеу әрекеттерін белгілі бір мақтау/комплимент объектілерімен қолдану жиілігін анықтау. Комплимент қазіргі ғылымдағы риторикалық жанр ретінде бірқатар жұмыстар мен зерттеулерге арналған. Олардың кейбіреулері орыс және ағылшын коммуникативті мәдениетіндегі комплиментті зерттеуге тікелей бағытталған, бұл біздің жұмысымыздың мақсатына барынша сәйкес келеді. Сондықтан біз қосымша мәлімдемелердің объектілерін сипаттау үшін осы саладағы әзірлемелерді қолданамыз. Р.Серебрякованың орыс және ағылшын тіліндегі қарым-қатынастағы мақтау мен комплименттерді зерттеуінің нәтижелері орыстар мен ағылшындардың бағалаушы коммуникативті санасында қалыптасқан ерекшеліктер туралы куәландырады [49, 1-5]. Зерттеу нәтижелері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1

Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/мадақтау/комплименттердің объектісіне байланысты жиілігін талдау.

Комплимент түрі

жалпы санынан % - бен

сөйлеу актілерін

орыс коммуникативтік мәдениеті

ағылшын коммуникативтік мәдениеті

Адамның сыртқы келбетін құттықтау

37%

21%

Кәсібилікті немесе белгілі бір қабілеттерді бағалайтын комплименттер

19%

20%

Жалпылама комплименттер (жеке тұлғаны тұтастай сипаттайтын комплименттер)

16%

10%

Ішкі, моральдық қасиеттерді мақтаңыз

10%

24%

Интеллектуалды қабілеттерге мақтау

9%

13%

Басқа да комплименттер (жасына байланысты комплименттер, есімге комплимент, үйге, үй жағдайына комплимент және басқалар)

9%

12%

Сонымен, зерттеу барысында орыс тіліндегі коммуникативті мәдениетте адамның сыртқы келбетін мадақтау басым болса, ағылшын тілінде коммуникативтік мәдениетте адамның ішкі, адамгершілік қасиеттерін мадақтау жетекші орын алатыны анықталды. Комплименттерді қолданудағы осы ұлттық-мәдени ерекшеліктерді анықтайтын негізгі факторлар, біздің ойымызша, салыстырылатын тілдік мәдениеттердегі иерархиялық құндылықтар жүйесінің сәйкес келмеуі және орыс және ағылшын этикет мәдениетінің қағидалары мен нормаларындағы айырмашылықтар болып табылады.

Дегенмен, ағылшын тілінде сөйлеу коммуникациясында сыртқы көріністі мақтауға көп көңіл бөлінеді - ағылшын мәдениетіндегі комплименттердің бұл түрі екінші орында. Орыс тілінде де, ағылшын тілінде де коммуникативті мәдениетте сыртқы келбет туралы комплимент негізінен қарым-қатынастың бейресми жағдайларда қолданылатыны анық. Іскерлік қарым-қатынаста әңгімелесушінің сыртқы келбеті туралы мақтау сөздердің пайдасы аз және жағымсыз дәмнің белгісі ретінде қарастырылуы мүмкін. Кейбір авторлар, атап айтқанда, С.Ильинский, жалпы алғанда «әңгімелесушінің сыртқы келбетіне және физикалық қасиеттеріне қатысты «қалай арықтадыңыз» немесе «бойыңыз қанша» деген сияқты комплименттерді дөрекі деп санайды» [50, 5].

Осыған қарамастан, жоғарыда келтірілген зерттеу нәтижелері мен біз зерттеген фактілік материал екі коммуникативті мәдениетте де мақтау/комплимент сөйлеу әрекетінің бұл түрін қолданудың нақты жоғары жиілігін көрсетеді. Міне, орыс және ағылшын көркем әдебиеті шығармаларының мәтіндерінен алынған мұндай мәлімдемелердің мысалдары: «Сіз әдемісіз, сонымен қатар оның талғамында ...» (Схемелинин К.С. «Мен») «Мен сен сияқты сүйкімді адамдарды ерекше жақсы көремін» (Куприн А.И. «Шұңқыр») «Ол қандай әдемі, қандай ерекше сұлу еді!» (Алешкин П. «Орыс трагедиясы»)

“I’ve always wanted to meet you,” she gushes. Then she stands back and says, “You are as pretty as everyone says” (Bushnell C. “Four Blondes”)

“In the first place, you’re the most beautiful woman I’ve ever seen…”

(Wharton E. “Summer’)

“You look very beautiful in red, minx.” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

Жоғарыдағы мысалдарда комплимент туралы айтылған адресаттың немесе хабарламаға қатыспайтын үшінші тұлғаның жалпы көрінісі. Сыртқы көріністің жеке элементтеріне, дене бөліктеріне қатысты комплименттерге келетін болсақ, олар көбінесе орыс және ағылшын тіліндегі қарым-қатынаста қолданылады. Ұқсас комплимент көзді немесе қолды, бетті немесе шашты және т.б. сипаттайды: «Құдайым, мен сенің көздеріңнің қандай әдемі екенін білмедім! - деді ол кенет. - Теңіз түстері »(Королева А.« Теңіз түсінің көздері ») «Бұл... жай ғана көзге түсетін көрініс. Таңқаларлық жақсы фигура, ... әдемі қолдар мен сұр көздер жарты бет »(О. Дивов« Ағайындылар ») «... әдемі Вера: каштан бұйралары, көк көздер» (Герцева А. «Қызыл сирень»)

“You have really nice eyes, don’t you? Misshaped though, but nice” (Ostdick N. “Ronald Jones Loves Me”)

“I would tell you how the soft red silk enhances the natural flush of your perfectly sculpted cheeks – cheeks softer than silk, petal-soft…” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

 “I would tell you…how the fiery color echoes the tantalizing hints of auburn caught by the candlelight in your glorious hair – thick, luxurious hair…” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

Ағылшын тіліндегі сөйлеу қарым-қатынасында қолданудың ең жиілігі бар адамның ішкі, адамгершілік қасиеттеріне арналған комплименттердің ішінде мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің басқа түрлерімен салыстырғанда, мейірімділікке және басқа да дәстүрлі ізгілікке арналған комплименттер ең өнімді болып табылады - жомарттық, адалдық, қарапайымдылық, батылдық, діндарлық.

“Dear Sally, what I like about you is your beautiful honesty” (Lessing D. “England Versus England”)

“You’ve been wonderfully kind to me” (Wharton E. “Summer”)

“…they are some of the finest and the kindest human beings on the face of the earth!” (Wharton E. “Summer”)

“Yalena is a very brave little girl. It is not easy to be the daughter of a soldier.” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“…I could tell you were an honest man. There weren’t so many left.” (Lodge D. “Paradise News”)

Бұл ретте жоғарыда аталған қасиеттерді атап өткен жөн әмбебап болып табылады. Тиісінше, бұл жағдайда біз бұл белгілерді сол немесе басқа этникалық қауымдастықтың монополиялық иеленуі туралы емес, керісінше олардың көріну формаларындағы (көлеңкесі, стильдері және т.б.) айырмашылықтары және оларды орыс және ағылшын тілдерінің бағалауы туралы айтып отырмыз. тілдік тұлға. Ағылшын тіліндегі мысалдарда адамның моральдық қасиеттерін – дәстүрлі ізгі қасиеттерді бағалау нақты көрсетілсе («сен адал адамсың», «сен мейірімдісің», «ол өте батыл»), ал орыс тіліндегі мәлімдемелерде мадақтау. және біз сипаттаған осы әртүрліліктің комплименті қасиеттері де бағаланады, бірақ әрқашан тікелей аталмайды, бірақ комплимент қабылдаушыны басқа адамдардан ерекшелендіретін қасиеттер ретінде орналасуы мүмкін. Салыстыру: «Ол өте жақсы бала. Байыпты, мейірімді, адал «(Маринина А. «Кездейсоқ») «Маған тағы не ұнайды, Матвей, сіз кеште сәнге ұмтылмайсыз, тек өзіңізге сенесіз» (Доценко В. «Жындының әділдігі») «Нұрсұлтан Назарбаев қызық адам... Әңгімелесуге жағымды, өте мейірімді» (суретші Никас Сафронов Н.Ә. Назарбаев туралы) «Сіз маған ұнайсыз: ақылды, білімді, іскерсіз, басқалар үшін жолды кесіп өтпейсіз, бірақ өзіңіздікіден де бас тартпайсыз» (Доценко В. «Жындының әділдігі») «Ол шаруалардан кем жұмыс істеді, ол өзіне де, әрине, жауға да аяушылықты білмеді» (Вересов Д. «Қарғаның зары») «Сен күшті қызсың, епті, өзіңнен көрнектісің» (Вересов Д. «Қарғаның зары») Көріп отырғаныңыздай, бұл орыс мысалдарында мейірімділік, қайсарлық, батылдық, еңбекқорлық көріністерінің алуан түрлі реңктері бар. Ағылшын тілінің коммуникативті мәдениетінде комплимент жиі болмайды, бұл әңгімелесушінің орыс тілінен айырмашылығы, жетілгенін, жетілгенін көрсетеді: «Сен күшті болдың, Миколай, жетілдің», - деді әке мақұлдап (Алешкин П. «Орыс трагедиясы»). «Толя... Қалай жетілдің!.. Қаншама тапсырыс!» (Бондарев Ю. «Жас командирлер») Орыстардың ерлік, күш-қуат, батылдық көріністеріне деген құрметі, біздің ойымызша, орыс халқының тарихи өткен жолының көрінісі болып табылады және әлі күнге дейін мақтауға лайық деп саналады. Қабілет пен кәсібилікті бағалайтын комплименттердің қатарында

Ағылшын тіліндегі қарым-қатынаста қолдану ерекшелігі бойынша үшінші орынды алатын адамның ең көп тараған комплименті жұмыстағы жоғары құзыреттілік болып табылады:

“He favors me with an expression that I define as smug satisfaction. “You’re very thorough, Bolo. Yes, indeed, you’re doing a very commendable job. Keep up the good work.” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“…they’ve done a beautiful job on the restoration.” (Lodge D. “Paradise News”)

“That’s very commendable of you, my dear. Such initiative and patriotism! I’m sure the girls…will be delighted to hear that you’re doing your part to rebuild our lovely world.” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”).

Оның үстіне, соңғы мысал С.Мадариага британдықтар арасында айтқан «әлеуметтік жауапкершіліктің» жоғары сезімін көрсетеді [35, 21]. Бұл мақсатты бағыттың ағылшын тіліндегі комплименттері кеңейтілді, яғни. грамматикалық жағынан аяқталған сөйлемдер қолданылады. Сөйлеуші ​​өз ойын мүмкіндігінше дәл жеткізуге тырысады, мұны істеу қиын, өзін қысқа, дірілдеген тіркестермен шектейді. Бұл, ең алдымен, осы сөйлеу актілері қолданылатын қарым-қатынас саласына байланысты. Жақсы орындалған жұмыс, жақсы орындалған міндет үшін мақтау көбінесе басшылармен, әріптестермен немесе серіктестермен әңгімелесуде қабылданады, яғни. ресми іскерлік коммуникацияда [51, 2]. Әңгімелесушінің бағаланатын әрекеттері көбінесе күрделі, сондықтан сөйлеуші ​​оларды сипаттамайды, бірақ оларды «to do» және «to make» етістіктерімен ауыстырады: «Сіздің істегендеріңізді біз өте бағалаймыз», - дедім мен кемпірге. (Муди А. «Миссисипидегі жасқа толуы») «Маған және анама жасаған барлық істеріңіз үшін көп рахмет» (Алкотт Л. «Қыздарға арналған гирляндия») Орыс тіліндегі қарым-қатынаста адамның қабілеттері мен кәсібилігіне мақтаулар азырақ кездеседі, өйткені зерттеу нәтижелері көрсеткендей: «Тамаша нәрсе, жарайсың!» – Нуга өзінің қауіпсіздік бастығын мақтады» (Доценко В. «Жындының әділдігі») «Ал, менде мұны шеше алатын сенен жақсы адам жоқ!» (Доценко В. «Жындының әділдігі») «Сіз біз ойлағаннан да кәсібисіз» (Доценко В. «Жындының әділдігі») Бұл мысалдар, бұрын атап өткеніміздей, ресейліктердің адалдық пен жауапкершілікті бәрінен де жоғары бағалайтынын растайды.

Ағылшын тіліндегі коммуникацияда байқалатындай бастамашылық пен тәуелсіздік емес, өз міндеттерін орындау. Бәлкім, бұл шынында да орыс тілді тұлғасының еңбекқорлық пен кәсібилікті түсінуі шығар. Ағылшын тіліне қарағанда, орыс тіліндегі коммуникативті мәдениетте адамның интеллектуалдық қабілеттерін мадақтау жиі қолданылады. Екі мәдениеттегі де осы түрдегі сөйлеу әрекеттері комплимент алушының жалпы интеллектуалдық деңгейін де, оның ақыл-ой қабілеттерінің жеке нюанстарын да - логикалық ойлау қабілетін, даналығын, аналитикалық ойлауын және т.б. сипаттай алады: «Тусенька, ... сен өте ақылды және дамыған қызсың ...» (Маринина А. «Білуші») «Әрине, сіз ерекше адамсыз. Сіздің біліміңіз кең, ал әдеттен тыс тұжырымдарды табу өнері таңқаларлық »(Росоховацкий I. «Командир») «Жарайсың, ұшқанда қуып алдың!» (Доценко В. «Жындының әділдігі»)

“You’re so intelligent” (Updike J. “Couples”)

“She’s a very intelligent child, and has a nice little manner of her own” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“You’re pretty wise, aren’t you?” (Updike J. “Couples”)

 “Dammit, Maewest, you’re so…logical” (Peck R. “Anonymously yours”)

Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде жалпы тұлғаны сипаттайтын жалпылама комплимент деп аталатын жалпы бағалау жиі қолданылады. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясында комплименттің басқа түрлерімен салыстырғанда оларды қолдану жиілігін көрсетеді: «Сіз өте ерекше қызсыз», - деді Быков. «Өкініштісі, мен үйленейін деп жатқанда сенің қасыңда болмағаның» (Платова В. «Былтыраңқы шайқастар») «Танюха – әйел, нағыз әйел... Ғажайып әйел» (Комаров А. «Зебра»)

«Bella is a capital girl, and one can’t help loving her” (Barnard A.M. Behind a Mask or a Woman’s Power)

“She is a remarkable girl” (Updike J. “Couples”)

“Do you have any idea how remarkable you are, dear lady?” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

Адамның сыртқы келбетіне, ішкі, адамгершілік қасиеттеріне, кәсіпқойлығына және интеллектуалдық қабілеттеріне және жалпы бағалау комплименттеріне қарағанда жасына байланысты комплимент, әрине, екі мәдениетте де әлдеқайда сирек қолданылады. Комплименттердің бұл түрін қарастыру ағылшынның коммуникативті мәдениетінде әңгімелесушінің сыртқы келбеті өзгермегені немесе әңгімелесушінің кәрі болып көрінбейтіні жиі атап өтілетінін көрсетеді, ал орыс тілінде жасты төмендететін комплимент негізінен қолданылады: «Қызым мені көргенде қолын лақтырып жіберді: «Сен он жасқа кішісің! (Кравцова А. «Фотосессия») «Шашыңыз керемет!.. Шашыңыз сізді жасартады» (Вильмонт Э. «Үш жарты рақымдылық, немесе мыңжылдықтың соңындағы кішкене махаббат») «Ол ... жас және әдемі болды, тіпті терісі ... қызғылт түсті» (Вилмонт Э. «Үш жарты Грейс, немесе мыңжылдықтың аяғында кішкентай махаббат») «Ескі дос қыз үшін сіз керемет көрінесіз! Сізге жасыңызды беруге болмайды ... »(Вильмонт Э.« Қарапайым тұлғаның шамадан тыс қозуы »)

“It’s a wonder she isn’t wrinkled and gray…” (Alcott L. “Little Men”)

- My hair is getting gray! – He raised a hand and took off his hat.

