Корейская косметика премиум класса

Шет тілдерін оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялар

Қонысова Анаргул Қалыбайқызы

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Мақалада ғылым мен техниканың қарқынды дамып келе жатқан заманда өмір сүруге икемді, қоғам пайдасына қарай өзін - өзі толық жүзеге асыруға дайын білімді, шығармашылыққа бейім, құзіретті және бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруда  оқытудың заманауи жаңа әдістерін қолдану тиімділігі туралы айтылады. Тіл үйретуде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтырудың, оқыту үдерісін жетілдірудің бірден-бір тиімді жолы. Шет тілдерін оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды қолдану білім берудің заманауи бағытын анықтау мәселесінің өзектілігін көрсетеді. Қазіргі кезде  жоғары технологиялар дамыған, ғылым мен білім заманы.   Жеке тұлғаны дамытуға бағытталған педагогикалық үрдісте жаңа педагогикалық технологияларды тиімді қолдану әр оқушының бейімділігін анықтауға және тұлғалық негізіне қарай білім алуға көмектеседі.  

Негізгі сөздер:педагогикалық технология,шетел тілі, білім,заманауи,тұлға .

Кіріспе

Педагогикалық технология - бұл жеке тұлғаны дамыту мақсатында жүргізілетін мұғалімнің балалармен өзара қарым-қатынасы процесінде әсер ететін,  әр түрлі ерекшеліктеріне байланысты дараланған әдістер. Ол оқушыға әсер етуді ұйымдастырудағы мұғалімдердің кәсіби маңызды дағдыларының  жүйесін ашады, педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін түсіну әдісін ұсынады.

Соңғы жылдары орта мектепте педагогикалық технологияларды қолдану мәселесі жиі көтеріліп, заман талабына сай өзгерістермен жетілдірілуде. Бұл жаңа техникалық құралдар ғана емес, сонымен қатар оқытудың жаңа нысандары мен әдістері, оқу процесіне жаңа көзқарас.

Қазіргі уақытта әр мұғалім оқу процесін жақсартудың, оқушылардың қызығушылығын арттырудың және оқушылардың үлгерімін арттырудың тиімді жолдарын табуға тырысуда. Бұл мұғалімдердің оқыту сапасын жақсартуға деген ұмтылысы жеке әдістерден педагогикалық технологияларға көшуге шақырады.

"Педагогикалық технология" термині сөзбе-сөз аудармада педагогикалық өнер, шеберлік туралы ілімді білдіреді. Педагогикалық технология – ғылыми негізделген мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге  мүмкіндік беретін іс-әрекеттер көзі.

Педагогикалық технологияның маңызды белгісі - оның педагогикалық процесс деңгейінде көбеюі (оның ішінде оқытудың мақсаттары мен оқушының іс-әрекетінің сипатына сәйкес келетін кезеңдерді белгілеу) және педагогикалық нәтиже. Бұл белгілі бір технологиялық стратегияны әр түрлі аудиторияларда және әртүрлі мұғалімдерде бірдей тиімді қолдану керек дегенді білдіреді.

Әдістеме негізінде құрылған оқытумен салыстырғанда технологияны қолдана отырып оқытудың маңызды артықшылықтары бар:

Біріншіден, технологияның негізі түпкі мақсатты нақты анықтау болып табылады, орталық компонент ретінде қабылданады, бұл оған жету дәрежесін дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.

Екіншіден, мақсат негізінде дәл анықталған технология оған қол жеткізуді бақылаудың объективті әдістерін жасауға мүмкіндік береді.

Үшіншіден, технология мұғалімнің қолайлы нұсқаны іздеуде педагогикалық экспромоттарға көшуге мәжбүр болған жағдайларды азайтуға мүмкіндік береді.

Төртіншіден, технология оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу процесінің жобасын ұсынады.

Қазіргі заманғы білім беру технологиялары білім беру процесінің даралануына, қашықтығына және вариативтілігіне, жас ерекшелігіне  және білім деңгейіне қарамастан білім алушылардың академиялық ұтқырлығына бағытталған. Алайда, заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды енгізу олардың дәстүрлі оқыту әдістемесін толығымен алмастырады дегенді білдірмейді, бірақ оның ажырамас бөлігі болады.

Өйткені, педагогикалық технология - бұл оқыту теориясында негізделген және жоспарланған нәтижелерді қамтамасыз ететін оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың әдістері, формалары, әдістемелік жиынтығы.

Қорытынды

Сабақта заманауи педагогикалық технологияларды қолдану  оқушылардың жеке басын әлеуметтендірудің ең күшті құралдарының бірі болып табылады деп айтуға мүмкіндік береді, өйткені олар оқушылардың белсенділігі  және коммуникативтілігі ретінде шығармашылық қабілеттерін, жеке ісіктерін дамытуға ықпал етеді. Оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту - оқытудың басты міндеттерінің бірі.   Бұл қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келеді және білім беру сапасын жақсартуға ықпал етеді.

Шет тілдерін оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялар ғылыми-педагогикалық мәселе ретінде танымал ғалымдар мен әдіскерлердің тұжырымдамалары негізінде теориялық тұрғыдан зерделенді.   Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау педагогикалық технологиялар тұжырымдамасын түсіндірудің әр түрлі тәсілдерін   көрсетті. Педагогикалық технология ұғымы мен оның қолданысқа ену жолдары осы зерттеу жұмысымызда  таныстырылды.