- A little, - she sad. - But you are not old (Curwood J.O. “The Courage”)

Адресаттың отбасы мүшелері мен туыстарына мақтау сөздері жоғарыда аталған зерттеу аясында қарастырылмағанына қарамастан, комплименттің бұл түрі ағылшын тілінің коммуникативті мәдениетінің көрнекті белгісі болып табылады. Бұл пәндік бағытты мадақтауды туыстары, достары немесе жақсы таныстары айтады. Адресаттың туыстарының кең ауқымы адресат бола алады, дегенмен адресаттың балаларының келбетін және оның ата-анасының қадір-қасиетін бағалайтын комплимент басым:

“Your mother is so…charming,” Hubert said the first time he met her.” (Bushnell C. “Four Blondes”)

“Your aunt Ursula was a sweetie. I really got to like her in the few weeks we had to get acquainted… She had a great sense of humor, didn’t she?” (Lodge D. “Paradise News”)

“I like old Morrow’s mother. She was all right… She had a lot of charm.” (Salinger J.D. “The Catcher in the Rye”)

“If I had a daughter like yours, …I should be a very proud and happy woman.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“I envy you the pride and happiness of having such a daughter,” – answered

old Mac, unexpectedly betraying the paternal sort of tenderness men seldom feel for their sons.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

Сонымен, фактілік материалды талдау барысында мақтау/комплименттің сөйлеу әрекеттері адресаттың (комплимент субъектісі), адресаттың немесе жоқ үшінші тұлғаның бейнелерін қамтитын кадрға негізделгені анық болады. коммуникативті кеңістік, сонымен қатар комплименттің субъектісі (объектісі). Жалпы алғанда, мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің объектілерінің тізімі өте алуан түрлі, бірақ осы салада жүргізілген зерттеулер орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріне ең тән комплименттердің объектілік бағдарын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, біз орыстар мен ағылшындардың коммуникативті санасындағы бағалаушылықтың әртүрлі көріністері туралы және екі коммуникативті мәдениеттегі комплименттің фокусындағы айырмашылықтар туралы қорытынды жасауға болады. Қарым-қатынаста орыстар негізінен сыртқы факторларға назар аударады, бұл орыс коммуникативті мәдениетінде адамның сыртқы келбетін мақтау, жақсы орындалған жұмыс үшін мақтау өнімділігін растайды. Британдықтар үшін ішкі факторлар үлкен рөл атқарады, бұл адамның адамгершілік қасиеттері мен интеллектуалдық қабілеттеріне арналған комплименттерді жиі қолдануда көрінеді. Комплименттерді алушылар мен алушылар бойынша жіктеу Мақтау/комплимент айту әрекеттері де комплимент қабылдаушыларына (субъектілеріне) қарай жіктеледі. Бұл жіктеу критерийін кейбір зерттеушілер комплимент векторы деп атайды [48, 4]. Комплимент векторына сәйкес мақтау/комплимент сөйлеу әрекетінің келесі түрлерін ажыратуға болады:

1) директивалық комплимент;

2) рефлексиялық комплимент;

3) тыңдаушыға комплимент айту;

4) үшінші тұлға жоқ кезде оған мақтау.

Директивалық комплимент – бір мезгілде екі функцияны – коммуникативті субъект және комплимент алушыны атқаратын әңгімелесуші-коммуникаторға комплимент: «Ал сен байқағышсың. Мен сізді бағаламаған сияқтымын »(Платова В. «Ледибугтардың шайқасы») «Тыңда, Вася, сен шынымен де данышпансың! - деді Мишка Монаховты мақұлдай отырып, оның әлсіз иығынан сипады »(Доценко В.«Жындының әділдігі»)

“Very well done, child; I see you have not lost the use of your limbs though you are in your teens.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“You really do read unusually well, and I’m very glad for it, for it is a rare accomplishment, and one I value highly.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

Рефлексиялық комплимент - бұл сыртқы немесе ішкі сөйлеу түрінде өзін-өзі мақтау: «... менің қандай біртүрлі екенімді, түсініксіз екенімді, бірақ қандай батыл жігіт екенімді көресің! Мен барлауда қызмет еткенімді біл» (Бондарев Ю. «Командирлердің жасы») «Менде сүйкімділік бар... Сонда мен сияқты адамдарды ұнатасың ба? (Бондарев Ю. «Жас командирлер»)

“…but every man we know, compared to me, is a clunk. Really. I’m not conceited, but that’s a fact.” (Updike J. “Couples”)

“I’m probably the best at cleaning,” he said. I’m probably one of the cleanest people you’ve ever met in your life.” (Lodge D. «Paradise news”)

Дегенмен, мұндай сөйлеу әрекеттерінде өзін-өзі мақтау, коммуникативті максимумдар немесе сөйлеу постулаттары, атап айтқанда, қарапайымдылық, сандық және әдептілік принциптері бұзылатынын әрқашан есте ұстаған жөн [52, 6]. Тыңдаушыға комплимент туралы айтқанда, біз комплименттің псевдо-адреситін айтамыз. Бұл шын мәнінде оған емес, сөйлесу кезінде қатысқан үшінші адамға арналған комплимент алушы ретінде әрекет ететін адам - ​​т.б. бұл жағдайда біз өтінішті алушы мен адресат арасындағы сәйкессіздік туралы айтып отырмыз: «Маруся шынымен сиқыршы» (бір қыздың алдында айтылған) (Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы») «Нелли - керемет сұлу қыз!» (қыздың қатысуымен айтты) (Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы»)

“She is the kindest lady in the world!” (сказано в присутствии женщины) (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“Ruth sings awfully well.” (сказано в присутствии женщины) (Alcott L. “A Garland for Girls”)

Комплимент ол болмаған кезде үшінші тұлғаға айтылуы мүмкін: «Ол өте жақсы бала. Байыпты, мейірімді, адал» (Маринина

«Кездейсоқтық») «Нұрсұлтан Назарбаев қызық адам... Әңгімелесуге жағымды, өте мейірімді» (суретші Никас Сафронов Н.Ә. Назарбаев туралы)

“She is a nice girl, and I’m much interested in her.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“She is just what you need, - sensible and kind, intelligent and capable; not ashamed to do anything for you, and able to teach you a great deal in a pleasant way.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

Сөйлеу әрекеттерінде сингулярлық/көптік критерийі негізінде зерттеушілер адресаттың үш түрін ажыратады: дара, ұжымдық және жаппай. Мақтау/комплимент айту әрекеттерінде адресаттардың аталған түрлерінің барлығы жүзеге аса бермейді [53, 55]. Тікелей байланыс жағдайында жалғыз адресат жиі кездеседі: «Динка, сенің сыртқы түріңде артық ештеңе жоқ, бұл таң қалдыруға тұрарлық!» (Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы») «Жарайсың, ұшқанда қуып алдың!» (Доценко В. «Жындының әділдігі»)

“Very well done, child; I see you have not lost the use of your limbs though you are in your teens.”

(Alcott L. “Eight Cousins”)

“You look quite wash out… How nice you smell!” (жена – мужу) (Wharton E. “Summer”)

Ұжымдық адресат тікелей байланыста да мүмкін: «Балалар, жарайсыңдар, тез істедіңдер!» (Донцова Д. «Алтын балықтан шыққан құлақ») «Сізде осындай керемет үй бар ... Мен әрқашан мұндай нәрсені армандайтынмын», - дедім мен Малика күлді »(Донцова Д. «Алтын балық құлағы»)

“How splendid you are! It does my heart good to see my handsome sisters in their best array.” (Alcott L. “A Modern Cinderella”)

“…they are some of the finest and the kindest human beings on the face of the earth!” (Wharton E. “Summer”)

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы айтқанда бұқаралық адресат түсініледі. Мақтауды жаппай адресатқа бұру мүмкін емес. Осылайша, сингулярлық/көптік критерийіне негізделген

Біз алушылар үшін комплименттің келесі түрлерін анықтадық: 1) бір адресатқа комплимент; 2) ұжымдық адресатқа комплимент. Комплименттерді алушылар мен алушылар туралы айтқанда, әрине, тұлға аралық комплименттік қарым-қатынаста гендерлік-рөлдік мінез-құлық мәселесін қарастыру қажет. Ғалымдардың пікірінше, әйел мінез-құлық парадигмасы ерлердің мінез-құлық парадигмасына диаметральді түрде қарсы тұру үшін жеткілікті түрде қалыптаспаған [54, 5]. Дегенмен, әйел мінез-құлық парадигмасындағы аралас, әмбебап және еркектік сипаттармен қатар әртүрлі зерттеушілер бейдирективтілік сияқты азды-көпті оң шын әйелдік қасиеттер мен қасиеттерді ажыратады; ой мен сезімнің диффузиясы; табиғатқа жақындық; басқа адамдардың пікіріне жоғары бейімделу; еліктеу және көбейту қабілеті жоғары; қабылдау қабілеті; сенімділік; сыртқы әлеммен рухани бірлік; (ерлер) назарының орталығында болуға ұмтылу; комплименттің объектісі болуға ұмтылу; прагматизм; төзімділік; нәзіктік; жұмбақ; құмарлық; дүниелік сақтық; практикалық [54, 6]. Ғалымдардың пікірінше, бұл ерекшеліктер әйелдердің коммуникативті мінез-құлқының ерекшеліктерін алдын ала анықтайды. Сәйкесінше, ерлер мен әйелдердің комплименттерінің айқын қарама-қайшылықтары болуы ықтималдығы социолингвистер бұрыннан мойындалған теориялық ұстаныммен түсіндіріледі, коммуникативті жағдайларда ерлер мен әйелдердің әрекеті әртүрлі [55, 118]. Әйелдер өздеріне айтылған комплименттерді қоғам қабылдаған рөлдік мінез-құлықты мақұлдаудың немесе ынталандырудың ауызша құралы ретінде қабылдайды. Орыс және ағылшын қоғамындағы әлсіз жыныстың өкілдері әртүрлі зергерлік бұйымдарға, әдемі киімдерге, сәнді шаштарға қызығушылық танытады деп күтілуде, сондай-ақ отбасылық істерге және балаларды тәрбиелеуге анық, айқын қызығушылық танытады. Әйелдің тартымды көрінуі, әдемі көйлектер мен әшекейлер киюі әлеуметтік тұрғыдан анықталған рөлді орындауды білдіреді және спектакль ретінде қарастырылады. Ер адамдар, керісінше, комплименттерді адресатқа деген ынтымақты, достықты білдірудің ең жақсы сөйлеу құралы деп санамайды, сондықтан олар комплименттерді этикет ережелерімен немесе әлеуметтік сыпайылықпен қолдану жағдайларында жиі ауызша айтады. Батыс қоғамдарында кім кімді (ер-әйелге, әйел-еркекке немесе бір жыныстың өкілдері бір-бірімен сөйлескенде) жиі мақтайды деген мәселе бірқатар лингвистикалық еңбектерде әлдеқашан шешімін тапқан. Н.Вольфсонның айтуынша, Дж.Мэйнс, Дж.Холмс және Д.Ф. Қоңыр, комплименттерді жиі алушылар да, алушылар да әйелдер орындайды. Бұл ретте әйелдердің әйелдерді мақтауы жиі кездеседі, одан кейін әйелдердің ерлерге, ерлердің әйелдерге деген мақтауы келеді. Ерлердің ерлерге деген мақтаулары ең аз [55, 119]. Орыс және ағылшын лингвомәдениетіндегі әйелдердің комплименттерінің коммуникативтік тактикасы мәлімдемелер тақырыбын таңдау деңгейінде де, тілдік бірліктерді таңдау деңгейінде де көрінеді. Таза әйелдерге арналған комплимент үшін әйелдер реципиенттерінің туыстарына (олардың балаларын қоспағанда), олардың мінезі мен денсаулығына қатысты тақырыптарға сирек сілтеме тән.

Біздің ойымызша, әйелдер әңгімелесушінің мінезі мен денсаулығына оң этикеттік баға беруден аулақ болады, өйткені мұндай мәлімдемелерді қабылдаушы әйелдер адекватты түрде қабылдамауы мүмкін (жақсылау, ирония немесе тіпті қорлау ретінде). Ал әйел адресаттардың естігенінің мағынасын қате түсіндіруі әйел адресанттар үшін күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін, онда адресаттардың коммуникативті стратегиясы жүзеге аспайды, олардың коммуникативті мақсаты орындалмайды. Жалпы алғанда, комплименттерді қабылдаушылардың және әйел алушылардың, атап айтқанда, айтылған сөздің мағынасын, сәйкесінше, орыс және ағылшын қоғамындағы адресаттардың ниеттерін барабар декодтау мәселесі өте өткір. Социолингвистер мақтау этикеттерін вербализациялау сәтінде комплимент адресаттары өзін жайсыз сезіну, өзін-өзі қорғау қажеттілігін сезіну және ең бастысы комплиментке қалай дұрыс жауап беру керектігін білмеу жағдайларының жоғары ықтималдығы мен нақты жиілігін атап өтеді [55, 119]. Әйелдердің реципиенттердің балаларының мектептегі жетістігі, олардың дарындылығы және басқа да ізгі қасиеттері туралы мақтауы аналық шеберлік пен әйел реципиенттердің ізгі қасиеттерін мойындауды білдіреді, бұл әңгімелесушілермен ынтымақты құру немесе нығайту ниетінің тікелей көрінісі: «Бұл сізге жақсы - Олежка сізбен жақсы оқиды. Сурет салады, хоккейге құмар – бала емес, алтын! (Донцова Д. «Алтын балықтан шыққан құлақ») «Ниночка, ... сенің ... балаң бар, қандай тамаша қыз, қандай сұлу, ананың түкірген бейнесі» (Маринина А. «Білуші»)

“They say Bernard is a best student. My congratulations, Ursula! I always knew you were a perfect mother” (Lodge D. “Paradise News”)

“Your daughter has a gift for singing, misses Albot. Besides, she’s a very good dancer” (Lodge D. “Paradise News”)

Әйелдер реципиенттерінің сыртқы келбетіне, жеке заттарына (киім-кешек, пәтер), тұрмыстық (негізінен аспаздық) және кәсіби қабілеттеріне бағытталған комплименттердің саны әлдеқайда көп [55, 122]: «Сізде осындай керемет үй бар ... Мен әрқашан мұндай нәрсені армандайтынмын», - дедім мен Малика күлді »(Донцова Д. «Алтын балық құлағы») «О, анашым, қандай әдемі блузка! Білесіз бе, ілгіште мен оны бағаламадым ... «(Вильмонт Э. «Оптимисттің саяхаты немесе барлық әйелдер ақымақ»)

“I like your dress. I think it’s adorable” (Collins D. “Lady Boss”)

“Oh, me, what a sweet toilet table!” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“I do believe you have a gift for cooking, you take it so cleverly.” (Alcott L. “Little Men”) Адресант-әйелдер комплименттерді таңдайды, ең алдымен, әңгімелесушілердің екеуі де көзбен қабылдайтын және сонымен бірге адресаттардың жеке талғамының материалдық көрінісі болып табылатын объектілерді таңдайды. Әйелдер өтініш берушілер сыртқы келбетіне қатысты комплименттерді адресатпен ауызша ауызша ынтымақты білдіру ретінде ғана түсіндіруге болады деген ұстанымнан шығады. Бұл орысша да, ағылшынша да сөйлеу коммуникациясына тән. Жоғарыда келтірілген мысалдардағы әйелдің коммуникативті тактикасы комплимент объектісін таңдау сатысында көрінеді. Адресаттың нысан ретінде әңгімелесушінің блузкасын/көйлегін таңдауы оның жоғары коммуникативті құзыреттілігін көрсетеді. Белгілі болғандай, орыс тілінің де, ағылшынның да лингвомәдениетінде өтінішті адресат екі жақтың да оң бағалаған және адресат үшін үлкен құндылығы бар нәрсемен байланыстыратын болса, ашық мақтау ретінде емес, комплимент ретінде түсінуі мүмкін. Жоғарыда айтылған контекске ұқсас адресаттың шынайылық дәрежесін анықтау өте қиын болуы мүмкін. Соған қарамастан, біз бұл комплименттерді шын жүректен жасалған комплименттерді отбасылық немесе жақын достық қарым-қатынаста болатын және бір-біріне моральдық немесе материалдық жағынан тәуелді емес қарым-қатынас жасау үшін көбірек тән деген ұстанымға сүйене отырып, шын жүректен деп жіктейміз. Коммуникациялық жағдайдың бейресми атмосферасы да адресат әйелдің шынайылығын көрсетеді. Бұл ретте адресат әйелдің адресат әйелге деген құрметінің дәрежесі оған деген жанашырлық пен оң көзқараспен көрінетін елеулі болуы керек. Талданатын комплименттің адресатының коммуникативтік тактикасы айтылымның өзін құрылымдауда да көрінеді: алдымен жалпы жоғары баға және бағаланатын заттан адресаттың жалпы әсерін білдіру, содан кейін оның әсері нақтыланады. . Одан әрі контекстті талдау адресат әйел өзінің коммуникативті мақсаттарына сәтті қол жеткізді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Әйелдердің ерлерге деген комплименттері гендерлік қарым-қатынастың тамаша үлгісі болып табылады, онда адресат, қарым-қатынастың бастамашысы ретінде әрекет ететін әйел ерлердің жоғарыда айтылған комплименттерге жалпы теріс қатынасын міндетті түрде ескеруі керек. Демек, әйел адресаттың коммуникативті тактикасы таза әйелдік комплимент айтушылардың коммуникативті тактикасымен салыстырғанда әлдеқайда «нәзік» және ойластырылған болуы керек. В.В. Леонтьев британ лингвомәдениетінде тақырыптық жағынан әйелдердің ерлерге деген комплименттері адресаттардың сыртқы түріне (50%), олардың кәсіби шеберлігіне (20%) және еркек адресаттардың әйел адресаттарға жеке қатынасына (20%) бағытталғанын атап өтеді. Барлық қалған тақырыптар мысалдардың 10% құрайды [55, 122-123]. Әйелдердің ерлерге деген комплименттерінің ұқсас тақырыптық құрылымы орыс тіліндегі ауызша қарым-қатынасқа да тән, мұны зерттеу аясында біз зерттеген фактілер дәлелдейді: - Саған көзілдірік жарасады, - деді Инна неге екені белгісіз. – Рақмет, – деп көңілді алғыс айтып, оларды кигізді... (Устинова Т. «Королеваның бірінші ережесі»). «Славян, сенен артық ешкім жаза алмайтынын білесің. Олар сен үшін дұға етіп жатыр!» (әйелі - күйеу-журналист) (Донцова Д. «Алтын балықтан құлақ») «Петрович, сенің өзі батырсың!» (Шухард С. «Петровичпен, бастысы туралы ...»)

“You are extraordinarily attractive to women. And your greatest charm is that you don’t realize it.” (Cronin A.J. “The Citadel”).

“I wonder if there is anything in the world that you cannot do,” she said, in a tone with respectful admiration.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“In fact, you have the most brilliant political mind in Europe” (из кинофильма “It was yesterday”)

Ер адамдар жеке тәуелсіздік пен әлеуметтік жағдайына, әңгімелесушіні өз мүдделері шеңберінен «шығаруға» назар аударады деген күшті пікірді және ер адамдар үшін тіл ақпарат құралы ғана емес деген берік пікірді ескере отырып, Әйелдер, ер адамдарға мақтау айту, егер олар шынымен де ер реципиенттермен байланыс орнатқысы келсе, өздерінің коммуникативтік құзыреттілігін толық көрсетуі керек. Сондықтан бейресми жағдайда, тең дәрежедегі ер адамдармен сөйлескенде, әйелдер жоғары мәртебеге ие еркектермен (мысалы, жұмыстағы бастықтармен) сөйлескенде олардан мүлдем аулақ бола отырып, сыртқы келбет немесе мінез тақырыптарын таңдауы керек. Басшылармен қарым-қатынаста әйелдердің комплименттерінің негізгі, тіпті болмаса, негізгі тақырыбы - олардың кәсіби дағдылары мен қабілеттерінің тақырыбы. Бұл орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріне бірдей қатысты. Еркек мінез-құлық парадигмасының қасиеттері мен атрибуттарының ішінде ғалымдар еркектікті атайды; сананың жоғары деңгейі, іс-әрекеттің мәнділігі; сақтық; логика; түпнұсқалық; білім беру; интеллектуалдық; өзін-өзі сынау; тәуелсіздік; өзіне тұлға ретінде қатынасы; жоғары өзін-өзі бағалау; достықта біртұтас идеяға берілгендік [54, 2]. Бұл қасиеттер ер адамдардың айтқан мақтау мен мақтау сөздерінде көрінеді. Орыс және ағылшын коммуникативтік мәдениетінде әйелге айтылатын еркек комплименттерінің объектілік бағыттылығы жағынан сыртқы келбет, дәретхана заттары, киім-кешек және т.б. комплимент басым екені сөзсіз: «Сен жалпы әлемдегі ең әдемі қызсың» (Маринина А. «Білетін адам») «...сен керемет көрінесің! Сізге жасыңызды беру мүмкін емес »(Вилмонт Э.« Қарапайым тұлғаның шамадан тыс қозуы ») «Пронин: «Сенде өте әдемі шұлықтар бар» (Хармс Д. «Интерференция»)

“You look very beautiful in red, minx.” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

“Your hair’s so lovely.” (Salinger J.D. “The Catcher in the Rye”)

Екі мәдениетте де жоғары нәтижелі ерлердің мақтауы әйел реципиенттерінің кәсібилігі мен әртүрлі қабілеттерін сипаттайды (аспаздық және т.б.): «Таңғажайып... Тілі, баяндау логикасы, сөздің анықтығы – тамаша. Шығарма ерекше» (Маринина А. «Кездейсоқ») «Светлана, мен сенің осы жұмысты атқарғаныңды қалаймын. Сіз бұған өте шеберсіз!» - аспаздың көңіл-күйі жақсы болды »(Донцова Д.« Алтын балық құлағы »)

“My dear, it is perfect bread, and you are an honour to your teacher.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“…My dear, you are a treasure; I haven’t tasted such tea since my poor maid Ellis died… Whatever you do seem to do well, and that is such a comfort.” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

Ер адамдар әдетте еркектік деп саналатын қасиеттерді, сондай-ақ жоғарыда сипатталған еркектік стереотипті құрайтын қасиеттерді дәл бағалай отырып, ер адамдарға комплимент айтады: «Генерал, мен сіздің жеке ерлігіңіз бен ерлігіңізді жоғары бағалаймын» (Гайдар А. «Қар бекінісінің коменданты») «Тыңда, Вася, сен шынымен де данышпансың! – деді Мишка, Монаховты мақұлдағандай оның әлжуаз иығынан сипап «(Доценко В. «Әділет жынды») «Сіз туралы өте мақтанарлық пікірлер алдық... Сіз бұрынғы КСРО МҚК-нің үздік мамандарының бірісіз» (Абдуллаев Ч. «Қанның үш түсі»)

“You are a trump, Dan, and I’m ever so much obliged to you.” (Alcott L. “Little Men”)

“You’re very thorough, Bolo. Yes, indeed, you’re doing a very commendable job. Keep up the good job!” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“…he was terrific. He was the greatest coach in the country. I would be nothing without him.” (мужчина хвалит своего тренера) (Updike J. “Spouses”)

Әрине, жоғарыдағы талдауда жалпылау мен стереотиптеу үлесі көп. Коммуникативті мінез-құлықтың гендерлік сипаттамасы бірқатар зерттеулердің пәні болып табылады, оларды тереңдетіп зерттеу жұмысымыздың мақсатына кірмейді. Әйелдер мен еркектердің коммуникативті мінез-құлқы қоғамда қабылданған әлеуметтік қатынастардың сипатымен бірге көп дәрежеде қарым-қатынас орын алатын ортаның спецификалық ерекшеліктерімен, қарым-қатынас контекстінің жағдайларымен, коммуниканттардың әлеуметтік жағдайымен және жалпы коммуникативті жағдай. Ағылшын тілінде сөйлейтін әйелдер мен еркектердің комплименттік парадигмалары ұқсас орыс тіліндегілерден, бәлкім, тек формасы мен лингвистикалық дизайн тәсілдерімен ерекшеленеді [54, 3]. Комплименттердің орындалу тәсіліне қарай жіктелуі Комплименттердің орындалу тәсіліне қарай келесі түрлерін ажыратуға болады:

1. Тікелей комплимент.

2. Жанама комплимент.

3. Комплимент – антитеза.

 Тікелей комплимент - бұл пішіні мен мазмұны бойынша комплименттің анық және толық әрекеттері. Тікелей комплименттің иллокуционды әрекеттері жатады, оларда олардың ұсыныстық мазмұнын құрайтын құндылық пайымдау шартты формулалар арқылы айқын көрінеді. Осылайша, тікелей комплимент адамның қадір-қасиетін тікелей көрсетеді. Тікелей комплименттің құрылысы өте стандартты. Ол, әдетте, үш бөліктен тұрады: үндеу, нақты хабарлама және мотивация, т.б. объектінің толық сипаттамасы. Бірақ мотивация болмауы мүмкін: «Анатолий Иванович, ... сізде әзіл-оспақ, таза да жарқын поэзия бар» (ақын А.И. Третьяковтың сұхбатынан); «Тусенька, ... сен өте ақылды және дамыған қызсың ...» (Маринина А. «Білетін адам»). «Сізге бұл иіс жарасады» (парфюмерия туралы) (Платова В. «Батыс ледибуг»).

“He whispered: “You are a remarkable woman, Kafari” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“You are the strongest person I have ever known, Kafari... Do you have any idea how remarkable you are, dear lady?” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“You really do have beautiful eyes you know” (Baade R.L. “Such Lovely Eyes You Have”)

Жоғарыда келтірілген мысалдардан көрініп тұрғандай, адресаттың аты-жөні арқылы берілген бір мерзімді номинация да, аты мен әкесінің аты (орыс тіліндегі сөйлеу тілінде) және зат есімнен және есімнен тұратын екі мерзімді номинация. есімдіктің қосымшасы, тура комплиментте мекен-жай қызметін атқара алады. Айта кету керек, адресатқа тегі немесе әкесінің аты бойынша комплименттегі үндеу іс жүзінде орыс сөйлеу мәдениетіне тән емес. Тек қана тегін немесе әкесінің атын құрайтын бір мүшелі номинация коммуниканттар арасында тығыз қарым-қатынас болған сирек жағдайларда ғана рұқсат етіледі, өйткені бұл мәлімдемеге таныстық сезімін береді және бейресми жағдайда ғана қолданылады: «Шадрина, сен жарқыратасың!» (Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы») «Петрович, сенің өзі батырсың!» (Шухард С. «Петровичпен, бастысы туралы ...») Құттықтауда, жиналыста, үндеуде айтылған мақтау сөздерде болмауы мүмкін: «Мен саған бір қарап көрейін. Жарайсың, жарайсың, бұлыңғыр емессің, пішініңді сақтайсың, жарайсың. Сізде стиль бар ... «(Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы») «Ой, сен қандайсың ... Сіз мен ойлағаннан да жақсысыз ...» (Вильмонт Э. «Примитивті тұлғаның шамадан тыс қозуы»)

“How well you are looking!” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

“How splendid you are! It does my heart good to see my handsome sisters in their best array.” (Alcott L. “A Modern Cinderella”)

Тікелей комплименттердің объектілері, сондай-ақ жанамалары, жалпы комплименттік мәлімдемелерде сипатталатын ізгі қасиеттердің, белгілердің, қасиеттердің және т.б. Жанама комплимент жасырын болады. Жанама комплиментте адресаттың қораптан тыс ойлау қабілеті және оның адекватты вербализациясы жүзеге асырылады. Бұл комплимент тобында бірнеше кіші түрлерді бөлуге болады: 1. Жіберуші адресаттың өзін емес, өзіне қымбат нәрсені мақтайды: «Александр Иванович, ... сізде мүлде қыз жоқ, бірақ қазына, ол бәрін де біледі, пісіреді, қуырады, тосап пісіреді, қуырады, қиярды маринадтауды біледі» (Маринина) A. «Білуші»)

“Your kitty is just so lovely, so skittish…” (Lodge D. “Paradise News”)

2. Мақтау адресатқа жанама түрде жатады: «Ниночка, ... сенің енді балаң бар, қандай тамаша қыз, қандай сұлу, ананың түкірген бейнесі» (Маринина А. «Білуші»)