Сондай-ақ, заманауи талапқа сай қолданысқа еніп жатырған жаңа педагогикалық технологиялар туралы мәлімет берілді. Жаңа педагогикалық технологияларды сабақта қолданудың тиімді  жақтары мен қасиеттерінің  анықтамасы берілді. Шет тілі сабағында жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып оқу материалын жоспарға сай    құрылымдадық, оқушылардың субъектілік тәжірибесін пайдаландық. Бұл жұмыстың мақсаты мектепте шет тілдерін оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялардың мәні мен ерекшеліктерінің теориялық негізін анықтау, тәжірибеде қолдану болды.

Осы жағдайлардың тиімділігін тексеру үшін тәжірибелік  жұмыс ұйымдастырылды, Анықтау эксперименті кезеңінде тәжірибе өткізілген сыныпта сабақтағы белсенділігі, сөйлеу тілін білу деңгейі, оқу техникасы, оқуды түсіну және білім сапасы сияқты критерийлер бойынша оқушылардың білім алуын қалыптастыруды анықтау үшін білім алу біліктері мен дағдыларына қойылатын нақты талаптар: жоғары,  орта және төмен білім деңгейі ретінде ұсынылды.

Оның барысында анықталған жағдайлар оқушылардың сыныптағы оқуының табыстылығына жаңа педагогикалық технологиялардың тиімді әсер еткені анықталды. Бұл, шет тілдерін оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялар оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыруға, коммуникативтік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың білімі мен мәдениетін жетілдіруге ықпал етеді,  оқу процесінде тиімді қолдануға болады деген болжамды растайды

Теориялық және методологиялық негіздерді басшылыққа ала отырып  шет тілдерін оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялардың практикалық маңыздылығын тұжырымдадық. Олар: жаңа педагогикалық технологияларды қолдану  оқу процесінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді, әр оқушының оқу іс-әрекетін нығайтуды қамтамасыз етеді, оқушының тіл үйренуге деген сана мен қызығушылығын арттырады. Шет тілдерін оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар  мәселесі бойынша жұмыс жасау және осы тақырып бойынша зерттелген материалды жүйелеу нәтижесінде келесі қорытынды жасауға болады: шет тілдерін оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды  тиімді қолдану оқушылардың тілдік және ақпараттық мәдениетін қалыптастырады және оларды әлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында бәсекеге қабілетті болу әрекетіне бағдарлайды.

Әдебиеттер тізімі

1. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Об экспериментальной точке преподавания. // М. : Педагогика. 1990. С1

2. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. // -М. : Просвещение. 1996. 190с.

3. Жанпейсова М. М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыт құралы ретінде. // - Алматы. 2006.   81 б.

4. Занков Избранные педагогические труды. // - М. :Педагогика. 1990. 115с.

5. Қараев Ж. А. Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы. // - Алматы. : 1999. 58б.

6. Барсай Б. Т. Педагогикалық технология ұғымының мәні мен әдіснамалық сипаттамалары. Бастауыш мектеп. №8-9. 1999. 57 б.

7. Сальникова Т. П.   Педагогические  технологии.   Учебное   пособие. // - М. : ТЦ Сфера. 2010. 128с.

8. Хмель Н. Д. Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен практикасы. // - Алматы. 2003. 108 б.

9. Нағымжанова Қ. М. Оқыту технологияларын таңдау және мұғалімнің кәсіби-педагогикалық мәдениеті. (Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары). // Өскемен, 2005. 538 б.

10. Носенко Э. Л. Применение ИТ в образовании/Э. Л. Носенко //Иностр. языки в школе. 2008. №6. С. 78-80.

11. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий. Материалы специалиста образовательного учреждения // – М. : КАРО, 2006. 368 с.  

Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам

В статье рассматривается эффективность современных методов обучения в формировании образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить в стремительно развивающемся мире науки и технологий, готовой к полной самореализации на благо общества. Использование новых педагогических технологий в обучении языкам - единственный эффективный способ дополнить содержание и форму педагогической деятельности, улучшить учебный процесс. Использование новых педагогических технологий в обучении иностранным языкам показывает актуальность проблемы определения современного направления образования. Сегодня время высоких технологий, науки и образования. Эффективное использование новых педагогических технологий в педагогическом процессе, направленном на развитие личности, помогает определить способности каждого ученика и получить знания, основанные на личности.

Ключевые слова: педагогическая технология, иностранный язык, образование, современность, личность.

New pedagogical technologies in teaching foreign languages

The article examines the effectiveness of modern teaching methods in the formation of an educated, creative, competent and competitive personality, capable of living in the rapidly developing world of science and technology, ready for full self-realization for the benefit of society. The use of new pedagogical technologies in teaching languages ​​is the only effective way to supplement the content and form of pedagogical activity, to improve the educational process. The use of new pedagogical technologies in teaching foreign languages ​​shows the relevance of the problem of determining the modern direction of education. Today is the time of high technologies, science and education. The effective use of new pedagogical technologies in the pedagogical process aimed at personal development helps to determine the abilities of each student and gain knowledge based on the personality.

Keywords: pedagogical technology, foreign language, education, modern, personality.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Қарап көріңіз

×