“You tell stories almost as well as Grandpa” (Alcott L. “Little Men”)

3. Жөнелтуші адресаттың өзіне тигізетін оң әсерін атап өтеді: «Онымен сөйлесіп, оңайырақ болады» (Маринина А. «Кездейсоқ») «Жаныңда, Сашенька, маған бұл барлық жерде ұнайды», - деді ол күлді »(Полякова С.« Реми Мартин »)

“… my best inspiration come from the beneficent life of a sweet and noble woman.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

“I wish you would stay with me always, David. It has made me younger, and happier…” (Curwood J.O. “The Courage”)

4. Жіберуші адресаттың кез келген жетістіктерін жоғары бағалайды: «Отыз жасында шығармашылық жетістіктері бар адамға өмірінің соңындағы кейбіреулерден бірдеңе тілеу өте қиын...» (А. Буинов - В. Юдашкин)

“Your novels have received numerous accolades, including three Christy Awards for excellence in fiction. How have you honed your craft?” (из интервью с Дэвисом Бунном)

5. Мақтау кезінде адресат жалпыға танылған үлгілерге, әңгімелесушіні қолайлы түрде көрсететін максимдерге сілтеме жасайды: - Кім жеңді? - Володя... Кездейсоқ! - Кездейсоқтық - бұл заңдылықтың ерекше жағдайы! («Ең сүйкімді және тартымды» фильмінен) - Жұмыстан кешігіп қалсам, уайымдама. Онда мен жақсы емеспін. – Е, қолөнершілер ғана жарасады. Талантты адамдар үнемі ізденіс үстінде. («Ең сүйкімді және тартымды» фильмінен)

“He’s so handsome… Nice picture… Only real professionals may be so good at making photos.” (о фото, сделанном профессиональным фотографом) (Lodge D. “Paradise News”)

Тікелей комплимент сияқты, комплименттің жанама сөйлеу әрекетінің құрылымы адресаттың есімдік, атын немесе атын және әкесінің атын (орыс тілінде) арқылы белгілеуді қамтиды. Сонымен қатар, жанама комплиментте мақтау объектісі немесе мақұлдау себебі, оның сапалық сын есімдер мен үстеу арқылы білдірілген оң бағасы бар: «Сондықтан бір соққымен қазық қондыру үшін - керемет күшке ие болу керек» (Гаранин А. «Орыс ағасы. Жерлес»)

“She must be an observing as well as energetic young person, to discover your chief weakness and attack it so soon.” (Barnard A.M. “Behind a Mask or a Woman’s Power”)

Жанама комплимент, тура сөздер сияқты, мотивацияны қамтуы немесе болмауы мүмкін, яғни. объектінің толық сипаттамасы: «Жақсы, саған ыңғайлы. Жалпы, сізде жақсы пәтер бар, сондай үлкен, ешкім ешкімге кедергі жасамайды »(мотивация бар) (Маринина А. «Білетін») «Сіздің саусақтарыңыз қандай қызық! Сіз кездейсоқ виолончельистсіз бе?.. Ұзын, дірілдеген саусақтарыңыз тамаша психикалық ұйым туралы айтады» (мотивация бар) («Ең сүйкімді және тартымды» фильмінен). «Ұзақ уақыт бойы мен сізбен бірге өзімді жақсы сезінбедім» (мотивация жоқ) (Вилмонт Э. «Примитив тұлғаның шамадан тыс қозуы»)

“…if you were my sister, I should be very proud of you, because your face shows what I admire more than its beauty truth and courage, Phebe.” (мотивация присутствует) (Alcott L. “Rose in Bloom”)

“None of them is like you,” she said with startling frankness, her eyes shining at him. “I would love to be with you.” (мотивация отсутствует) (Curwood J.O. “The Courage”)

“There are women big enough and strong enough – few, maybe. Big enough to endure neglect and loneliness… A few might not complain, might be able to endure… You, Miss Ruth – I believe you are one of them.” (мотивация присутствует) (Clarence K.B. “Youth Challenges”)

Комплимент-антитезада, сондай-ақ жанама комплиментте адресаттың стандартты емес ойлау қабілеті және оның адекватты вербализациясы жүзеге асырылады. Бұл түрдегі комплименттер антитезаға негізделген: «Білесің бе, мен сені шын жүректен кешіремін... Мұндай сұлу әйел болу оңай емес шығар?»

“You are really a moron. But what a dancer.” (Sallinger J.D. “The Catcher in the Rye”)

Психологтар комплименттің бұл түрін ең эмоционалды және есте қаларлық деп есептейді [56, 135]. Дегенмен, «минус» ешбір жағдайда «плюстен» асып кетпеуі керек, әйтпесе нәтиже адресат сенетін нәрсеге қарама-қайшы болуы мүмкін. Мұндай комплименттерде объектінің егжей-тегжейлі сипаттамасы сирек кездеседі, өйткені бұл оларды мақтан тұтып, шынайылықтан айыруы мүмкін: «Мен сіздің кітабыңызды оқығанда, мен бір нәрсеге өкіндім - оны жазбағаныма!» «Білесің бе, Наташа, мен сені әдемі деп айта алмаймын, өйткені сен шынымен әдемісің» Біз қарастырып отырған мақтау/комплименттің сөйлеу әрекеттері, олардың орындалу тәсіліне қарай жіктеледі, орыс және ағылшын тілінің коммуникативті мәдениеттерінде жалпы нысаны мен мазмұны жағынан ұқсас. Осыған байланысты қандай да бір елеулі тілдік және мәдени ерекшеліктер мен айырмашылықтарды анықтау қиын. Біздің талдауымыздың нәтижелері белгілі бір коммуникативті мәдениеттегі тікелей немесе жанама комплименттердің үлкен немесе аз өнімділігін бағалауға мүмкіндік бермейді. Бұл ретте олардың тілдік ресімделу жолдарының сәйкессіздігі мен экспрессивтілік дәрежесі айқын көрінеді.

3.2 Орыс және ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттеріндегі эмоционалдылық пен эмоционалдылықтың арақатынасы

Британдықтардың психологиялық портретін жасай отырып, В.Г. Крыско [57, 278-279] күнделікті қарым-қатынаста ағылшын ұлттық сипатының парадокстарын түсіну жиі қиынға соғатынын атап өтеді, олардың арасында ол «конформизм мен индивидуализмнің, эксцентристік пен тегістіктің, достық пен оқшауланудың, алшақтық пен оқшаулықтың оғаш үйлесімі» деп атайды. сәйкестік, қарапайымдылық және сыпайылық». Ұқсас парадокс британдықтардың эмоцияларын білдіруінде, оның ішінде мақтау мен мақтау сөздерінде көрінеді. «Суық және ұстамды ағылшындар» үнемі бір-біріне күлкі сыйлайды, бұл, бір қызығы, ауызша қарым-қатынаста да көрінеді, ол бірқатар жағдайларда мәнерлілігімен, мәнерлілігімен және айқын асыра сілтеуімен ерекшеленеді:

“You couldn’t have devoted yourself to a better charity, or done it more sweetly, my darling. God bless you!” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“You are a trump, Dan, and I’m ever so much obliged to you.” (Alcott L. “Little Men”)

“You’ve both grown so pretty! I can’t decide, which I like best. Phebe is the biggest and brightest-looking, …but somehow you are so of sweet and precious…” (Alcott L. “Eight Cousins”)

Эмоциялардың ашық, бақыланбайтын көрінісімен сипатталатын орыстар, зерттеушілер, атап айтқанда, А.Вежбицкая [22, 260 б.], орыс мәдени құндылықтарының бірі, керісінше, күнделікті қарым-қатынаста Британдықтар жиі ұстамды: олар жиі күлмейді, әсірелеуді ұнатпайды, мақтауға сенбейді («Бұл комплимент пе?» Деген сұраққа ресейліктер, әдетте, шындықты айтты деп сендіреді): «Біз сіз туралы өте мақтанарлық пікірлер алдық ... Сарапшылар сізді бұрынғы КСРО КГБ-ның ең жақсы мамандарының бірі деп санайды. Бұл мақтау емес, мен шындықты айтып отырмын» (Абдуллаев Ч. «Қанның үш түсі») Бұл айырмашылық фатикалық коммуникацияға немесе тұлға аралық өзара әрекеттесу коммуникациясына қатысты. Бұл коммуникативті қасиет ағылшындарды көбінесе орыстар шыншыл және екіжүзді деп қабылдауының себебі болып табылады, ал орыстар британдықтардың көз алдында күңгірт, достықсыз және мұңды болып көрінуі мүмкін. Мұндай стереотиптер сәтті қарым-қатынасқа ешқандай ықпал ете алмайды [58, 152]. Қазіргі ғалымдар әмбебап мәдени ұғымдардың мазмұны мен формасын ашқанда эмоционалдық компонентке үлкен мән береді. Олар «тіл барлығына бірдей және әркім үшін әр түрлі, ең алдымен оның эмоционалдылығы саласында, мұнда тұлғалық эмоционалдық мағыналар аясындағы тілдік бірліктердің семантикасының түрленуі мен импровизациясының диапазоны ең кең және кең. ең алуан түрлі» [59, 59]. Эмоциялық тілдік кодтың бар-жоғы туралы даулар ғалымдар тарапынан оң шешімін тапты: ұлттық тіл кодында әртүрлі тілдік деңгейдегі эмоционалдық құралдардың болуы енді күмән тудырмайды [60, 1]. Тіларалық қатынас – тілдің эмоционалдық мүмкіндіктерін зерттеу аспектілерінің бірі. Бір тілден екінші тілге аудару процесінде қолданылатын тілдердің кодында көрінетін әлем суретінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы білім ерекше өзекті болады.

Эмоциялар әмбебап әмбебап, бірақ олардың тілдегі көрінісі ұлттық ерекшелік, сондықтан тіл семантикасының эмоционалдық компонентін оның мәдени аспектісінің бір бөлігі ретінде қарастыру заңдылық [60, 2]. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі эмоциялардың көріну ерекшеліктерін түсіну үшін Т.В. Ларина эмоционалдылық пен эмоционалдылық сияқты ұғымдарды нақты ажыратуды ұсынып, оларға мынадай анықтама береді: эмоционалдылық – адамның психофизиологиялық қажеттілігі болып табылатын эмоциялардың инстинктивті, бейсаналық, жоспардан тыс көрінісі; эмоционалдылық – белгілі бір коммуникативті қатынасқа ие эмоциялардың саналы, жоспарлы көрінісі [58, 156]. Бірінші жағдайда эмоциялар табиғи, стихиялы, олар сезімнің ашық көрінісі; екіншісінде эмоцияның көрінісі қасақана және коммуникативті мінез-құлық стратегиясын білдіреді. Эмоционалдылық пен эмоционалдылықтың әртүрлі бағыттары бар: біріншісі субъектіге көбірек бағытталған (бұл «өзіне арналған» эмоциялар), екіншісі объектіге бағытталған (бұл «басқалар үшін» эмоциялар). Екі коммуникативті мәдениеттегі эмоциялардың көріну ерекшеліктері туралы талқылауымызға оралсақ, ағылшын күлімсіреу жиі эмоционалды, ал орыс күлімсіреу эмоционалды екенін түсіндіруге болады. Зерттеушілердің пікірінше, ағылшын тіл мәдениетін мадақтау/комплименттеу сөйлеу әрекеттері этикет сипатына көбірек жатады. Ағылшын тілінің коммуникативті мәдениетінің ерекшелігі осыдан келіп шығады, ол әңгімелесушілер өз назарын басқалардың сезімдеріне көбірек аударады, оларға мұқият болуды тапсырады. (careful, considerate, thoughtful)

басқаларға және олардың сезімдеріне. Бұл кездейсоқ емес, өйткені ағылшын тіліндегі сыпайылықтың бүкіл жүйесі объектіге бағытталған, орыс тілінен айырмашылығы, ол негізінен субъектінің өзіне ғана қатысты. Жалпы көңіл-күйді бөліспей, өзінің ішкі күйіне сай әрекет ету ағылшын тілінде сөйлейтін тұлға үшін сыпайы мінез-құлық нормаларын бұзу болып табылады.         Осылайша, эмоциялардың көрінуіндегі/көрсетілудегі айырмашылықтар қарым-қатынастың екі түрін – эмоционалды және эмоционалды түрде ажыратуға мүмкіндік береді.

Эмоционалды қарым-қатынас - бұл әңгімелесушінің немесе басқалардың реакциясын міндетті түрде ескермейтін, оның эмоционалдық ішкі күйлерінің көрінісі ретінде сөйлеушінің эмоцияларының стихиялық, жоспардан тыс, табиғи көрінісі. Эмоциялық қарым-қатынас - бұл әңгімелесушіге бағытталған және сөйлеуші ​​стратегиялық мақсаттарда қолданылатын эмоциялардың саналы, бақыланатын демонстрациясы: басқаларға әсер ету, адалдықты, ізгі ниетті көрсету, мүмкін болатын жанжалдың алдын алу, т.б. әлеуметтік қызмет атқарады. Мұндай қақтығысқа қарсы стратегия әңгімелесушілерді белгілі бір қашықтыққа бөліп тұратын жағдайларға тән. Бұл, атап айтқанда, ағылшынның коммуникативті мәдениеті жататын, максималды әлеуметтік қашықтықпен сипатталатын мәдениеттерге көбірек тән екені анық [58, 157]. Дәстүрлі ағылшын ұстамдылығы эмоционалды қарым-қатынасқа емес, эмоционалды қарым-қатынасқа қатысты. Коммуникативті эмотивтілік, керісінше, ағылшын тілінің коммуникативтік мінез-құлқының басым белгілерінің бірі болып табылады және ағылшын сыпайылығымен тікелей байланысты, ол қызығушылықты асыра көрсетуді, әңгімелесушіге жанашырлықты, оптимист болуды талап етеді:

“I’m so dazzled by the brilliancy and beauty that has suddenly burst upon me, I have no words to express my emotions,” answered Charlie, gallantly dodging the dangerous question.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

“…it seems as if I never really saw a girl before, or had any idea what agreeable creatures they could be. I fancy you are a remarkably good specimen, Rose.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

“Oh, Phebe, it was splendid! I nearly cried, I was so proud and glad to see you do yourself justice at last.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

Комплимент алушылардың эмоциясы олардың қолданатын тілдік құралдарынан тікелей көрініс табатыны анық. Осылайша, орыс коммуникативті мәдениетінің өкілдері көріп отырғандай, ағылшын тілінің тұлғасы «бос», ресми комплиментке ұмтылумен сипатталады. Комплименттің ресми қолданылуы этикеттік мақтауды білдіретін бірқатар стандартты жағдайларға тағайындалады. Бұл жағдайда комплиментті шынайы деп атауға болмайды, өйткені адресат сыпайылық-маска сияқты әдісті қолданады, сәйкес сезімдерді сезінбестен шынайылық «тілін» қолданады. Мәдениетаралық қарым-қатынаста эмоциялардың белгілі бір көріністерін дұрыс түсіндіре білу, оларға дұрыс түсінік беру, олардың функционалдық маңыздылығын түсіну маңызды, мұны істеу оңай емес, өйткені біз жоғарыда айтқанымыздай, эмоцияның көріністері арасындағы байланыс эмоциялар мен бір уақытта бастан кешкен сезімдер әрқашан тікелей және бір мағыналы бола бермейді [61, 1].

3.3 Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мақтау/комплимент және жауап сөйлеу әрекеттерінің тілдік ерекшеліктері

Біз орыс және ағылшын тіліндегі тұлғалардың коммуникативті мінез-құлқындағы негізгі айырмашылықтарды олардың қарым-қатынасының эмоционалдылығы мен эмоционалдылығымен түсіндіргендіктен, біз эмоционалдылықтың ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінде қалай көрінетінін қарастырамыз. В.В. Леонтьев, мақтау/комплимент айту этикетінің сөйлеу әрекетінің иллюзиялық күші ашық болуы және сөйлеу әрекетінің иллокациялық мақсатына оңай қол жеткізу үшін осы сөйлеу әрекеттерінің адресанттары өздерінің эмоцияларын біріктіру арқылы түсіндіруі керек. тип күшейткіштер сияқты экспрессивті лексикалық құралдармен жалпы бағалау предикаттар “Thank you so much”, “I am most grateful” и т.д. [62, 2]:

“Ok, thank you very much. You are a dream come true.” (преподаватель – студентке за принесенную чашку чая).

“Your daughter is a genius, she is absolutely fantastic.” (учитель – родителям об их ребенке).

Британдықтар әңгімелесушіні де, болып жатқан және байқалатын барлық нәрсені де асыра бағалайтыны анық, бұл үшін көптеген артықшылықтар қолданылады. (How absolutely marvelous!/You are absolutely fantastic/You’re being extremely kind/That’s brilliant. I’m delighted you are coming, that’s fantastic):

“That’s splendid! You did well.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“Magnificent! Encore! Encore!” cried Gerald enthusiastically.” (Barnard A.M. “Behind a Mask or a Woman’s Power”)

“Stupendous! Chrysanda, you’ve never been more stunning!” (Hambly B. “Bride of the Rat God”)

Әсірелеу немесе қайта бағалау стратегиясын қолдану, ең алдымен, британдықтардың экспрессивті эмоционалды-бағалау бірліктерін кеңінен қолдануында көрінеді: “great”, “excellent”, “perfect”, “gorgeous”, “wonderful”, “brilliant”, “superb”, “fantastic”, “fabulous”, “marvelous”, “divine”, “ravishing”, “terrific”, “delighted”, “enjoyable”

“Everybody at school says he’s a wonderful person” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

“In fact, you have the most brilliant political mind in Europe” (из кинофильма “It was yesterday”).

“It is wonderful! I can sing, but nothing half so fine as that.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“Bless the little dear, what a generous heart she has!” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“My dear, it is perfect bread, and you are an honour to your teacher.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

Бір қызығы, мұндай артықшылықты лексемалардан тұратын бағалаушы ескертулер көбінесе прозалық нәрселерді бағалауда қолданылады, бұл мұндай асыра сілтеулерге үйренбеген орыс коммуникацияларын таң қалдырады: «Сен мүлдем фантастикасың» (Сен мүлдем фантастикалықсың) (көмек бергені үшін). ыдыс жуу) / Менде ең керемет ванна болды (мен ең әдемі ваннаны қабылдадым) / Сіздің күрішіңіз керемет. Бұл керемет көрінеді (Сіздің күрішіңіз керемет. Бұл керемет көрінеді) (үстелде) / Бұл өте керемет. Мен қуаныштымын. Бұл сенгісіз

“Oh me, what a sweet toilet table!” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“…My dear, you are a treasure; I haven’t tasted such tea since my poor maid Ellis died… Whatever you do seem to do well, and that is such a comfort.” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

“It’s the sweetest, dearest kitchen in the world!” (Alcott L. “Little Men”)

Осы салада жүргізілген зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, ағылшын тілінде «комплимент» эмоционалдық ұғымын білдірудің ең жиі қолданылатын құралдарына «әдемі» эмоционалдық сын есімі және «жақсы» жалпы бағалау предикаты, «өте» және «сондықтан» күшейткіштері жатады. », «oh» шылауы және алушының аты:

“How nice it smells!” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“How well those fellows row! Look to them, and take notes for your own use by and by… How beautifully they go…” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“Your plans are always so wise and kind! That’s why they work so well, I suppose…” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“How kind you are!” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

“In the first place, you’re the most beautiful woman I’ve ever seen…” (Wharton E. “Summer”)

“You look very beautiful in red, minx.” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

Ағылшын тіліндегі коммуникативті мәдениетте әңгімелесушінің сыртқы түріне таңдануын сипаттау үшін сөйлеуші ​​басқа да бірқатар сын есімдерді қолдана алады. (“beautiful”, “pretty”, “wonderful”, “graceful”, “gorgeous”, “sweet”, “nice”, “fine” и другие):

“You wore such a graceful little garland… It is most artistic, and caught my eye at once.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“Your paleness is excellent…” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

“Gorgeous! Ravishing! Fatal beauty at its most devastating!” (Hambly B. “Bride of the Rat God”) Ағылшын тілінің тұлғасынан айырмашылығы, орыс коммуниктері айқын экспрессивті бояуы бар эмоционалды сын есімдердің әртүрлі арсеналын жиі пайдаланады.

Зерттеудің бір бөлігі ретінде біз зерттеген фактілік материал «жақсы», «әдемі» және т.б. сияқты эмоционалды бейтарап сын есімдердің жиі қолданылатынын көрсетеді. Біздің ойымызша, орыс тіліндегі сөйлеу актілерінде артық лексемалардың, жоғары мәнерлі тілдік құралдардың және қайта бағалау элементтерінің сирек қолданылуы, белгілі бір дәрежеде, ағылшын тіліндегі этикет мәлімдемелерімен салыстырғанда олардың үлкен шынайылығының көрінісі болуы мүмкін, бұл өз кезегінде байланысты. орыс және ағылшын тілді тұлғаның демонстрациялық эмоцияларындағы айырмашылықтармен: «Ол қандай әдемі, қандай ерекше сұлу еді!» (Алешкин П. «Орыс трагедиясы») «Міне, ақылды қыз, сен мендегі ең ақылды және ең әдемісің» (Вилмонт Э. «Ұшудағы тауық») «Сен жалпы әлемдегі ең әдемі қызсың» (Маринина А. «Білетін адам») «Ал сен жақсы әйелсің, Наташа, шыншыл» (Маринина А. «Білуші») Әрине, бұл жерде стереотиптеу мен жалпылаудың жоғары дәрежесі бар. Дегенмен, сөйлеу әрекетінің иллокуациялық мақсаты мен ондағы қолданылатын тілдік құралдардың тікелей байланысы айқын. Комплимент сөздеріндегі сөйлеудің лексикалық жүйесі туралы айта отырып, тіпті «Риторика» кітабының авторы Аристотель де сөйлеуді салқын және шыншыл ететін күрделі сөздерді қолданудан аулақ болып, жалпы сөздерді қолдануға кеңес берді [37, 48]. Ал адресаттардың аты-жөнінің қолданылуына келсек, психологтардың пікірінше, адамды бәрінен де өз аты қызықтырады. Осылайша, әңгімелесушінің атын пайдалану оның көзайымына айналудың ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Бұл ағылшын және орыс тіліндегі коммуникативті мәдениеттерге бірдей қатысты:

“You’re very thorough, Bolo. Yes, indeed, you’re doing a very commendable job. Keep up the good work.” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

«Светлана, мен сенің осы жұмысты атқарғаныңды қалаймын. Сіз бұған өте шеберсіз!» - аспаздың көңіл-күйі жақсы болды »(Донцова Д.« Алтын балық құлағы »). Қысқа сын есімдер орыс тіліндегі мақтау/комплимент сөздерінде жиі қолданылады. Мұндай комплименттерге «сондай», «қалай» сапа күшейткіштерін қолдану тән, толық сын есімдері бар комплименттерге – «сондай», «не». Дәл осылар орыс комплиментіне эмоционалды экспрессивті реңк пен леп интонациясын береді: «Сіз соншалықты сүйкімдісіз, мен сізге бір ұсыныс жасағым келеді ...» (Ермак А. «Махаббат шындықтан артық») «Сен өте әдемісің деп айтқаның жақсы болды! Ал сіз көлік жүргізесіз, және мұндай тәуелсіз ... «(Устинова Т. «Кері сиқырдың заңы») «Сіз сондай мейірімді, соншалықты тазасыз ...» (Богатырева Е. «Мойындау») «Сіздің жүзіңіз сондай балғын, қуанышты ...» (Полякова С. «Реми Мартин») Орыс тілінде де, ағылшын тіліндегі сөйлеу актілерінде де сапалық сын есімдер салыстырмалы және жоғары дәрежеде кеңінен қолданылады: «Сен әлдеқайда әдемісің. Бірақ сіздің көздеріңіз дәл солай »(Маринина А.« Жалғыздықтың иттері »). «Андрюша, - деді ол, - білесіз бе, мен қазір бүкіл әлемде менің сізге жақын адамым жоқ екенін түсіндім. Сіз ең жақсысыз, сіз өзіңіздің қандай екеніңізді елестете де алмайсыз »(Маринина А.« Жалғыздықтың ұлыған иттері »). «Ол өте сүйкімді әйел болды ... Және ешкім естімеген даңқ ... Оның айналасындағы адамдар жасмин бұтасының айналасында ызылдаған аралар сияқты ызылдады» (Алексеев Г. «Жасыл жағалаулар»)

“I think you’re quite one of the nicest people I’ve ever known, and one of the finest too” (Wharton E. “Summer”)

“I think you are the dearest girl in the world, and I’ll let you do anything you like with me.” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“That is the nicest lunch I ever had!” (Alcott L. “Little Men”).

Көбінесе орысша да, ағылшынша да тікелей мақтаулар уақытты көрсететін дистрибьюторларды пайдаланады: «Сіз керемет болдыңыз, Нина Васильевна. Әдеттегідей «(Устинова Т. «Королеваның бірінші ережесі»)

“Your plans are always so wise and kind! That’s why they work so well, I suppose…” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“It was the kindest thing you ever did…” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

Орыс тілінде де, ағылшын тілінде де етістік-орындау сөздері мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінде жиі қолданылады. Орындау септігі бар айтылымдарда «комплимент/мадақтау» интенционалдық мағынасы барынша толық өрнекті табады [63, 3]. Бұл әсіресе ресми бизнесте, ресми жағдайда қарым-қатынас жағдайларына қатысты: «Маған сеніңіз, мен сіздің ақыл-ойыңыз бен іскерлігіңізді бағалаймын», - деп Велихов қаскүнемді мақтады» (Доценко В. «Жындының әділдігі»). «Генерал, мен сіздің жеке ерлігіңіз бен ерлігіңізді жоғары бағалаймын» (Гайдар А. «Қар бекінісінің коменданты»)

“I admire her taste…” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

“I appreciate your honesty…” (Greenman B. “Black, Gray, Green, Red, Blue: a Letter from a Famous Painter on the Moon”).

Жағымды белгіге қарама-қарсы болып көрінетін мағынаны білдіретін лексемалардың көмегімен біреудің еңбегіне жағымды баға берудің қызықты тәсілдері, мысалы: ағылшынша “awful”, “terrible” немесе орысша – “terrible”, ол оксиморонды, сондай-ақ «әйелдік белгі» деп аталатын көптеген лексемаларды қолдану арқылы көрінеді. (“adorable”, “charming”, “sweet”, “lovely”, “divine”):«Догадливый ты – ужас!» (Маринина А. «Воющие псы одиночества»)

«А ты по-прежнему ужасно мил», - прощебетала дама»

 (Александрова М. «Золушка в бикини»).

“I expect he’s awfully nice, really.” (Wharton E. “Summer”)

“She had a terribly nice smile.” (Salinger J.D. “The Catcher in the Rye”)

 “ That little girl with the red leaves is charming.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“ I knew Miss Harper once, - a lovely woman…” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

Гендер орыс және ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің тілдік дизайнына да әсер етеді. Әйелдерді мақтайтын ерлердің тілінде «әйелдік» принципті сипаттайтын эмоционалды-бағалаушы лексика бар, атап айтқанда: нәзіктік, жұмсақтық, талғампаздық, талғампаздық және т.б.: «Уа, ханшайым, мен сені қолыммен ренжіткен жоқпын деп үміттенемін. Мені кешіріңіз, бірақ бұл осындай нәзік жаратылыстың құлауының алдын алудың жалғыз жолы болды »(Ермак А.« Махаббат шындықтан артық ») «Мен сізге жұмсақ қызыл жібектің керемет мүсінделген щектеріңіздің табиғи қызаруын қалай жақсартатынын айтып берер едім – щектер жібектен жұмсақ, гүл жапырақшасы жұмсақ...» (Hern C. «Мисс Лэйсидің соңғы ұрысы») Бұл комплимент әдісін әйелдер мен еркектерге қатысты әйелдер де қолданады, бірақ мұндай комплимент ерлер арасындағы қарым-қатынаста жиі және тән емес. Ер адамдар бір-біріне комплимент айтып, әдетте «еркектік» принциппен сипатталатын әртүрлі эмоционалды-бағалаушы реңктегі лексиканы пайдаланады, атап айтқанда: күш, беріктік, нанымдылық, сақтық: «Сен күшті болдың, Миколай, жетілдің», - деді әке мақұлдап (Алешкин П. «Орыс трагедиясы»).“…you’re doing a very commendable job. Keep up the good job!” (Ringo J., Evans L. “The Road to Damascus”)

Этим способом комплиментации пользуются также женщины по отношению к мужчинам.         

Для русских женщин особенно характерно применение оценочных прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами:

«Тусенька,… ты очень умненькая… девочка» (Маринина А. «Тот, кто знает»)

«Одна была светлая… Ладненькая такая…» (Доценко В. «Правосудие Бешеного»)

Лексика отдельных речевых актов похвалы/комплимента заслуживает особого внимания с точки зрения перевода с русского языка на английский и наоборот. Так, в русской коммуникативной культуре очень распространены комплименты, содержащие субстантивы с положительной оценкой («молодец», «умница» и другие). «Молодец», помимо английского субстантива “attaboy”, деп аударуға болады “fine fellow”, “well done!”, “ a good egg”, “clever cookie”, “that’s a dear!” и др. (Электрондық сөздік “Multitran”):

Қандай керемет! – There’s a fine fellow!

Міне жарайсың! - That is the right spirit!

Сіз жарадыңыз! – You are a peach!

Жарайсың! Міне керемет! – Cheers!

Ол жарады! – She’s a clinker!

Сол сияқты, орыс тіліндегі «ақылды» мағынасын ағылшын тіліне аударудың әртүрлі жолдары бар: “headpiece”, “clever cookie”, “brainiac”, “clever boy (girl)”, “wise head” және т.б:

Міне жарайсың! – That’s a dear!

Ол жарады, бірден байқалды! – One can tell that she is intelligent

Мақтау мен мақтау сөздерін орыс тілінен ағылшын тіліне аудару кезінде лексикалық және грамматикалық түрлендіру әдістері өте жиі қолданылады, әсіресе грамматикалық ауыстыру әдістері:

Сіз сол қалпысыз. – You never change.

Уақыт сізді өзгертпейді. – Age doesn’t tell on you.

Өз жасыңыздан жас көрінесіз. – You don’t look your age.

Жүрісіңіз керемет. – You walk/move gracefully.

Қысқа шаш сізді жас көрсетеді. – With your cut short you look much younger.

Күлкі сізді сұлуландырады. – A smile becomes you.

Сізге бұл киім жарасады. – You look very smart in this suit.

Сіздің мінезіңіз мейірімді. – You are kind hearted.

You do a wonderful job as interpreter. –Сіз керемет аудармашысыз!

You’re a good translator. – Сіз жақсы аударасыз.

You are good-natured. – Сіздің мінезіңіз жақсы.

The blouse goes well with your colouring. – Бұл көйлек сізге жарасымды.

The same goes for you. – Мен де сіз жайлы йта аламын.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, көп жағдайда толық декларативті және лепті сөйлемдерді қолдану ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу актілерінде тіркеледі. Ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекетінің негізгі синтаксистік құрылымдары:

You + to be + Adj./N.;

You + look + Adj./N.;

N./Pn. + to be + Adj.;

What + Adj. N., How + Adj., What + Adj.;

I like/love…:

“…you’re the most beautiful woman I’ve ever seen…” (Wharton E. “Summer’)

“How splendid you are!..” (Alcott L. “A Modern Cinderella”)

“…what a sweet toilet table!” (Alcott L. “Eight Cousins”)

“…what I like about you is your beautiful honesty” (Lessing D. “England Versus England”)

Орыс тіліндегі мақтау/комплимент актінің синтаксистік құрылымы ұқсас: 1) Сіз/сіз + сын есім/зат есім 2) Сіз/сіз + adv. + қарау / қарау 3) Қандай (нші, -ыншы) + сын. + зат есім/есімдік; сияқты + сын.; сондықтан + adj. 4) Маған ұнайды / (мен) жақсы көремін ...: «Сіз әдемісіз, сонымен қатар оның талғамында ...» (Сіз + сын есім-предикат) (Схемелинин К.С. «Мен») «Мен әсіресе сен сияқты сүйкімді адамдарды жақсы көремін» (Мен ... жақсы көремін) (Куприн А.И. «Шұңқыр») «Ол қандай жақсы, қандай керемет сұлу!» (Ас + есімдік + сын есім) (Алешкин П. «Орыс трагедиясы») Екі коммуникативті мәдениетте де үлкен экспрессивтілікті білдіру үшін комплиментте гипербола, салыстыру, градация сияқты стилистикалық құралдар жиі қолданылады. Гиперболизацияны қолданудың мысалы келесі мәлімдемелер болуы мүмкін: «Сізде жеңімпаздың көзі бар. Анықтау бойынша жоғалта алмайтын адамның көзі, өйткені ол жеңілсе де, ол бәрібір соңында жеңеді »(Маринина А. «Жалғыздықтың ұлыған иттері») «Магнитизмі көптеген ер адамдарды есінен шығаратын бұл әйел», - деді Сергей (Карпенко А. «Жаңа өлімші әйелдер») «Уа, ханшайым, мен сені қолыммен ренжіткен жоқпын деп үміттенемін. Мені кешіріңіз, бірақ бұл осындай нәзік жаратылыстың құлауының алдын алудың жалғыз жолы болды »(Ермак А.« Махаббат шындықтан артық ») «Сіз мен үшін илаһи сұлулықтың керемет бейнесі болдыңыз. Мрамор мүсін сияқты суық және алынбайтын ... «(Гаранин А. «Орыс ағасы. Жерлес»)

“They are the people, I feel, among whom Shakespeare will be born if he is born again” (Wharton E. “Summer”)

“I would tell you how the soft red silk enhances the natural flush of your perfectly sculpted cheeks – cheeks softer even then the silk, petal-soft… And how the fiery color echoes the tantalizing hints of auburn caught by the candlelight in your glorious hair – thick luxurious hair…And how the rich color emulates the sweet tint of your lips – full, lush, sensual lips…” (Hern C. “Miss Lacey’s Last Fling”)

Салыстыруды әртүрлі тәсілдермен көрсетуге болады: - адресат қандай да бір әдеби кейіпкермен салыстырылады: «Саша оның адал досы, сквайр Санчо Панса болды, әрқашан көмектесуге дайын» ​​(Ф. Киркоров - А. Юдов туралы). «Шеба патшайымы» деп бір оператор екіншісінің құлағына ысқырды, «Королева Марго... Аяқтары жарқыраған...» (Устинова Т. «Королеваның бірінші ережесі»)

“The Ugly Duckling turned out a swan, you remember…I’m sure he’ll turn out a capital specimen of the Campbell variety.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

адресат беделі халық мойындаған атақты адамдармен салыстырылады: «Бұл жас Моцарт ерекше дарынды» («Таңғы жұлдыз» телешоуынан) «Ол жақсы болды, ол қорқынышты білмеді ... Жоғарғы Еділ ормандарының Жанна Д'Арк ...» (Полевой В.Н. «Ең есте қаларлық: Менің баяндамаларымның әңгімелері» - Кеңес Одағының батыры Чайкина туралы EI)

“He will definitely be a Shakespeare yet!” (Alcott L. “Little Men”)

“Bless her dear heart! She’s bonnier than ever! Looks like a Madonna doesn’t she? With that blue cloak round her, and her bright hair flying in the wind.” (Alcott L. “Rose in Bloom”)

Келесі сөйлеу әрекеттері комплиментте градацияның мысалы бола алады: «Бұл әйел өзінің сүйкімділігін ешқашан жоғалтпайды. Софи мейірімді және жанашыр. Ол жақсы актриса, әйел, ана, әйел - ол тек адам бойында болатын барлық қасиеттерді біріктіреді »(Никас Сафронов София Лорен туралы) «Мен Любовь Архиповаға деген сүйіспеншілігімді мойындағым келеді. Мен үшін ол керемет әйелдің, керемет актрисаның, керемет әншінің бейнесі. Ол таңдану мен табынудан басқа ештеңені тудыруы мүмкін емес »(С. Бельцс - Л. Архипова, «Әйелдер қаласы» телебағдарламасы) “…I’ve watched you, and found the girl I’ve always wanted for my wife. Modest, and brave, dutiful and true, that’s what I love.” (Alcott L. “A Garland for Girls”)

“She would make a man of me. She puts strength and courage into me as no one else can. She is unlike any girl I ever saw; there’s no sentimentality about her; she is wise, and kind, and sweet. She says what she means, looks you straight in the eye, and is as true as steel. I’ve tried her, I know her, and – ah, Gerald, I love her so!” (Barnard A.M. “Behind a Mask, or a Woman’s Power”)

Біздің бақылауларымыз көрсеткендей, орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде мақтау/комплимент білдіру құралдары негізінен сәйкес келеді. Ағылшын тілінің тұлғасының эмотивтер мен бағалау лексемаларының анағұрлым көп алуан түрін пайдалануы ағылшын тіліндегі коммуникацияның эмотивтік сипатымен түсіндіріледі. Бұл барлық зерттелетін ағылшын тіліндегі сөйлеу актілері формальды және шынайы емес дегенді білдірмейді, ол мәдениетаралық құзыреттіліктің жоғары маңыздылығын растайды және коммуникацияға қатысушылар мен аудармашылар болып табылатын сөйлеу делдалдарынан қарым-қатынас жасайтын коммуникативті жағдайға өте мұқият болуды талап етеді. орын алады. Зерттеудің бір бөлігі ретінде біз зерттеген фактілік материал, жалпы алғанда, ресейліктер көп мақтаулар мен мақтауларды қабылдамайтынын көрсетеді, өйткені олар алдымен шынымен табу керек деп есептейді. Орыс мақал-мәтелдерінде де осы көзқарас туралы айтылады: «Өлшеусіз мақтау намыс зиян», «Тұз - артық емес, мақтау - артық мақтау», «Әскери ерліктері үшін, мақтауды батыл күту», «Жүзінің балғындығы үшін емес». олар күрескерді мақтайды», «Жаманмен мақтану жақсы емес» және т.б. Зерттеу барысында ресейлік коммуникативті мінез-құлықта комплиментпен келісу оның әділдігінің ұтымды уәждерімен бірге басым болатыны анықталды: – Айтпақшы, Зоя Сергеевна, сізде әжім өте аз. -Рахмет. Мен әлі жаспын... (дәрігер З.С. Миронованың сұхбатынан). - Сіз өте ыңғайлысыз. - Рақмет, мен өз үйімді осылай жасауға көп тырыстым. – Ондайда сізде дизайнерлік талант бар. - Жоқ, сен несің, жақсы дәм (Сойфер М. «Клубтағы танысу») - Катя, керемет көрінесің! - Рахмет, мен атақты стилист Александр Тодчукпен жұмыс істеймін... Мен спортпен үнемі айналысамын... (әнші Катя Лелдің сұхбатынан) Ағылшын тілінде сөйлейтін адам қуаныш, мақтау мен ризашылықты білдіруге бейім. Бұл ағылшын тіліндегі қарым-қатынастың эмоционалдылығына және сөйлеу тәртібінің белгіленген ережелерін сақтауға деген ұмтылысына байланысты деп санаймыз:

- It is a pleasure to hear you, for you read remarkably well.

- Do you really think so, uncle? I’m so glad! (Alcott L. “Eight Cousins”)

- You are not silly, my dear, but a very sensible girl, we all think, and I’m proud to have you for a sister.

- That’s so nice of you! (Alcott L. “Eight Cousins”).

Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде комплиментке (бар болса) реакцияны ең жалпы түрде көрсетуге болады: 1. Комплиментпен келісу, оны қабылдау: – Дизайнға назар аударғандардың бірі сияқтысыз... Әдемі. - Ілтипатыңызға рахмет. (Сергей Наумовпен сұхбаттан) - Саған көзілдірік жарасады, - деді Инна неге екені белгісіз. – Рахмет, – деп көңілді алғыс айтып, оларды кигізді... (Устинова Т. «Королеваның бірінші ережесі»)

- My faith, Alec, that’s the sort of voice that wins a man’s heart out of his breast!

- So it would! – answered Dr. Alec delightedly. (Alcott L. “Rose in Bloom”)

- How well you are looking!

- Oh, thanks! (Alcott L. “Rose in Bloom”)

2. Комплименттің одан әрі дамуы (оның ішінде қайтарылатын комплимент): -Сенің керемет мысықтарың бар! Өте мейірімді. - Олар сені ұнатып қалды. Олар ешкімге оларды еркелетуге рұқсат бермейді. (Устинова Т. «Патшайымның бірінші ережесі») - Слава, бұл менің өмірімдегі ең керемет сыйлық. - Менің өмірімдегі ең керемет қыз үшін. («Цирк ханшайымы» фильмінен).

- …I like you.

- Really? – he asked, diffidently.

- Really, - she said.

- I like you too, - he said, boyishly. (Clarence K.B. “Youth Challenges”)

- I thought the other night I should like you. Now I’m sure of it. – She owned her father’s directness.

- You are good. – He said. (Clarence K.B. “Youth Challenges”).

3. Комплиментпен келіспеу: Менің бұлай кімге керекпін? Наталья жылады. «Сен өте әдемісің», - деді Анфиса қыңыр. – Өте. - ...Мен, сондай сиыр, өмірімде ешкіммен биге де бармадым, өйткені мені ешкім шақырмаған! (Устинова Т. «Кері сиқыр заңы») – Саған қарап отырып, әлгі қыздан мұндай келіншек қалай болып шықты? - Ханым? Таня шын көңілмен күлді. Мен қандай ханыммын? Ханымдар басқаша өмір сүреді, менің өмірім өте әйелдік емес - шығу тегі де, тәрбиесі де. (Вильмонт Э. «Мен өзімді аққұба деп таптым!»)

- You are a remarkable woman, Kafari Camar.

 She shook her head:

- No, I’m just a Jeffersonian. (Ringo J. and Evans L. “The Road to Damascus”)

- You’re the strongest person I have ever known, Kafari Khrustinova. Do you have any idea how remarkable you are, dear lady?

- I don’t feel very remarkable, Simon. And I probably look like a drowned cat. (Ringo J. and Evans L. “The Road to Damascus”)

Мақтау немесе мақтау адресатта тек оң немесе бейтарап реакция тудыруы мүмкін емес - реакция да анық теріс болуы мүмкін. Бірқатар жағдаяттарда мақтау сөздерді анық мақтау сөздері немесе иронияны, кейде зұлымдықты білдіретін, адресатты қорлауға жақын сөйлеу әрекеттері түсініледі (қос жақты комплимент – екіұшты комплимент; солақай мақтау – күмәнді комплимент, мазақ ететін комплимент). Адресатта жағымсыз реакция сөйлеушінің кінәсінен де, адресаттың өзіне тән кейбір ерекшеліктеріне байланысты да болуы мүмкін, мысалы, қарапайымдылық, ұялшақтық. Сөйлеушінің теріс реакцияға әкелетін қателіктерінің бірі - тым ашық мақтау сөздерді қолдану: - ...Сен басқаларға ұқсамайсың. Мен сені кеше де, бүгін де көрдім. Сізде ерекше нәрсе бар ... - Сіз бәріне осы мейрамханаға апару керек деп айтасыз. (Ермак А. «Махаббат шындықтан да артық»)

- Your last picture was wonderful, Miss Gonzales.

- Your flattery is dishonest. (Chandler R. “Little Sister”).

Тағы бір қателік - ирония, мазақ, келекелеуді қамтитын комплимент қолдану: «Ал сен жақсардың. Сіз тістеріңізді кіргіздіңіз бе? - "Міне, ақымақ!" (Довлатов С.Д. «Резерв»). «Қандай ақылдысың» деп күрсіндім. - Әсіресе бүгін. - Ал сен саудагерсің. (Полякова С. «Реми Мартин»).

“How nice of you to visit, John”, she said with icy contempt that wasn’t lost on him even in his drunken state.” You’re looking well…” (Steel D. “The Long Road Home”)

Соңғы мысалда отбасылық жанжал кезінде жіберуші (әйелі) күйеуінің сыртқы келбеті туралы мақтау айтады. Мәлімдеменің иллокуциондық мақсаты адресатты қорлау, ренжіту және оны менсінбеушілікке бағытталғанын контекстен байқауға болады. Бұл тұрғыда әдетте жағымды эмоцияларды білдіретін «жақсы» және «жақсы» эмоциялары жағымсыз коннотацияға ие болады. Теріс салыстыруды қамтитын комплимент теріс реакцияны тудыруы мүмкін: «Мен сені сұлусың деп айтқан жоқпын... Мен сені әдемісің дедім. Бұл әртүрлі сөздер »(Полякова С.« Реми Мартин ») «Әр адам әдемі бола алмайды. Бірақ сіздің миыңыз дұрыс реттелген »(Маринина А. «Кездейсоқ»)

“You are really a moron. But what a dancer.” (Sallinger J.D. “The Catcher in the Rye”)

“You’re rather handsome, not a prince though.” (Lodge D. “Paradise News”)

Сөйлеушінің танысуы да теріс реакцияны тудырады: «Менің сүйкімділігім», - деп ақырын бастады Коровьев (комплимент-шағым) «Мен сүйкімді емеспін», - деді азамат оның сөзін. — Әй, қандай аянышты, — деді Коровьев мұңайып. (Булгаков М.А. «Мастер мен Маргарита»)

- Good boy, I really had no idea you could look so like a gentleman.

- Stop calling me a boy. (Alcott L. “Rose in Bloom”)

Адресаттың сөйлеушінің шынайылығына сенімсіздігі комплиментке адекватты емес жауап береді: «Сенің керемет рухтарың бар». - «Иә? Сіздің дәміңіз нашар »(Платова В. «Былтыраңқы шайқастар»)

“… you look younger, cousin Jolyon”. – “I’m ancient…” (Galsworthy J. “The Forsyte Saga. In Chancery”)

Алушы қарапайымдылық идеясын басшылыққа ала отырып, комплиментке қарсы шығуы мүмкін: - Иә, сен мына көйлекпен әдемісің! - «Онда қандай сұлулық!» (Минко В. «Есімдерді атамай»). Дегенмен, ағылшын тілінің коммуникативті мәдениетінде комплиментке жауап беру кезінде әңгімелесушімен айтысу немесе қарапайымдылықтың жалған идеяларын басшылыққа алу әдеттегідей емес екенін атап өткен жөн. Сөйлеушінің комплимент тақырыбын таңдаудағы қателігі де адресаттың теріс реакциясына әкелуі мүмкін: «... сіз мені «сіз» деп атай аласыз. – «Мен мұны бірден істей алмаймын... Оның үстіне, сен сондай берік көрінесің...» – «Шынымен бе?! Мен өзімді сонша қартайдым деп ойламадым »(Минчин А.« Наталья »)

“You are extraordinarily attractive to women. And your greatest charm is that you don’t realize it”. – “No, but really,” – he protested. “I hope I’m some kind of a doctor as well” (Cronin A.J. “The Citadel”)

Келесі себеп - белгілі бір жағдайда комплименттің орынсыздығы: «... Мен қол жетімсіздіктің өткір, азапты санасынсыз қарай алмаймын... әдемі әйелдердің жүзіне... Мысалы, сіздің бетіңізге...» - «Жарайды, Григорий Савелич. Бұл енді өмір туралы емес, ең бастысы, ештеңе емес. Бұл өте қатты- Have you given up your painting? – she asked rather abruptly…

- Sweetest face I ever saw, and very like you about the eyes, isn’t it? – said Charlie, who seemed to have a Yankee trick of replying to one question with another.

- I want an answer, not a compliment. (Alcott L. “Rose in Bloom”)

 құлдырау »(Шугаев В. «Боготолдағы қатысу»)

Және, сайып келгенде, адресаттың адресатқа деген антипатиясы да теріс реакцияға әкеледі: «Лена, сен қандай жақсысың!» - «Кету! Сіз әйгілі зұлымсыз »(Булгаков М.А.« Турбиналар күндері »)

“You are a very nice girl, but I wish you would flirt with me, and me only”, said Winterbourne. – “Ah! Thank you very much, you are the last man I should think of flirting with” (James H. “Daisy Miller”)

Осылайша, сөйлеуші ​​тым анық мақтау сөздерден, ирония, келеке, келеке, жағымсыз салыстырудан аулақ болу, сондай-ақ танысудан аулақ болу арқылы комплиментке жағымсыз реакцияның ықтималдығын азайта алады. Бұл орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясына тән.

Қортынды

Сөйлеу әрекеттері теориясы тұрғысынан мақтау/мадақтаудың жетекші сипаты оның бағалаушылық сипаты болып табылады, сондықтан мадақтау/комплимент экспрессивтік сыныбына көбірек жатады. Орыс және ағылшын тілдеріндегі мақтау/комплимент сөйлеу әрекеттерінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері негізінен мақтау/комплимент объектілерінде, мәлімдемелерді лингвистикалық тұжырымдау тәсілдерінде (әсіресе лексикалық деңгейде) және орыс және ағылшын тілдерінің реакциясында көрінеді. комплиментке тілдік тұлға, ал адресаттар, адресаттар тұрғысынан орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу сөздерінің сипаттамалары және мақтау/комплименттерді жүзеге асыру әдістері айтарлықтай ұлттық-мәдени ерекшеліктерді ашпайды. Қарастырылып отырған екі мәдениеттегі мақтау/мадақтауды білдірудің лингвистикалық құралдарының негізгі айырмашылықтары негізінен орыс және ағылшын лингвомәдени бірлестіктері өкілдерінің эмоцияларды көрсету ерекшеліктерін анықтайтын эмоционалдылық пен эмоционалдылықтың арақатынасымен түсіндіріледі. Тілдік қауымдастықтың ұлттық сипаты мен бағалаушылық санасының ерекшеліктерін білу мәдениетаралық құзыреттілік құрамдастарының бірі болып табылады және мәдениетаралық қарым-қатынастың тиімдірек болуына ықпал етеді.

Бұл жұмыста мақтау/мадақтау сөйлеу әрекеттерінің ерекшеліктері сөйлеу әрекетінің теориясы тұрғысынан талданған, сонымен қатар объектіге бағдарлану, комплимент векторы, жүзеге асыру әдістері және осы сөйлеудің тілдік безендірілуі талданған. орыс және ағылшын коммуникативті мәдениетінде әрекет етеді. Комплимент құбылыс ретінде әртүрлі көзқарастардан зерттелуі мүмкін: психология, әлеуметтану, мәдениеттану, тіл білімі және басқа ғылымдар. Аталған ғылымдардың әрқайсысы мақтау мен комплименттерді өз ұғымдар мен құндылықтар жүйесі арқылы зерттейді. Психология комплиментті адамға әңгімелесушінің орналасқан жеріне жетуге көмектесетін және тиімді тұлғааралық өзара әрекеттесуге ықпал ететін «психологиялық сипау» түрі ретінде зерттейді. Әлеуметтану комплиментті адамның қоршаған қоғаммен, қоғаммен қарым-қатынасын құру мен дамытудың, жеке тұлғаның әлеуметтік кеңістігін құрудың құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Мәдениеттану үшін комплимент, ең алдымен, белгілі бір этнос мәдениетінің элементі, оның әдептілігі, моральдық нормалары, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары қоғамда қабылданған. Сөйлеу әрекетінің теориясы сөйлеу әрекетін, психологиялық өзара әрекетті және комплиментте сөйлеу әрекетін тілдік жүзеге асыру әдісін негізгі аспектілер ретінде бөліп көрсетеді. Жоғарыда аталған ғылымдардың тоғысында пайда болған ғылым – прагматика немесе прагматикалық лингвистика – мақтау мен мақтаудың барлық осы аспектілері мен қырларын қамтиды және сөйлеу әрекетінің бұл түрін бір коммуникативтік мәдениет аясында да, мәдениетаралық қарым-қатынаста да жан-жақты зерттеуге мүмкіндік береді. . Мақтау / комплимент басқа бірқатар сөйлеу әрекеттерінің сипаттамаларын біріктіреді - олар өкілдердің, экспрессивті және фатикалық коммуникацияның ерекшеліктерін біріктіре алады. Бірақ мақтаудың/комплименттің жетекші сипаты осы сөйлеу әрекеттерінің бағалау сипаты болғандықтан, біз оларды ең алдымен экспрессивтік категорияға жатқызамыз. Мақтау мен комплимент белгілі бір дәрежеде фатикалық сөйлеу жанрларына жатады, өйткені сөйлеу әрекетінің бұл түрі негізінен қарым-қатынасты сақтауға, байланыс орнатуға бағытталған. Бұл сөйлеу әрекеттері бағалаушы бола отырып, қоғамның әлеуметтік-мәдени өмірінде маңызды рөл атқарады, мұнда белгілі бір формаларды қолдану коммуниканттардың әлеуметтік-психологиялық параметрлерімен, қарым-қатынас жағдайымен анықталады. Шешендік сөз тұрғысынан алғанда, мадақтау мен мақтау эпидейктикалық сөйлеу жанрларының жүйесіне кіреді, өйткені бұл тұжырымдар шабыттандыратын, салтанатты, мақтау сөздер болып табылады.

Бұл жұмыста біз «мадақтау» және «комплимент» ұғымдарының мәнін анықтадық, олардың ортақ белгілері мен айырмашылықтарын аштық. Осы мақсатта біз «комплимент» сөзінің этимологиясы мен зерттелу тарихын іздедік. Жоғарыда аталған екі анықтамадағы бар ерекшелік осы зерттеу аясында бізге соншалықты маңызды емес болып көрінеді, сәйкесінше, біз «мадақтау» және «комплимент» ұғымдарын синоним ретінде қарастырамыз. Зерттеу мақсатына сүйене отырып, қол жеткізудің бір әдісі салыстырмалы әдіс болып табылатын орыс және ағылшын тілдік тұлғаның ұлттық сипатын зерттеуге ерекше назар аудардық. Ұлттық мінездің ерекшеліктері халықтың мәдени және сөйлеу дәстүрінде көрініс табады, ал олар өз кезегінде белгілі бір мәдениетте тарихи қалыптасқан және оның этикалық жүйесін көрсететін сөйлеу және сөйлеу әрекетіне қойылатын жалпы талаптар жүйесінде бейнеленеді. және эстетикалық құндылықтар. Сонымен, орыс және ағылшын ұлтының өкілдерінің психологиялық портреттерін құрастыра отырып, біз орыстың ұлттық мінезінің басым белгілері қарапайымдылық, мейірімділік, ашықтық, шынайылық, мінез-құлықтың стихиялылығы, адалдық және ұжымдық сана деген қорытындыға келдік. Орыс тілінің коммуникативті мінез-құлқының негізгі сипаттамалары да осындай. Ағылшынға келетін болсақ, оның иеліктен шығарумен, ұстамдылықпен, индивидуализммен, эмоцияларды жасыруға ұмтылумен шектесетін тәуелсіздігі, бір қарағанда, ағылшын тілінің тұлғасының айқын асыра сілтеушілікке, мақтау сөздеріндегі экспрессивтілігі мен экспрессивтілігіне қайшы келеді / комплимент. Ағылшын ұлттық сипатының бұл парадоксы табиғи және стихиялы емес, эмоциялардың жоспарланған көрінісімен түсіндіріледі. Бірақ, біздің жұмысымызда ұсынылған тұжырымдар көрсеткендей, бұл британдықтардың екіжүзділігі мен шынайы еместігін растауға негіз бермейді. Барлығы ағылшын коммуникаторының басқалардың сезімдеріне көбірек назар аударуымен түсіндіріледі, ол басқаларға және олардың сезімдеріне өте мұқият болуды талап етеді. Ағылшын тілінің тұлғасы арқылы әңгімелесушіге қызығушылықтың жоғарылауының әдейі көрінісі, эмоционалдылықтан гөрі эмоционалдылықтың көрінісі болып табылатын экспрессивтіліктің жоғары дәрежесі. Ағылшын тіліндегі тұлғаның эмоцияларды саналы түрде көрсетуі, керісінше, басқаларға әсер ету, адалдық көрсету, ықтимал жанжалдың алдын алу және т.б. Ағылшын тіліндегі қарым-қатынастың эмоционалдылығы сөзсіз ағылшын тіліндегі мақтау/комплимент сөйлеу актілерін құрастырудың тілдік құралдарында көрінеді. Ағылшындар көптеген артықшылық бірліктерді, күшейткіштерді, экспрессивті эмоционалды-бағалауды қолданады бірлік. Орыс коммуникативті мәдениеті эмоционалдырақ, яғни. Орыс тілдік тұлғасы эмоциялардың стихиялық, табиғи демонстрациясымен сипатталады, ол әңгімелесушімен ынтымақтастықты көрсету, тиімді қарым-қатынасқа жету үшін қолданылады. Әрине, орыс тіліндегі қарым-қатынас эмоционалдылығымен де ерекшеленеді, бірақ ол ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясына қарағанда әлдеқайда аз рөл атқарады. Ағылшын тілімен салыстырғанда орысша комплименттердің төмен эмоционалдылығы орыс сөйлеу актілерін лингвистикалық безендіру құралдарында да көрінеді. Дегенмен, орыс тіліндегі сөйлеу коммуникациясында ағылшын тілінен кем емес, сөйлеу әрекеттеріне эмоционалды экспрессивті коннотация мен леп интонациясын беретін күшейткіштер қолданылады. Күшейту заңының әсерінен орыс тілінде де, ағылшын тілінде де мақтау/комплимент, гипербола, салыстыру, градация сөздері жиі қолданылады. Осылайша, жалпы алғанда, орыс және ағылшын тіліндегі мақтау / комплимент сөйлеу әрекеттерінің арасындағы негізгі айырмашылық комплимент алушының сезімдері мен эмоциялары арасындағы сәйкестіктің әртүрлі дәрежесі деп қорытынды жасауға болады. Біздің пайымдау барысында біз эмоциялардың көрінісі мен бір мезгілде бастан кешірген сезімдер арасындағы байланыс әрқашан тікелей және бір мағыналы бола бермейді деген қорытындыға келдік. Тиісінше, мәдениетаралық қарым-қатынаста тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін эмоцияларды дұрыс түсіндіру және оларды дұрыс түсіндіру дағдыларын меңгеру қажет. Осы салада жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін талдай келе, орыс тіліндегі коммуникативті мәдениетте адамның сыртқы келбетін мадақтау, ал ағылшын тілінде адамның ішкі, адамгершілік қасиеттерін мадақтау басым болатынын анықтадық. Комплименттерді қолданудағы осы ұлттық-мәдени ерекшеліктерді анықтайтын негізгі факторлар, біздің ойымызша, салыстырылатын тілдік мәдениеттердегі иерархиялық құндылықтар жүйесінің сәйкес келмеуі және орыс және ағылшын этикет мәдениетінің қағидалары мен нормаларындағы айырмашылықтар болып табылады. Әңгімелесушінің сыртқы келбетіне, ішкі қасиеттеріне және интеллектуалдық қабілеттеріне арналған комплименттерді орыс және ағылшын тілдеріндегі тұлғалардың қолдану жиілігіндегі айырмашылықтарды ескере отырып, екі коммуникативті мәдениетте адресаттың басқа артықшылықтарын бағалайтын мәлімдемелерді қолдану жиілігі шамамен 2000-ге тең. бірдей. Сонымен бірге екі тілдік мәдениеттегі мұндай тұжырымдардың тілдік ресімделу формасы мен құралдары бірдей емес. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде әйелдердің мадақтауларды қабылдаушы және қабылдаушы ретінде әрекет ететіні анық. Екі мәдениетте де әйелдер мен ерлердің мадақдаулардың коммуникативті тактикасы мәлімдемелер тақырыбын таңдау деңгейінде де, тілдік бірліктерді таңдау деңгейінде де көрінеді. Әйелдерді мақтайтын ерлердің тілінде «әйелдік» принципті сипаттайтын эмоционалды-бағалаушы лексика бар, атап айтқанда: нәзіктік, жұмсақтық, талғампаздық, талғампаздық және т.б. Ұқсас лексиканы әйелдер де әйелдер мен ерлерге қатысты қолданады, бірақ мұндай мақтаулар ерлер арасындағы қарым-қатынаста жиі және тән емес. Ер адамдар бір-біріне мадақтау айтуда әдетте «еркектік» принциппен сипатталатын әртүрлі эмоционалды-бағалаушы реңктегі сөздік қорын пайдаланады: күш, беріктік, нанымдылық және сақтық. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттерінде мадақтау адамның жақсы қасиеттерін тікелей (тікелей мадақтау) немесе жанама түрде (жанама мадақтау) көрсете алады. Біз орыс және ағылшын тіліндегі сөйлеу әрекетінің осы екі түрінің жалпы сипаттамаларын анықтадық - сөйлеу әрекетінің жалпы құрамы, объектілердің тізімі және мұндай мадақтаулардың бар кіші түрлері. Зерттелген бірліктердің материалына сүйене отырып, мадақтау - антитезаға келетін болсақ, бұл ағылшын тіліндегі сөйлеу коммуникациясында жиі кездеспейді деп есептейміз, бұл біздің ойымызша, ағылшын тілінің коммуникативті мәдениетіндегі мадақтаудың этикеттік сипатымен де түсіндіріледі. Бұл мадақтау-антитеза әдепсіз және тым таныс болып көрінуі мүмкін. Орыстың лингвистикалық тұлғасы, егер ол мадақтауға қандай да бір ауызша реакция көрсетсе, онда, әдетте, оның келісімін оның әділдігі үшін ұтымды уәжбен сүйемелдеп, онымен келіседі. Ағылшын тілінде сөйлейтін адам алған мақтау мен ризашылықтан қуаныш, ләззат көрсетуге бейім, оны біз ағылшын тіліндегі қарым-қатынастың эмоционалдылығымен және белгіленген сөйлеу этикетін ұстануға деген ұмтылыспен түсіндіреміз. Ең жалпы түрде екі мәдениетте де мадақтауға ауызша реакция мадақтауды қабылдау, мадақтауды қайтару немесе онымен келіспеу арқылы көрінуі мүмкін. Соңғысы, өз кезегінде, айқын жағымпаздық, ирония мен келемеждеу, жағымсыз салыстыру, сөйлеушінің шектен тыс таныстығы, адресаттың мадақтаудың шынайылығына сенімсіздігі, адресаттың адресатқа деген антипатия немесе адресаттың қарапайымдылығымен туындауы мүмкін. Бұл дипломдық жұмыс мәдениетаралық коммуникация барысында тілдік және мәдени араласуды азайтуға және тиімді коммуникацияны дамытуға көмектесуге арналған. орыс және ағылшын лингвомәдени бірлестіктері болып табылатын әртүрлі лингвистикалық қауымдастықтардың өкілдері арасында.

Пайдаланылған дереккөздер тізімі

1. «Кругосвет» электронды энциклопедиясы / www.krugosvet.ru/articles/ 87/1008757/1008757a3.htm
2. Кастлер Л. «Жағымсыз» және «жағымды» сыпайылық: сөйлеу әрекетінің әртүрлі стратегиялары // «Тіл мен сөйлеудегі агрессия» университетаралық конференция материалдары, РСУХ Тіл білімі институты. - 1 с. 3 Темірғазина
З. Қ. Отандық және шетел тіл біліміндегі қазіргі теориялар. – Павлодар, 2002. – 140 б.
4. Маенова М.Мәтін теориясы және поэтиканың дәстүрлі мәселелері // Шетел тіл біліміндегі жаңалық. Іс. VIII. - М., 1978. C. 425-441.
5. Остин Дж. Сөз әрекет ретінде // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: сөйлеу актілерінің теориясы. Іс. XVII. - М., 1986. C. 27.
6. Searle J. Сөйлеу актісі дегеніміз не // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: сөйлеу актілерінің теориясы. Іс. XVII. - М., 1986. С. 151-169.
7. Витгенштейн Л. Философиялық зерттеулер // Витгенштейн Л. Философиялық еңбектер. I бөлім. Пер. онымен бірге.–М.: Гнозис, 1994.–612 б.
8. Почепцов Г.Г. Сөйлемдерді зерттеудің прагматикалық аспектісі (прагматикалық синтаксис теориясын құруға) // ИЯШ. 1975. No 6. С. 15-25.
9. Апресян Ю.Д. Грамматика мен лексикадағы орындаушылар // КСРО ИАН. Әдебиет және тіл сериясы. Т. 46. 1986. No 3. - С. 208-222.
10. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Прагматиканың шығу тегі, мәселелері және категориялары // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: лингвистикалық прагматика. - Іс. XVI. - М., 1985.- С. 3-42.
11. Глазунова О.И. Метафоралық түрлендірулердің логикасы. – Петербург, 2000. – 190 б.
12. Грис Г.П. Логика және сөйлеу коммуникациясы // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: лингвистикалық прагматика. Іс. XVI. – М., 1985. – С.217-237.
13. Searl J. Сөйлеу әрекеттерінің теориясы. – М., 1998. – 180 б.
14. Searle J. Жанама сөйлеу актілері // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: сөйлеу актілерінің теориясы. Іс. XVII. – М., 1986. – С.195-283.
15. Сулейменова Е.Д. Қазіргі тіл біліміндегі мағына ұғымы. – Алма-ата: Мектеп, 1989. – 160 б.
16. Сусов И.П. Тіл білімінің тарихы: бакалавриат және магистранттарға арналған оқу құралы. - Тверь: Тверь мемлекеті. ун-т, 1999. - 494 б.
17. Қарасик В.И. Әлеуметтік мәртебе тілі. - М .: Ресей ғылым академиясының Тіл білімі институты; Волгоград мемлекеті. пед. Институт, 1992. – 330 б.
18. Бахтин М.М. Тіл біліміндегі зерттеулер. – Л.1983. – 416 б.
19. Крысин Л.П. Тіл меңгерудің әлеуметтік аспектісі // жою. narod.ru/krysyn_cozialnyi_aspect_soderganije.htm. - 3 с.
20. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық қатынас: оқу құралы. – М.: Слово/Слово, 2000. – 624 б.
21. Антипов Г.А., Донских О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А.Мәтін мәдениет феномені ретінде. Новосибирск: Наука, 1989.- С.77.
22. Вежбицкая А. Сөйлеу актілері // Шетел тіл біліміндегі жаңалық: лингвистикалық прагматика. Іс. XVI. - М. 1985. - С. 251-275.
23. Недобух А.С. Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру // Лингвистикалық хабаршы. Іс. 1. – Ижевск, 1999. – С.70-76.
24. Абрамова Т.В. Прагмалингвистикадағы диалогизм және сөйлеу этикетін зерттеу // http://tpl1999.narod.ru/WEBTPL2002/ABRAMOVATPL2002.HTM. - 4 с.
25. Михалская А.К. Шешендік өнердің негіздері. Ой мен сөз. Білім беру ұйымдарының 10-11 сынып оқушыларына арналған оқулық. – М., 1996. – 426 б.
26. Стернин И.А. Практикалық риторика. – Воронеж, 1993. – 142 б.
27. Иордания V. Этнос және ұлт // Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар. No3, 1992. – С.60-65.
28. Дюбы Дж. Этнопсихология / аударма. фр. – М., 1991. – 256 б.
29. Пушкарев Л.Н. Менталитет дегеніміз не? Тарихнамалық жазбалар // Патриоттық тарих, №3, 1995. - 158-160 б.
30. Николаева Ю.Орыстар мен француздар бір-бірімен. Ұлттық стереотиптердің тарихи тамыры//http://www.lmi.newmail.ru/PUTI/Niko.htm. - 3 с.
31. Сикевич З.В. Орыстар: халықтың «бейнесі» (Социологиялық очерк). – Петербург, 1996. – 152 б.
32. Стернин И.А. Коммуникативті мінез-құлық сипаттау пәні ретінде // Тверь лингвистикалық меридианы. Іс. 1. - Тверь, 1998. - С. 93-98.
33. Трушина Л.Б. Бизнесмендер арасындағы кәсіби қарым-қатынастағы мәдениеттер диалогы // Ресей және Баты. – М., 1994. – С.130-131.
34. Овчинникова А. Орыстар мен ағылшындардың өзара әрекеттесуі // http://bestreferat.ru/referat-like-280-3.html. – 5 с.
35. Madariaga S. Ағылшын, француз, испандар / аударма. ағылшын тілінен. Говоринова А.В., Санкт-Петербург: Наука, 2003. - 243 б.
36. Светлов О.П. Зайырлы тәрбиелі жас жігіт: Қоғамда әңгіме-дүкен құруда және би билеу кезінде қолданылатын шетел сөздерінің қажетті сөздік қорын толықтырып, өмірдің барлық саласында және үйде өзін қалай әдептілікпен ұстау керектігі туралы ережелер мен нұсқаулар жинағы. 2 бөлімде / Құраст. Светлов О.П.. – М., 1898. – 302 б.
37. Аристотель. 4 томдық шығармалар жинағы. - М., 1975-1984 жж.
38. Иссерлер О.С. Ауызекі сөйлеудегі мадақтаудың сөйлеу тактикасы // Қала сөзі. Бүкілресейлік университетаралық ғылыми конференцияның тезистері. - Омбы, 1995 ж.
39. Жақсы үн: Әлеуметтік және отбасылық өмірдегі барлық жағдайларға арналған ережелер мен кеңестер жинағы.- Санкт-Петербург: Герман Гоппенің басылымы, 1881. - XVI. - 548 c.
40. Әлеуметтік өмір ережелері және этикет. Жақсы үн: Үйдегі және қоғамдық өмірдегі әртүрлі жағдайларға арналған кеңестер мен нұсқаулар жинағы / Құраст. Юрьев пен Владимирский. М.: РИПОЛ, 1991. - 416 б.
41. Қоғамдық және зайырлылық заңдылықтарының кодексін оқыған зайырлы адам. Жақсы тон. – М., 1896. – 189 б.
42. Формановская Н.И. Сөйлеу этикеті және қарым-қатынас мәдениеті. – М.: Жоғары мектеп, 1989. – 159 б.
43. Акишина А.А., Формановская Н.И. Орыс тілінде сөйлеу этикеті. – М., 1986. – 183 б.
44. Шепель В.М. Имиджология: жеке сүйкімділік құпиялары. – М., 1994. – 3022 б.
45. Шейнов В. Ер мен әйел: Қарым-қатынас энциклопедиясы. С.-Пб., 1997. - 64 б.
46. Бодалев А.А. Қарым-қатынас психологиясы. – М., 1986. – 320 б.
47. Борисов А. Адамның қарым-қатынасының сәні. – М., 1998. – 184 б.
48. Сурова Е.А. мадақтаудағы дискурстағы мәлімдемелердің типологиясының критерийлері туралы сұраққа // www.tverlingua.by.ru. – 8 с.
49. Серебрякова Р.В. Орыс және ағылшын коммуникативті мәдениеттеріндегі мадақтауд пен мақтаудың ұлттық ерекшеліктері // Тіл, коммуникация және әлеуметтік орта. Іс. 1, 2001. - 5 б.
50. Ильинский С. PR. Жарнама. Маркетинг. Нейро-лингвистикалық бағдарламалау // www.franklang.ru. – 10 с.
51. Коганова Е. Қазіргі ағылшын тіліндегі «мадақтауд» актісі // www.samgueng.narod.ru/rus/tez2.htm. - 3 с.
52. Пугачева О.В. Өзін-өзі мақтау сөйлеу әрекеті және оның құралдары ретінде коммуникативті максимумдар тұрғысынан түсініктемелер. Іс. 5, 2007. - 8 б.
53. Дьячкова И.Г. Сөйлеу жанрлары ретінде мақтау мен айыптау (прагматикалық талдау) // Омбы университетінің хабаршысы. Іс.3,1998. - С. 55-58.
54. Сурова Е.А. мадақтаулық дискурстың гендерлік парадигмасы // www.tverlingua.by.ru. – 8 с.
55. Леонтьев В.В. Ағылшын лингвомәдениетіндегі әйелдердің мақтаулары // ВолМУ хабаршысы. 2 серия: Тіл білімі. - Іс. 1 С. 118-123.
56. Дерябо С., Ясвин В. Байланыс гроссмейстері. - М., С-Пб., 2004. - 192 б.
57. Крыско В.Г. Этникалық психология. – М.: Академия, 2002. – 320 б.
58. Ларина Т.В. Фатикалық эмоциялар және олардың қарым-қатынастағы рөлі // Тілдегі және сөйлеудегі эмоциялар: Ғылыми мақалалар жинағы / ред. ред. Шаронова И.А.- М.: РГГУ, 2005. - С.150-160.
59. Шаховский В.И. Эмоциялық коммуникативті жағдайдағы тілдік тұлға // Филология ғылымдары. - 2002. No 4. С. 59-67.
60. Шаховский В.И. Эмоциялар лингвистикасы: негізгі проблемалары, нәтижелері және болашағы // www.tverlingua.by.ru. – 5 с.
61. Морозова И.С., Двиньянинова Г.С. 20 ғасырдың соңындағы ағылшын лингвомәдениетіндегі мадақтауд (этномәдени, прагматикалық және гендерлік аспектілер) // language.psu.ru/bin/view.cgi?m=002&lang=rus. - 2 с.
62. Морозова И.С. Ағылшын (британ) лингвистикалық мәдениетіндегі «мадақтауд» сөйлеу әрекетінің кейбір ерекшеліктері (XX ғасырдағы көркем шығармалардың мәтіндері негізінде // www.language.psu.ru. - 16 б.
63. Дьячкова И.Г. Сөйлеу жанрларында мәлімдеменің қасақана мағынасын білдіру жолдары Мақтау және айыптау // www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/ n2/dyachkova.html. - 6 с.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Қарап көріңіз